logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


 

 
IOŚ. 7624 –6/09                                                       Bogatynia, dnia 1.06.2009 r.
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
 
      Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. nr 98 z 2000 r.poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam o rozszerzeniu na wniosek firmy GEPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Wiatrowych Turów – EWT w Bogatyni z 24 elektrowni wiatrowych na 98 elektrowni wiatrowych.       
 
      Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
 
      Zgodnie z art. 64 ust. 1 i art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227ze zm.) oraz § 2 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257,poz. 2573 z ze zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii i uzgodnień z następującymi organami:
 - Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu
 - Państwowym Wojewódzki Inspektorem Sanitarnym we Wrocławiu.
      Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia.
 
      W związku z powyższym wszystkie osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia przy ul. 1-go Maja 29, pok. 8  tel. (075) 77 32 196 w godzinach od 1000 do 1500.
 
     Wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1, ustnie do protokołu w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej:umig@bogatynia.pl w terminie 21 dni od daty
podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości czyli od dnia 5.06.2009r. do 29.06.2009r.
 
 
 Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
       Andrzej Grzmielewicz
 
 
 
 

Ilość odwiedzin: 2667
Nazwa dokumentu: OBWIESZCZENIE-rozszerzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsiewzięcia polegajacego na budowie Elektrowni Wiatrowych Turów -EWT w Bogatyni z 24 elekt
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Guźniczak
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Koziński
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Bąk
Data wytworzenia informacji: 2009-06-01 10:00:00
Data udostępnienia informacji: 2009-06-08 15:20:23
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-08 15:29:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner