logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


ORGANA WŁADZY > Rada Gminy i Miasta

Spis dokumentów:
1. Radni V kadencji (2006-2010)
2. Komisje Rady Gminy i Miasta
3. Zasady i tryb działania Komisji Rady Gminy i Miasta V kadencji 2006-2010
4. Protokoły z posiedzeń Rady Gminy i Miasta V kadencji

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Działa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami).

Organizację Rady Gminy określa statut gminy i miasta, zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy i Miasta w Bogatyni.

Działanie Rady określa art.18 i 18a ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami).

Art. 18:

"1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

  1) uchwalanie statutu gminy,

  2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

  3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,

  4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

  5) uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

  6) uchwalanie programów gospodarczych,

  7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

  8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

  9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

   a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,

   b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,

   c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

   d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,

   e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,

   f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

   g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,

   h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

   i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,

  10) określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

  11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,

  12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

  12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

  13) podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

  14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

  14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

  15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy."

Art. 18a: 

"1. Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.

2. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 19 ust. 1.

3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.

4. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powoływanych przez radę gminy na podstawie art. 21 ust. 1.

5. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy."

Ilość odwiedzin: 13805
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data ostatniej aktualizacji: 2006-04-07 09:03:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner