logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   minus Przedszkola
      minus Publiczne Przedszkole nr 3
         minus Strona główna
         minus Status prawny
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Organizacja
         minus Statut
         minus Struktura organizacyjna
         minus Struktura własnościowa
         minus Załatwianie spraw
         minus Majątek
         minus Tryb Działania
         minus Archiwa danych
         plus Ogłoszenia
         minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
         plus Regulaminy
         plus Zarządzenia
         minus Zamówienia publiczne
         minus Sprawozdawczość
         minus Redakcja
      plus Przedszkole Publiczne nr1
      plus Przedszkole Publiczne Nr 4
      plus Publiczne Przedszkole nr 5
      plus Publiczne Przedszkole nr 6
      plus Publiczne Przedszkole nr 7
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Organizacja

Organizację przedszkola reguluje statut przedszkola oraz zatwierdzany corocznie przez Burmistrza Miasta i Gminy arkusz organizacji pracy przedszkola:

-  Czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek Dyrektora przedszkola i Rady Pedagogicznej w tym czas na realizację podstawy   programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godz.    dziennie.

-  Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw   ustalonych przez organ prowadzący przedszkole na wniosek Dyrektora i Rady Pedagogicznej.

 • Przerwy w pracy przedszkola wykorzystywane są na przeprowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo–gospodarczych.
 • Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora przedszkola.
 • Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień i rodzaju   niepełnosprawności.
 • Placówka dysponuje ilością miejsc przewidzianą dla  pięciu oddziałów ogólnodostępnych. W zależności od potrzeb przedszkole ma możliwość utworzenia dodatkowego  6 oddziału, co powoduje  zwiększenie ilości miejsc w placówce
 • Ilość dzieci w placówce zależna jest  od liczby oddziałów integracyjnych w danym roku szkolnym.
 • W zależności od ilości dzieci niepełnosprawnych tworzy się odpowiednią liczbę oddziałów integracyjnych w danym roku szkolnym.
 • Liczba dzieci w  oddziale  integracyjnym   jest zgodna z  obowiązującymi  przepisami.
 • W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziale , może być niższa.
 • Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb placówki i realizacji założeń programowych.
 • Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest zgodnie z podstawą programową.
 • Na wniosek rodziców przedszkole organizuje dla dzieci nieodpłatnie lekcje religii. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię, mają zapewnioną opiekę nauczyciela.
 • Formy finansowania przedszkola:
 1. jednostka budżetowa,
 2. dochody własne.
 • Szczegółową organizację, nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola do dnia 30 kwietnia każdego roku.
 • Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole  w terminie przez siebie.W arkuszu organizacji przedszkola określa się: liczbę oddziałów, liczbę dzieci, czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników przedszkola z podziałem na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną tygodniową i roczną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.
 • W arkuszu organizacji przedszkola podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy  złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.
 • Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 
 • Ramowy rozkład dnia określa: czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału.
 • Praca dydaktyczno – wychowawcza
 • Zajęcia, podczas których jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego są prowadzone na podstawie programu wychowania przedszkolnego dopuszczonego do użytku w przedszkolu przez dyrektora przedszkola.
 • Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 • W przedszkolu, w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego mogą być realizowane świadczenia obejmujące zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.
 • Warunki organizowania religii określają przepisy w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.
 • Zajęcia dydaktyczne, o których mowa w ust. 3.3., oraz nauka religii i zajęcia rewalidacyjne, powinny być dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
 • z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut;
 • z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.
 • W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, zgodnie z przepisami w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.
 • Za zgodą  rodziców dzieci mogą uczęszczać na zajęcia dodatkowe bezpłatne, proponowane przez przedszkole, tzn. religię, gimnastykę korekcyjną, rytmikę
 • Od 1 września 2015 przedszkole ma obowiązek zapewnić zajęcia z języka obcego  dla pięciolatków, a od 2017 roku dla wszystkich dzieci
 • Przedszkole prowadzi i przechowuje następującą dokumentację pracy dydaktyczno - wychowawczej:
 • dziennik zajęć przedszkola,
 • dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 • dzienniki zajęć pracy specjalistów
 • zeszyty obserwacji dzieci i pracy w zespołach  korekcyjno-  kompensacyjnych
 • plany pracy wychowawczo-dydaktycznej
 •     W przedszkolu zatrudnia się specjalistów:
 • psychologa ( terapia indywidualna dla dzieci niepełnosprawnych oraz ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, praca z dziećmi zdolnymi, udzielanie rodzicom specjalistycznej konsultacji)
 • logopedę ( działalność profilaktyczna, terapeutyczna i informacyjna)
 • pedagoga ( terapia indywidualna i zespołowa, prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie spostrzeżeń)
 • rehabilitantów (zajęcia indywidualne usprawniające możliwości ruchowe dzieci niepełnosprawnych, gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, zajęcia ruchowe w grupach)
 • pielęgniarkę
 • Rekrutacja
 •  Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r.poz.7)
 • Szczegółowe zasady rekrutacji na dany rok szkolny określa Regulamin rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
 • Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „ Wniosek o przyjęcie dziecka”
 • W przypadku, gdy liczba zgłoszonych do przedszkola dzieci jest mniejsza od ilości miejsc, Dyrektor przedszkola może odstąpić od powoływania komisji rekrutacyjnej.
 • Powołana komisja  rekrutacyjna składa się z przedstawicieli
 • Rady Pedagogicznej,
 • Rady Rodziców,
 • Komisji  rekrutacyjnej przewodniczy Dyrektor przedszkola.
 • Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 • Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.
 • Dzieci przyjmuje się do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 • Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.
 • Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
 •   Zasady płatności
 • Zasady   odpłatności  za świadczenia realizowane  w  czasie przekraczającym 5 godzin dziennie  przeznaczonych na realizację podstawy programowej  wychowania przedszkolnego ustala  Rada  Miasta i Gminy w Bogatyni.
 • Odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez dzieci oraz pracowników ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym;
 •  Wysokość i zasady wnoszenia opłat za świadczenia wykraczające ponad    czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę ustala się zgodnie z obowiązującą   Uchwałą Nr XX/198/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia oraz ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania  i opieki w tych placówkach. 
 •  Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 wynosi 1 zł za każdą       rozpoczętą  godzinę zajęć pobytu dziecka w przedszkolu.
 •  Szczegółowe zasady związane z wnoszeniem opłat za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę reguluje  umowa o świadczeniu usług  zawierana między przedszkolem, reprezentowanym przez dyrektora przedszkola a rodzicami, prawnymi opiekunami dziecka.

Nazwa dokumentu: Organizacja
Podmiot udostępniający: Przedszkole Publiczne Nr3 z Oddziałami Integracyjnymi
Osoba, która wytworzyła informację: Bogumiła Lewczuk
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Palow
Osoba, która wprowadzała dane: Ewa Gorczyca
Data wytworzenia informacji: 2005-02-08 11:44:29
Data udostępnienia informacji: 2005-02-08 11:44:29
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-12 12:42:57

Wersja do wydruku...

corner   corner