logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
minus Spółki z o.o.
   plus Gminny Zarząd Mienia Komunalnego Sp. z o. o.
   minus Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
      minus Status prawny
      minus Organizacja
      minus Przedmiot działalności i kompetencje
      minus Struktura organizacyjna
      minus Struktura własnościowa
      minus Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
      minus Rejestry i ewidencje prowadzone w Spółce
      minus Dochody i straty
      minus Redakcja biuletynu
      minus Zamówienia publiczne
   plus Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
A A A


  Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności usługowej w zakresie:
 1. wywozu i zagospodarowania  śmieci i odpadków (EKD 90.00)........................................
 2. oczyszczania ulic, placów i innych terenów, usuwanie śniegu  i lodu (EKD 90.00)...............................
 3. usuwania i wywozu ścieków komunalnych (EKD 90.00)....................................................
 4. utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (EKD 74.70)....................................................................................
 5. zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu (37.10)...................................................
  6. zagospodarowanie niemetalowych odpadów (37.20)...........................................................
 7. budowa i naprawa systemów kanalizacyjno - ściekowych i wodnych  (45.24).................... ................................
8. wynajem środków  transportu lądowego (71.21)..................................................................
9.transport pasażerski pozarozkładowy drogowy (60.23).........................................................
10.towarowy transport drogowy (60.25).................................................................
11.handel paliwami stałymi i płynnymi (EKD 51.51)...............................................................
12.usługi (roboty) związane z remontami i naprawami dróg (EKD 45.23)............................... ..............................
13.gospodarowanie odpadami PKD 90.02.Z...................................................................
14.działalność sanitarna i pokrewna PKD 90.03.Z.......................................................................
15.odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD 90.01.Z.............................................................
16.wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych PKD 45.33.B..............................................
17.wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą PKD 60.24.C...............................................
18.wynajem samochodów osobowych PKD 71.10.Z....................................................................
19.wynajem pozostałych środków transportu lądowego PKD 71.21.Z........................................
20.transport pasażerski rozkładowy pozostały PKD 60.21.C........................................................
21.transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi PKD 60.24.A................................
22. transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi PKD 60.24.B....................................
23.sprzedaż detaliczna paliw PKD 50.50.Z........................................................................
24.sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych PKD 51.51.Z..........................................
25.produkcja gazów technicznych PKD 24.11.Z..........................................................................
26.produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych PKD 24.13.Z..............
27.produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych PKD 24.14.Z................... .................................................
28.produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych PKD 24.66.Z.......................................................................
29.produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych PKD 31.50.Z.................................
30.hotele PKD 55.10.Z..................................................................................................................
31.produkcja betonowych wyrobów budowlanych PKD 26.61.Z.................................................
32.produkcja masy betonowej PKD 26.63.Z.................................................................................
33.produkcja konstrukcji metalowych, z wyłączeniem działalności usługowej PKD 28.11.B.....
34.produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania PKD 28.22.Z....................................
35.produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych PKD 28.21.Z...............................
36.kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków PKD 28.40.Z....
37.obróbka metali i nakładanie powłok na metale PKD 28.51.Z.................................................
38.obróbka mechaniczna elementów metalowych PKD 28.52.Z.................................................
39.produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych PKD 28.75.B..................................
40.produkcja pojemników metalowych PKD 28.71.Z..................................................................
41.produkcja opakowań z metali lekkich PKD 28.72.Z................................................................
42.produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn PKD 28.74.Z.....................................................
43.działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn  specjalnego przeznaczenia PKD 29.56.B..................................................................................
44. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 31.62.B..................................................
45.rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne PKD 45.11.Z............................
46.wykonywanie robót ogólnobudowlany związanych z wznoszeniem budynków PKD 45.21.A....................................................
47.wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych PKD 45.21.B..................................................................
48. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych, telekomunikacyjnych PKD 45.21.C.......................................................................
49.wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych, telekomunikacyjnych PKD 45.21.D............................................................................
50.budowa dróg kołowych i szynowych PKD 45.23.A.......................................................
51.roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych PKD 45.23.B....................................................
52. wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych gdzie indziej niesklasyfikowanych PKD 45.25.E...................................................................
53.wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską PKD 45.50.Z..........................................................
54.sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów PKD 51.56.Z....................................................
55.sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 51.57.Z...................................................................
56.pozostała sprzedaż hurtowa PKD 51.90.Z................................................................................
57.przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych PKD 63.11.C.....................
58.magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach PKD 63.12.C.....
59.wynajem pozostałych środków transportu lądowego PKD 71.21.Z...............
60.wynajem maszyn i urządzeń budowlanych PKD 71.32.Z......................
61.prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego PKD 73.10.D.......................................
62.działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego PKD 74.20.A......................................
63.sprzątanie i czyszczenie obiektów PKD 74.70.Z......................................................................
64.konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych PKD 50.20.A...........................................
65.działalność usługowa związana z leśnictwem PKD 02.02.Z....................................................
66.wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych PKD 45.31.B..................................
67. reklama PKD 74.40.Z.....................................
 
 
 
 
 
 
 
 
          

Nazwa dokumentu: Przedmiot działalności i kompetencje
Osoba, która wytworzyła informację: Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania
Osoba, która odpowiada za treść: Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania
Osoba, która wprowadzała dane: Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania
Data wytworzenia informacji: 2005-02-16 16:02:30
Data udostępnienia informacji: 2005-02-16 16:02:30
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-19 13:48:37

Wersja do wydruku...

corner   corner