logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Zarządzenie Nr 22/10
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 26 marca 2010 rok


W sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 ) oraz § 12 pkt 1 Uchwały Nr XLII/372/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 stycznia 2010 rok w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2010 rok
Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni zarządza co następuje:


§ 1


1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 319.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa kwota 319.000,00 zł


§ 2


1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 606.208,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- wydatki bieżące kwota 606.208,00 zł


2 . Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwot 287.208,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- wydatki bieżące kwota 287.208,00 zł
w tym: rezerwy kwota 269.209,00 zł
rezerwa ogólna kwota 58.451,00 zł
rezerwy celowe kwota 210.758,00 zł


§ 3

1.W planie wydatków budżetowych dokonuje się zmian:


Dziale 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90001 „ Gospodarka ściekowa i ochrona wód” § 4300 „ Zakup usług pozostałych” zadanie: „ Remont kanalizacji deszczowej i utrzymanie piaskowników” z kwotą 140.000,00 zł otrzymuje brzmienie; „Remont kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Bogatynia” z kwotą 100.000,00 zł.- zadanie; „Eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej” z kwotą 120.000,00 zł otrzymuje brzmienie; „ Eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej wraz z utrzymaniem piaskowników na terenie Gminy Bogatynia” z kwotą 160.000,00 zł.


Dział 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75411 „ Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”, § 6220 „ Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” zastępuje się § 6620 „ Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”. Jednocześnie zadanie; „Dotacja dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu – dofinansowanie do zakupu wozu bojowego (wysięgnik drabinowy) dla Państwowej Straży Pożarnej w Bogatyni z kwotą 100.000,00 zł, otrzymuje brzmienie; Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z przeznaczeniem środków dla Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu – dofinansowanie do zakupu wozu bojowego (wysięgnik drabinowy) dla Państwowej Straży Pożarnej w Bogatyni” z kwotą 100.000,00 zł.


2.W planie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dokonuje się zmian;


Dział 852 „ Pomoc społeczna”, rozdział 85212 „ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” § 0980 „ Wpłaty z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego” zmniejsza się o kwotę 12.000,00 zł – dochody z tytułu rozliczeń funduszu alimentacyjnego, wprowadza się § 0970 „ Wpływy z różnych dochodów” z kwotą 12.000,00 zł – dochody z tytułu rozliczenia wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.


§ 4


Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2010 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych 139.828.773,00 zł
- po stronie wydatków budżetowych 141.487.252,75 zł
- niedobór budżetu 1.658.479,75 zł

- przychody budżetowe w wysokości 7.407.579,75 zł
- rozchody budżetowe w wysokości 5.749.100,00 zł


§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 

Załączniki do pobrania: 2010-05-06 09:56:05 - Uzasadnienie (60.61 kB)
2010-05-06 09:57:44 - Załącznik Nr 1 (57.31 kB)

Ilość odwiedzin: 1335
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 22/2010
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 22/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 26 marca 2010r W sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Kapuscińska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Krukowska
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2010-03-26 15:01:00
Data udostępnienia informacji: 2010-04-05 15:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-06 09:58:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner