logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   minus Przedszkola
      plus Publiczne Przedszkole nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr1
         minus Status prawny
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Organizacja
         minus Struktura organizacyjna
         minus Struktura własnosciowa
         minus Majatek
         minus Statut
         minus Tryb działania
         minus Załatwianie spraw
         minus Ochrona danych osobowych
         minus Zarządzenia
         minus Regulaminy
         minus Strona internetowa
         minus Informacje nieudostępnione
         minus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
         minus Sprawozdania finansowe
         minus Archiwa danych
      plus Przedszkole Publiczne Nr 4
      plus Publiczne Przedszkole nr 5
      plus Publiczne Przedszkole nr 6
      plus Publiczne Przedszkole nr 7
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Publiczne Przedszkole Nr 1 - Struktura organizacyjna Organy i osoby sprawujące w przedszkolu funkcje i ich kompetencje Organami przedszkola są: 1.1 Dyrektor przedszkola; 1.2 Rada pedagogiczna; 1.3 Rada rodziców 1.DYREKTOR PRZEDSZKOLA; 1.1 Kieruje jego bieżącą działalnością 1.2 Jest przewodniczącym rady pedagogicznej 1.3 Reprezentuje przedszkole na zewnątrz 1.4 Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce pracowników. 1.5 Do zadań dyrektora należy: a) Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a także bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza jego siedzibą. b) Opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, przedstawienie go radzie pedagogicznej i rodzicom. c) Sprawowanie nadzoru pedagogicznego d) Przedstawienie przed zakończeniem roku szkolnego radzie pedagogicznej i rodzicom informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego. e) Opracowywanie rocznych planów pracy. f) Przygotowywanie arkusza organizacji pracy przedszkola g) Ustalanie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców lub prawnych opiekunów dzieci h) Gromadzenie informacji o pracy nauczyciela w celu dokonywania oceny i) Nadanie w drodze administracyjnej nauczycielowi stażyście stopnia nauczyciela kontraktowego. j) Przydzielenie nauczycielowi stażyście i kontraktowemu odbywającemu staż opiekuna spośród nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. k) Ustalenie oceny dorobku nauczyciela za okres stażu z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego. l) Przygotowanie i prowadzenie zebrań rady pedagogicznej, realizacja jej uchwał oraz wstrzymywanie ich wykonania, jeśli są niezgodne z przepisami prawnymi. ł) Ustalanie przydziałów zadań pracownikom. m) Zarządzanie finansami i majątkiem przedszkola n) Współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę przedszkola o) Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji przedszkola 1.6 Dyrektor przedszkola jako kierownik zakładu pracy dla zatrudnionych w nim pracowników decyduje w sprawach: a) Zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników b) Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom placówki c) Występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki. 2..RADA PEDAGOGICZNA 2.1 Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola realizującym statutowe zadania dotyczące opieki, wychowania i kształcenia. 2.2 Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola. 2.3 W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu, niezależnie od rodzaju umowy o pracę. 2.4 Do zadań rady pedagogicznej należy: a) Udział w planowaniu i organizowaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej b) Realizacja zadań zawartych w rocznym planie rozwoju placówki c) Przeprowadzanie dwa razy w roku analizy realizacji planowych zadań oraz dokonywanie oceny wyników pracy z wychowankami w poszczególnych oddziałach; d) Odpowiedzialność za całokształt działalności przedszkola e) Współpraca z rodzicami 2.5 Do kompetencji rady pedagogicznej należy: a) Zatwierdzanie: ü projektu statutu, rocznego planu rozwoju placówki, planu doskonalenia zawodowego nauczycieli, ramowego rozkładu dnia; b) Opiniowanie w sprawach: ü Organizacji pracy przedszkola w tym tygodniowego rozkładu pracy, przydziału nauczycieli i dzieci do poszczególnych oddziałów ü Projektu planu finansowego placówki ü Przyznawania nauczycielkom odznaczeń, nagród i wyróżnień; ü Podjęcia przez nauczycielki pracy w godzinach ponadwymiarowych w wymiarze większym niż ½ godzin etatowych ü Stałych lub dodatkowych zajęć nauczycielek w ramach wynagrodzenia zasadniczego c) Wnioskowanie w sprawach: ü Oceny pracy nauczyciela ü Zmian programowych ü Wprowadzenia zmian w tygodniowym rozkładzie zajęć dotyczącym realizacji treści programowych d) Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów wychowawczo-pedagogicznych; e) Podejmowanie uchwał w sprawach skreśleń z listy dzieci przyjętych do przedszkola. 2.6 Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 jej członków. 2.7 Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a zebrania są protokołowane. 2.8 Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola. 2.9 Rady plenarne i szkoleniowe zwołuje dyrektor placówki. 2.10 Nadzwyczajna rada pedagogiczna może być organizowana na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego rady organu prowadzącego placówkę lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 3. W PRZEDSZKOLU DZIAŁA RADA RODZICÓW. 3.1 Rada rodziców stanowi reprezentację rodziców dzieci . 3.2. Zasady tworzenia rady rodziców ustala ogół rodziców. 3.3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola; 3.4 Do kompetencji rady rodziców należy: a) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań przedszkola, b) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności przedszkola, a także ustalenie optymalnych zasad użytkowania tych funduszy, c) zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami przedszkola, rzeczywistego wpływu na działalność przedszkola, zwłaszcza zaś na: d) znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu, e) uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postaw lub trudności, f) uzyskanie porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swego dziecka, g) wyrażanie i przekazywanie opinii na temat przedszkola, h) wybranie formy ubezpieczeniowej dla dzieci, i) określenie struktur organizacyjnych ogółu rodziców oraz Rady Rodziców. 3.5. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin rady rodziców 1. ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW PRZEDSZKOLA 1.1 Wszystkie organy przedszkola współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania dzieci. 1.2 Koordynatorem działania organów przedszkola jest dyrektor, który: a) Zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji; b) Umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz przedszkola; c) Zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach. d) Organizuje spotkania przedstawicieli organów przedszkola. 1.3 Rodzic ma prawo do: a) Znajomości zadań wynikających z planu rocznego przedszkola i planów miesięcznych w danym oddziale; b) Uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania i rozwoju; c) Wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola. 2. SPOSÓB ROZWIAZYWANIA SPORÓW; 2.1 Spory między organami (z wyjątkiem dyrektora) rozstrzyga dyrektor przedszkola; 2.2 Spory pomiędzy dyrektorem przedszkola a innymi organami przedszkola rozstrzyga w zależności od przedmiotu sporu organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Nazwa dokumentu: Struktura organizacyjna
Osoba, która wytworzyła informację: Marzena Zawadzka
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Michalczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Irena Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2007-08-28 12:57:00
Data udostępnienia informacji: 2007-08-28 12:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-28 13:12:29

Wersja do wydruku...

corner   corner