logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


IOŚ.7624 –13/10                           Bogatynia, dnia 21.05.2010 r.

 
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
 
      Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.),    
                                  zawiadamiam
 
      o wszczęciu w dniu 16 maja 2010 r. na wniosek Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. z siedzibą w Bogatynipostępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego nawykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami do działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicy J. Słowackiego w Bogatyni.
      Celem prowadzonego postępowania jest dokonanie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia przez określenie, analizę oraz ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
      Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
      Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. 1-go Maja 29. Wykaz dostępny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 1000 do 1400.
      Wnioski i uwagi dotyczące niniejszego postępowania można składać w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1, ustnie do protokołu w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej: umig@bogatynia.pl w terminie 21 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości czyli od 28.05.10 do 18.06.10.
      Zgodnie z art.64 ust.1 i art.77 ust.1 w/w ustawy z dnia 3 października 2008r. oraz § 3 ust.1 pkt 63 i 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia.
      Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20, zgodnie z art.74 ust. 3 w/w ustawy z dnia 3 października 2008r., niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia: www.bogatynia.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia oraz na słupach ogłoszeniowych w pobliżu miejsca realizacji planowanej inwestycji.
 
 Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji
         Dominik Matelski

Ilość odwiedzin: 1639
Nazwa dokumentu: OBWIESZCZENIE- wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla planowanego przedsięwzięcia pn."Wykonanie sieci kanlaizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Guźniczak
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Guźniczak
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Bąk
Data wytworzenia informacji: 2010-05-21 09:10:20
Data udostępnienia informacji: 2010-05-31 11:05:20
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-31 11:19:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner