logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


 

STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W  BOGATYNI

 


Spis treści:                                                                                               str.

Rozdział I –   Informacje ogólne o Zespole……………………………2    
Rozdział II –  Cele i zadania szkoły…………………………………… 4

Rozdział III – Sposoby realizacji zadań szkoły………………………. 8

Rozdział IV – Organy szkoły…………………………………………. 24

 Rozdział V -  Organizacja nauczania i wychowania………………..  37

Rozdział VI – Organizacja szkoły……………………………………. 47

Rozdział VII – Wewnętrzne zasady oceniania………………………..55

Rozdział VIII –   Nauczyciele i inni pracownicy szkoły……………...91

Rozdział IX – Podstawowe  prawa i obowiązki członka społeczności                
                        szkolnej  ….......…………………………………………101

Rozdział X–  Uczniowie szkoły………………………………………...107
 
Rozdział XI – Warunki i zasady wykonywania projektu                       
                         edukacyjnego…………………………………………..114

Rozdział XII – Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w Szkole…...120

Rozdział XIII – Przepisy końcowe……………………………………  123


Rozdział  I
Informacje ogólne o Zespole
§1.1 Nazwa placówki: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi.
2. W skład Zespołu Szkół, zwanego dalej „Szkołą” wchodzi:
 a)  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego zwana dalej      „Szkołą Podstawową”,
 b)  Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka zwane dalej „Gimnazjum”.
3. Siedzibą Zespołu jest budynek położony w Bogatyni przy ulicy Wyczółkowskiego 42a.
4. Zespół działa w obwodzie ustalonym przez organ  prowadzący.
5. Organem prowadzącym  Zespół jest Rada  Gminy i Miasta  Bogatynia.
6. Nadzór pedagogiczny sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.

7. W Zespole może funkcjonować oddział przedszkolny sześciolatków

      § 2.1 Obwód Szkoły Podstawowej obejmuje dzieci zamieszkałe przy ulicach:
Boznańskiej, Chełmońskiego, Chopina, Dobra, Dymitrowa, Dąbrowskiego, Fabryczna, Fałata, Główna, Górna, Górska, Grottgera, Karłowicza, Konopnickiej, Komedy-Trzcińskiego, Kolejowa, Kopernika, Kossaka, Kościuszki od nr 60 – 134, Krótka, Krakowska, 25 – lecia, Leśna, Listopadowa, 3-go Maja, Malczewskiego, Matejki, Nadrzeczna, Opolowska, Paderewskiego, Pastwiskowa, Prusa, Puszkina, Robotnicza, Różyckiego, Słowackiego, Słowiańska, Styki, Szymanowskiego, II Armii Wojska Polskiego, Warszawska, Wieniawskiego, Wąska, Wyczółkowskiego, Zamojskiego, Zygmuntowska, Żymierskiego.

2. Obwód Gimnazjum obejmuje dzieci zamieszkałe przy ulicach:
Boznańskiej, Chełmońskiego, Dobra, Dymitrowa, Dąbrowskiego, Fabryczna, Fałata, Główna, Górna, Górska, Grottgera, Karłowicza, Konopnickiej, Komedy –Trzcińskiego, Kolejowa, Kopernika, Kossaka, Kościuszki (od nr 60 do  nr 134), Krótka, Krakowska, Leśna, Listopadowa, 3 Maja, Malczewskiego, Matejki, Nadrzeczna, Opolowska, Pastwiskowa, Prusa, Puszkina, Robotnicza, Różyckiego, Słowackiego, Słowiańska, Styki, Szymanowskiego, II Armii Wojska Polskiego, Warszawska, Wąska, Wieniawskiego, Wyczółkowskiego, Zamojskiego, Zygmuntowska, Żymierskiego.

§ 3.1  Na pieczęciach używana jest nazwa:
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
59-920 Bogatynia
ul. Wyczółkowskiego 42a

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
 im. Kornela Makuszyńskiego
59-920 Bogatynia
ul. Wyczółkowskiego 42a

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
Publiczne Gimnazjum nr 2
59-920 Bogatynia
ul. Wyczółkowskiego 42a

   Na pieczęciach urzędowych:
Publiczne Gimnazjum nr 2
im. Janusza Korczaka
w Bogatyni

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
 im. Kornela Makuszyńskiego
w Bogatyni

2. Cykl kształcenia trwa 6 lat w Szkole Podstawowej i 3 lata w Gimnazjum.
§ 4.1  Szkoła  wydaje świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum, duplikaty świadectw oraz inne druki szkolne i dokumenty na zasadach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej.
2. Szkoła prowadzi klasy integracyjne, stosując odpowiednie w tym zakresie przepisy.
3. Szkoła  może prowadzić klasy autorskie według programów opracowanych przez nauczycieli za zgodą organu prowadzącego.
4. Za zgodą organu prowadzącego, dyrektor Szkoły, zwany dalej „Dyrektorem Szkoły” może przydzielić dodatkowe godziny na prowadzenie indywidualnych zajęć  rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi.
5. Szkoła może prowadzić oddział przedszkolny sześciolatków.
§ 5.1.  Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi  jest jednostką budżetową.
2. Szkoła prowadzi rachunek dochodów własnych, na zasadach ustalonych uchwałą organu prowadzącego.
3.  W Szkole działa stołówka szkolna.
4. W Szkole działa sklepik.

Rozdział II
                                                                                                   
Cele i zadania Szkoły

§ 6. Szkoła  realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych   na jej podstawie.
§ 7. Szkoła opracowała Misję Szkoły i Wizję Szkoły. Stanowią one integralną cześć oferty edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów Szkoły.  
§ 8. MISJA I WIZJA SZKOŁY
Nasza szkoła jest miejscem, gdzie stwarza się warunki do nauki wszystkim dzieciom.  W swoje pracy otrzymujemy wsparcie ze strony rodziców. Motywujemy uczniów do rzetelnej i systematycznej pracy. Przekazujemy wiedzę i umiejętności pozwalające wszystkim uczniom na kontynuowanie edukacji na miarę ich możliwości. Rozwijamy zainteresowania uczniów z zachowaniem zasad równości szans edukacyjnych. Wprowadzamy nowoczesne metody nauczania, oceniania i sprawdzania wiedzy prowadzące do zwiększenia aktywności uczniów.
Zaznajamiamy uczniów z normami społecznymi oraz wspomagamy rodziców w procesie wychowania. Uczymy przestrzegania norm społecznych, szacunku wobec innych oraz wzajemnej tolerancji.
 Pielęgnujemy tradycję szkolną, regionalną i narodową. Uczymy języków obcych i kształcimy obywateli Europy..
 Troszczymy się o bezpieczeństwo uczniów, uczymy jak pożytecznie spędzać wolny czas.
 Wykorzystujemy w procesie kształcenia techniki informacyjne. Wdrażamy platformę edukacyjną do procesu nauczania – uczenia się. Umożliwiamy uczniom wykorzystywanie technologii informacyjnej i komputerowej w codziennej pracy. 
 Dbamy, aby nasi uczniowie potrafili dostrzegać i oceniać zmiany zachodzące w środowisku naturalnym.
Hasło przewodnie naszych działań brzmi:
,,Moja szkoła moją szansą”
Absolwent naszej szkoły:
1. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające mu na kontynuowanie edukacji na miarę swoich możliwości.
2. Umie żyć w społeczeństwie, potrafi współdziałać i porozumiewać się z innymi ludźmi.
3. Jest patriotą i Europejczykiem.
4. Potrafi rozwiązywać różnorodne problemy we własnym działaniu, radzi sobie z trudnościami.
5. Sprawnie posługuje się technologią komputerową i informacyjną.
6. Rozumie procesy zachodzące w przyrodzie.
7. Potrafi ocenić wpływ rozwoju cywilizacji na środowisko naturalne.
8. Potrafi komunikować się w języku obcym.

§ 9. Głównym celem i zadaniem Szkoły jest dbałość o wszechstronny rozwój młodzieży.

1.  Cele i zadania Szkoły wynikają z przepisów prawa oraz uwzględniają Program         Wychowawczy i Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska , o których mowa w odrębnych przepisach.

      2. W szczególności Szkoła:
1) umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej, zgodnie z aktualnym stanem nauki,  na wysokim poziomie merytorycznym określonym w dokumentacji programowej Szkoły;
2) zapewnia uczniom bogaty  program wychowawczy i stwarza środowisko wychowawcze sprzyjające rozwojowi własnych zainteresowań;
3) z należytą troską dba o rozwój umysłowy, moralno - emocjonalny i fizyczny uczniów, miedzy innymi poprzez:
a) organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych, artystycznych, turystyczno- krajoznawczych;
b) stawianie wysokich wymagań dotyczących kultury bycia;
c) przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności funkcjonowania w rodzinie i  środowisku,   państwie,  narodzie i społeczeństwie;
d) zapewnianie poszanowania uczniom, ich godności osobistej, wolności światopoglądowej i  wyznaniowej;
4) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia;
5) kształci w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazuje wiedzę o społeczeństwie, problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, kulturze i środowisku naturalnym;
6) kształtuje i rozwija wśród uczniów cechy osobowości: przedsiębiorczość, kreatywność, samodzielność, a także umiejętności samokształcenia i doskonalenia się, skutecznego komunikowania się oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
7) upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska;
8) umożliwia rozwijanie szczególnych zainteresowań uczniów w zakresie wybranych przedmiotów nauczania;
9) tworzy warunki umożliwiające nauczanie uczniom niepełnosprawnym;
10) umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,  w szczególności naukę języka polskiego oraz własnej historii i kultury;
11) zapewnia pomoc w nauce uczniom słabszym.
12) organizuje pomoc  psychologiczno – pedagogiczną uczniom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;
13) wyposaża szkołę w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;
14) wspomaga wychowawczą rolę rodziców;
15) zapewnia, w miarę posiadanych środków, opiekę i pomoc materialną uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
16) przygotowuje uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez doradztwo edukacyjno – zawodowe;
17) zapewnia opiekę zdrowotną przez służbę zdrowia;
18) upowszechnia wśród uczniów wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;
19) zapobiega wszelkiej dyskryminacji
20) prowadzi edukację medialną w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru wykorzystania mediów;
21) chroni uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instaluje programy filtrujące i ograniczające dostęp do zasobów sieciowych w Internecie;
22) egzekwuje obowiązek nauki lub obowiązek szkolny w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
23) dokumentuje proces dydaktyczny, opiekuńczy i wychowawczy, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji;

 

§ 10.  Szkoła szczególną opieką otacza uczniów zdolnych.  W szczególności:
1. umożliwia uczniom wybitnie zdolnym realizację indywidualnego programu lub toku nauki zgodnie  z odrębnymi przepisami ;
2. organizuje zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad;
3. nawiązuje współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi w celu wzbogacenia procesu dydaktycznego;
4. organizuje wewnętrzne konkursy wiedzy dla uczniów Szkoły;
5. stosuje motywacyjny system nagradzania uczniów osiągających wybitne sukcesy.
6. kieruje ucznia do opieki przez Zespół ds. Pomocy pedagogiczno-psychologicznej, w celu wypracowania indywidualnych form i metod pracy z nim;
7. indywidualizuje pracę z uczniem na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych.

§ 11.  Szkoła kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania   wobec Szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań.

§ 12. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań Szkoły. 

§ 13.  Statutowe cele i zadania realizuje Dyrektor Szkoły, nauczyciele wraz z uczniami w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z rodzicami, organizacjami i instytucjami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi regionu.


Rozdział III
 Sposoby realizacji zadań szkoły
§ 14. 1.  Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych w poszczególnych typach szkół lub programem wychowania przedszkolnego.

2. Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
3. Program nauczania zawiera:
1) szczegółowe cele edukacyjne;
2) tematykę materiału edukacyjnego;
3) wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.
4. Nauczyciel  może wybrać program nauczania spośród programów zarejestrowanych i dopuszczonych przez MEN lub:
1) opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;
2) zaproponować program opracowany przez innego autora ( autorów);
3) zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.
5. Przed dopuszczeniem programu nauczania do użytku w szkole, dyrektor szkoły może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe.
6. Każdy nauczyciel przedstawia dyrektorowi program nauczania przedmiotu w danej klasie.
7. Programy nauczania dopuszcza do użytku  dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela.
8. Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów.
9. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej.
§ 15. 1.  Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu(dwojgu) nauczycieli, zwanych dalej wychowawcami klasy. Dyrektor szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy.
2.  Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na wniosek większości rodziców danej klasy.
§ 16. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, poprzez:
1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w §123 niniejszego statutu;
2) pełnienie dyżurów nauczycieli, zgodnie z zasadami w §123 ust.2 pkt.14 . Zasady organizacyjno-porządkowe, harmonogram pełnienia dyżurów ustala dyrektor szkoły. Dyżur nauczycieli rozpoczyna się od godziny 7.45 i trwa do zakończenia zajęć lekcyjnych w szkole.
3) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga;
4) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach praktycznych, w pracowniach i innych przedmiotach wymagających podziału na grupy;
5) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;
6) umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia;
7) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;
8) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
9) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;
10) kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontrolę obiektów dokonuje dyrektor szkoły co najmniej raz w roku;
11) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;
12) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
13) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;
14) ogrodzenie terenu szkoły;
15) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;
16) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni i pomieszczeń gospodarczych;
17) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się kratami;
18) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów, w tym dzieci niepełnosprawnych;
19) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi imprezach i wycieczkach poza teren Szkoły;
20) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
21) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących.

§ 17. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną i materialną  poprzez:
a) organizowanie spotkań Dyrekcji Szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami;
b)  rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku   szkolnego w celu   rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych,
c)   organizację wycieczek integracyjnych,
d)   pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowaną przez pedagoga lub psychologa szkolnego,
e) udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub  przedstawiciela  dyrekcji;
f )  współpracę z Poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną,
g)   respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej;
h) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzanym nauczania indywidualnego na podstawie  orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji.
i)   występowanie o pomoc dla uczniów znajdujących się Rodziców trudnej sytuacji
     materialnej do Rady Rodziców i sponsorów, a dla wybitnie uzdolnionych uczniów
     również do Ministra Edukacji .

§ 18.  Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:
1)  realizacje przyjętego w Szkole Programu Wychowawczego i Programu
 Profilaktyki;
            2)  rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;
3) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy z lekarzami  i psychologami;
4)  działania opiekuńcze wychowawcy klasy; 
5)  działania pedagoga  szkolnego;
6) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, m. in. organizowanie zajęć integracyjnych, spotkań z psychologami.

§ 19. Szkolny Program  Wychowawczy i Program Profilaktyki opracowują na początku każdego roku szkolnego Zespoły powoływane przez Dyrektora  Szkoły. Programy  uwzględniają potrzeby rozwojowe uczniów i potrzeby środowiska. 

§ 20. 1. Szkolny Program  Wychowawczy i Program Profilaktyki  uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia  roku szkolnego  Rada Rodziców  w porozumieniu  z Radą Pedagogiczną szkoły.

2. Jeżeli Rada rodziców  w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie  Szkolnego Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki , program ten ustala Dyrektor szkoły z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
3. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
4. Wychowawcy klas przedstawiają program uczniom i ich rodzicom w formie określonej przez  Dyrektora.

§ 21.1 W szkole organizuje się pomoc psychologiczno – pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom.
2.Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów , wynikających z :
1) wybitnych uzdolnień;
2) niepełnosprawności;
3) niedostosowania społecznego;
4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
5) specyficznych trudności w uczeniu się ;
6) zaburzeń komunikacji językowej;
7) choroby przewlekłej;
8) zaburzeń psychicznych;
9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10) rozpoznanych niepowodzeń szkolnych;
11) zaniedbań środowiskowych;
12) trudności adaptacyjnych;
13) odmienności kulturowej.

§ 22  Pomoc psychologiczno –pedagogiczna polega na :
1) diagnozowaniu środowiska ucznia;
2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia;
3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;
4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
5) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;
6) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
7) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;
8) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
9) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
10) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
11) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
12) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.      
13) niedostosowaniem społecznym, a także planów działań wspierających dla uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz dla uczniów zdolnych i z trudnościami w nauce;      opracowaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych  dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych.

§ 23. Pomoc  psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:
1) rodzicami;
2) psychologiem;
3) pedagogiem ;
4) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
5) podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
§ 24. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana na wniosek:
1) rodziców;
2) ucznia;
3) nauczyciela – wychowawcy klasy;
4) pedagoga;
5) logopedy;
6) psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni  specjalistycznej;
7) doradcy zawodowego.
§ 25.1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:
a) zajęć specjalistycznych : korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych;
b) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
c) zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci i rodziców;
d) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;
e) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
f) porad dla uczniów;
g) systemowych działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań uczniów, w tym uczniów wybitnie zdolnych  oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;
h) zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych;
i) działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

2. W szkole obowiązuje Szkolny System Rozpoznawania Indywidualnych możliwości i potrzeb edukacyjnych uczniów.

a)  Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.

b) W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień, wychowawca klasy lub nauczyciel edukacji przedmiotowej składa wniosek do dyrektora szkoły o objęcie ucznia opieką Zespołu, o którym mowa w  § 32 statutu szkoły.

c) W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami uczniów.

d) Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki, zgodnie z zasadami opisanym w  § 87  statutu szkoły.

e) Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalna opieką nauczyciela.

3.  Na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach indywidualizacja pracy z uczniem polega na:
a) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia;
b) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych ucznia;
c) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia;
d)umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych;
e) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych; 

 

§ 26.  Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.
§ 27.  Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć wynosi od 4 do 8 uczniów.
 § 28.   Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci biorących udział w zajęciach dydaktyczno –wyrównawczych może być niższa, niż określona w § 27. 
§ 29. Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby to:
1) korekcyjno–kompensacyjne, organizowane dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 uczniów;
2) logopedyczne, organizowane dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii; liczba uczestników zajęć od 2 do 4 dzieci; w szczególnych przypadkach zajęcia te mogą być prowadzone indywidualnie;
3) socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.
§ 30.  Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.
§ 31. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych lub specjalistycznych decyduje dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
§31.1 O objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor szkoły.
2. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych lub specjalistycznych decyduje dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
§ 32.1. W celu objęcia ucznia całościowa pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz zintegrowania oddziaływań pomocowych w szkole funkcjonują Zespoły d.s Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, odrębne dla poziomów kształcenia.
2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów , w tym:
a) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
b) [ „O” + SP] rozpoznawanie ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się;
c) rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień.
2) określenie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do dokonanego rozpoznania;
3) dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej uczniom, w tym efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych i innych zajęć, stosownie do potrzeb oraz przedstawianie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z uczniem;
4) wyrażanie opinii dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
5) planowanie zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji w gimnazjum  szkole ponadpodstawowej;
6) opracowywanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
7) opracowywanie i wdrażanie planów działań wspierających dla uczniów posiadających opinię poradni pedagogiczno-psychologicznej oraz uczniów, u których dokonano rozpoznania w § 22 statutu szkoły;
8) podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie problemów wychowawczych;
9) organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli;
10) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;
11)  wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów;
12)  współpraca z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
3. W skład każdego Zespołu wchodzą; pedagog jako przewodniczący, nauczyciele obowiązkowych zajęć u ucznia, którego sprawa jest rozpatrywana, specjaliści zatrudnieni w szkole, wychowawca.
4. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w pracach Zespołu, w części dotyczącej ich dziecka. O terminie posiedzenia Zespołu i możliwości uczestnictwa w jego pracach zawiadamia rodziców, na piśmie, dyrektor szkoły.
5. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu, dyrektor szkoły informuje na piśmie rodziców ucznia o przyjętych przez Zespół ustaleniach.
6. Na wniosek dyrektora szkoły w pracach Zespołu może uczestniczyć także przedstawiciel organu prowadzącego i przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, w rejonie, której znajduje się szkoła.
7. Zespół zajmuje się diagnozowaniem uczniów, planowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizacją jej i badaniem efektywności działań w przypadkach:
1) „z urzędu”, gdy uczeń posiada opinię poradni pedagogiczno-psychologicznej;
2) na wniosek nauczyciela , gdy stosowane przez niego formy pomocy nie przyniosły oczekiwanej poprawy;
3) na wniosek ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów).
8. W przypadkach, o których mowa w § 32 Zespół zakłada i prowadzi Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia, zwana dalej „ Kartą ”.
8.1. Karta zawiera:
a) imię ( imiona) i nazwisko ucznia;
b) nazwę szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza;
c) podstawę założenia Karty (opinia PPP, wniosek ucznia, nauczyciela), a w tym:
- diagnozę wynikającą z opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
- informacje o stanie zdrowia ucznia lub
- rozpoznanie dokonane przez Zespół;
d) obszary, w których uczeń potrzebuje pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne tego ucznia;
e) zalecane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, sposoby ich udzielania oraz czas trwania i wymiar godzin, w którym powinny być realizowane;
f) podpisy osób uczestniczących w posiedzeniu Zespołu;
g) podpis dyrektora szkoły.
8.2. Po upływie okresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wskazanej przez Zespół i przydzielonej , za zgodą organu prowadzącego, przez dyrektora szkoły, Zespół , o którym mowa § 32 statutu szkoły, dokonuje okresowej oceny efektywności udzielanej pomocy oraz propozycje form i sposobów udzielania pomocy na kolejny okres, z określeniem czasu trwania i wymiaru godzin, w którym powinny być realizowane. Okresowa ocena ma być odnotowana w Karcie.
8.3. Karta jest dokumentem szkolnym i podlega przepisom w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczani, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. 
8.4 .W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły, Kartę przekazuje się do tej szkoły za zgodą rodziców.
9. Na podstawie prowadzonych w szkole Kart, dyrektor szkoły dokonuje bilansu potrzeb na dany rok szkolny, w szczególności określa formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej i liczbę godzin potrzebną na ich realizację. Z wnioskiem o przydział potrzebnej liczby godzin i etatów występuje do organu prowadzącego.
10. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna  w Bogatyni na zasadach określonych w zawartym porozumieniu pomiędzy stronami.

§ 33. 1.  Zajęcia psychoedukacyjne organizuje się w celu wspomagania wychowawczej funkcji rodziny, zapobieganiu dysfunkcyjnym zachowaniom ucznia oraz wspieraniu ich rozwoju.
2. Zajęcia psychoedukacyjne prowadzą, w zależności od potrzeb pedagog, psycholog lub logopeda. Zajęcia są organizowane dla grup liczących nie mniej niż 10 osób.
3. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia prowadzone są w grupach odpowiadających liczbie uczniów w oddziale.
§ 34.  W szkole zatrudniony jest pedagog,  logopeda i doradca zawodowy.
§ 35.  Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog,  logopeda w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców.
§ 36.  W szkole dwa razy w roku prowadzone są warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych. Informacja o warsztatach umieszczana jest na dwa tygodnie przed datą ich realizacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców.
§ 37. Do zadań pedagoga należy:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;
2) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno –l pedagogicznej;
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno –pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki w  stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców;
5) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
6) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie wychowania.
7) wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji programu wychowawczego i profilaktyki;
8) udział w opracowywaniu programów profilaktycznych;
9) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
                  10) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym                              
                        diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz       
                         możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron ucznia;
                  11) przewodniczenie Zespołom d/a Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej;
                  12) realizacja zadań przypisanych Zespołom


§ 38. Do zadań logopedy należy:
1) przeprowadzenie wstępnych badań dzieci z grupy zerowej  w celu ustalenia stanu mowy, w tym mowy głośnej i pisma – wytypowanie dzieci do pomocy logopedycznej;
2) diagnozowanie  logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej;
3) prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych indywidualnych lub w grupach;
4) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami ucznia wymagającego intensywnych ćwiczeń – udzielanie  instruktażu dla rodziców;
5) udzielanie instruktażu nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny u dzieci wymagających pomocy logopedycznej;
6) prowadzenie pomocy psychologiczno –pedagogicznej;
7) stała współpraca z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno –kompensacyjne;
8) organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców dotyczących rozwoju mowy;
9) organizacja i opieka nad gabinetem logopedycznym;
10) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
11) udział w pracach Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej;
12) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia;

§ 39. Do zadań doradcy zawodowego należy:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
3) wskazywanie rodzicom, uczniom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnopolskim, europejskim i światowym dotyczących rynku pracy, trendów rozwojowych, programów edukacyjnych;
4) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;
5) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących.
§ 40. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowanych społecznie:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) odpowiednie warunki do pobytu w szkole, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;
3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;
4) zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;
5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.
§ 41.  Wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym ( od 2 do 5 godzin).
§ 42.1. Uczniów (dzieci przyjęte do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole, podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu), którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem (indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym).
2. Indywidualne nauczanie (obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne) organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno –pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno –pedagogicznej.
3. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciela poszczególnych przedmiotów. (przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela, któremu dyrektor powierzył prowadzenie tych zajęć).
4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole.
5. Zajęcia indywidualnego nauczania (przygotowania przedszkolnego) prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu rodzinnym.
6. Zajęcia indywidualnego nauczania mogą być organizowane odpowiednio:
1) z oddziałem szkolnym, albo;
2) indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu szkoły
 w zakresie określonym w orzeczeniu w odniesieniu do ucznia, którego stan zdrowia        znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania danej klasy, dostosowane do potrzeb i możliwości  psychofizycznych ucznia.
8. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania ( przygotowania przedszkolnego), dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego (wychowania przedszkolnego), stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.
9. Na podstawie orzeczenia, dyrektor szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania (przygotowania przedszkolnego) oraz formy i zakres pomocy psychologiczno –pedagogicznej.
10. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania (przygotowania przedszkolnego) realizowanych bezpośrednio z uczniem  wynosi:
1) od 4 do 6 godzin, odbywanych w ciągu co najmniej 2 dni dla klas zerowych;
2) dla uczniów klas I –III SP – od 6 do 8 godzin;
3) dla uczniów klas IV –VI SP  - od 8 do 12 godzin;
4) dla uczniów gimnazjum – od 10 do 12 godzin;
11. Tygodniowy wymiar zajęć, o których mowa w ust. 10 pkt. 2 -4 realizuje się w ciągu co najmniej 3 dni.
12. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor szkoły w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia  w życiu szkoły.
§ 43. 1. Każdy rodzic ( prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.
2. Szkoła pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców.
3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy grupy, Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków finansowych szkoły.
§ 44.  Obowiązkiem wszystkich rodziców jest posiadanie ubezpieczenia od kosztów leczenia podczas wyjazdów zagranicznych. Wymóg ten dotyczy także nauczycieli.


ROZDZIAŁ IV

Organy  szkoły
§ 45. Organami szkoły są:
1) Dyrektor Szkoły – Dyrektor Zespołu Szkół;
2) Rada  Pedagogiczna Zespołu Szkół
3) Rada Rodziców Zespołu Szkół;
4) Samorząd Uczniowski;
§ 46.  Każdy z wymienionych organów w § 45 działa zgodnie z ustawą o systemie    oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem szkoły.
§ 47. Dyrektor szkoły:
1) kieruje szkołą  jako jednostką samorządu terytorialnego;
2) jest osobą działającą w imieniu  pracodawcy;
3) jest organem nadzoru pedagogicznego;
4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
5) wykonuje zadania administracji publicznej  w zakresie określonym ustawą. 

 § 48.  Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością  szkoły, reprezentuje ją  na zewnątrz . Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
§ 49.  Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa ustawa o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe.
§ 50. Dyrektor szkoły:
1. Kieruje działalnością dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą , a  szczególności: 
1) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości pracy;
2) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej,
3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
4) powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, gdy zachodzi taka potrzeba;
5) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
6) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku wnioski i uwagi ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
7) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;
8) podaje do publicznej wiadomości do 15 .VI szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał od początku następnego roku szkolnego;
9) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i S.U;
10) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej w szkole;
11) [ SP] odracza obowiązek nauki;
12) organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach określonych w statucie szkoły i decyduje o jej zakończeniu;
13) porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością  lub niedostosowaniem społecznym zajęcia rewalidacyjne;
14) [ SP] zawiadamia w terminie do 30 września każdego roku szkolnego dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której mieszka dziecko o realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci przyjęte do szkoły, które temu obowiązkowi podlegają;
15) [ SP + G] kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez zamieszkałe w obwodzie szkoły dzieci. W przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki tj. opuszczenie co najmniej 50 % zajęć w miesiącu, dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.                                                                                          
16) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania;
17) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący;                                                                                                                                       
18) zwalnia uczniów z wf-u, informatyki, technologii informatyczne, drugiego języka w oparciu o odrębne przepisy;
19)  udziela na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) zezwoleń na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku nauki, obowiązku szkolnego, obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania;
20)  udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, zgodnie z zasadami określonymi w statucie;
21) występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej jego części w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do nich do 20 sierpnia danego roku. Dyrektor składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia( prawnymi opiekunami).
22)  inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;
23) opracowuje ofertę realizacji w szkole zajęć dwóch godzin wychowania fizycznego w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców;
24)  umożliwiana podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej uczniom;
25)  opracowuje w porozumieniu z radą pedagogiczną plan doskonalenia nauczyciel;
26)  skreśla z listy uczniów
27) [G] odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu po klasie szóstej oraz egzaminów gimnazjalnych;
28) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich.
   29) zawiadamia rodziców ( prawnych opiekunów) o terminie posiedzenia Zespołu
         zajmującego się planowaniem i sprawowaniem pomocy psychologiczno-
         pedagogicznej. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu dyrektor
         informuje na piśmie rodziców o przyjętych przez Zespół ustaleniach;
  30) powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły
        przedmiotowe, problemowo-zadaniowe i zespoły ds. pomocy psychologiczno-               
        pedagogicznej, o których mowa   w  § 32 statutu szkoły;  
  31) kieruje ucznia do szkoły dla dorosłych, zgodnie z przepisami w sprawie przypadków, w  
         których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, 
         która ukończyła 16 lub 15 lat ;

2. Organizuje działalność szkoły, a w szczególności: 

1) opracowuje arkusz organizacyjny na  każdy rok szkolny;
2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych;
3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;
4) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły, a w szczególności należytego stanu higieniczno –sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym;
5) dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
6) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;
7) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły;
8) opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców;
9) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
10) dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na placu zabaw,
11)  organizuje prace konserwacyjno –remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;
12)  powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły;
13) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
2) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych;
3) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny;
4) decyduje o skierowywaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy w jednostkach samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej;
5) organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych w szkole;
6) opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych;
7) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego;
8) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi szkoły;
9) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników;
10)  udziela urlopów zgodnie z KN i KPA;
11)  załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
12)  wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;
13)  wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;
14) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;
15)  dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
16) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;
17) odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym;
18)  współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania  i zatwierdzania;
19)  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.
4. Sprawuje opiekę nad uczniami:
1) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim;
2) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły;
3) organizuje stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z wyżywienia;
4) opracowuje na potrzeby organu prowadzącego listę osób uprawnionych do „wyprawki szkolnej;”
5) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w szkole.
§ 51.  Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora szkoły. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.
§ 52.  Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły.
§ 53. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
§ 54  W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą  lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo –wychowawcza.
§ 55. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:
1) uchwala regulamin swojej działalności;
2) zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny;
3) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;
4) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy;
5) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli i zatwierdza plan WDN;
6) uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu.
            7) podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów;”

 

§ 56. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:
1) opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;
2) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
3) opiniuje projekt finansowy szkoły;
4) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły;
5) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;
6) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;
7) opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;
8) opiniuje tygodniowy plan lekcji;
9)  opiniuje formy realizacji  2 godzin wychowania fizycznego.
10)  opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego
11)  opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska kierownicze
§ 57.  Rada Pedagogiczna ponadto:
1) przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu i upoważnia dyrektora do obwieszczania tekstu jednolitego statutu;
2) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły lub z innych funkcji kierowniczych w szkole;
3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły;
4) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;
5) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;
6) może wybierać delegatów do Rady Szkoły, jeśli taka będzie powstawała;
7) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły;
8) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
9) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.
§ 58. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej  1/3  jej członków.
§ 59. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością  głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
§ 60. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
§ 61. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
§ 62. Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej sporządzane są  w formie elektronicznej z wykorzystaniem technologii informatycznej, zabezpieczającej selektywny dostęp do protokółów oraz rejestrator historii zmian i ich autorów, a także umożliwiający sporządzenie protokółów w formie papierowej. Ostemplowane i przesznurowane dokumenty przechowuje się w składnicy akt szkoły, zgodnie z Instrukcją w sprawie zasad i trybu działania w składnicy akt Szkoły.
§ 63. 1.  W szkole działa Rada Rodziców.
2. Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły.
3. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami szkoły.
4. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego.
5. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym
zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach.
6. W wyborach, o których mowa w ust. 5 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic                    ( prawny opiekun).
7. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
2) szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców;
3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
8. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.
9. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa  Regulamin Rady Rodziców.
§ 64. 1 Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:
1) uchwala regulamin swojej działalności;
2) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy;
3) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczna Program Profilaktyki;
2. Programy, o których mowa w § 64 ust. 1 pkt. 2 i 3 Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną 
3. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów Wychowawczego i Profilaktyki, programy te ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organami sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
§ 65. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:
1) opiniuje projekt planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora;
2) opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń;
3) opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;
4) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować;
5) opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego.
§ 66. Rada Rodziców może:
1) wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;
2) występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych;
3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły;
4) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.
§ 67.1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski  Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 2, który tworzą wszyscy uczniowie danej Szkoły.
2. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3  wybierają swoich przedstawicieli do Rady SU w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
4. Organami Samorządu Uczniowskiego są:
a) Zebranie samorządów klasowych, zwane zebraniem SU,
b) Rada Samorządu Uczniowskiego,
c) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.
5. Organy są reprezentantami uczniów.
6. Organami pomocniczymi są samorządy klasowe. Samorząd klasowy tworzą uczniowie
danej klasy, którzy wybierają swoich przedstawicieli w    głosowaniu    równym,    tajnym
 i   powszechnym (tajnym lub jawnym).
7. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą:
a) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
b) zastępca przewodniczącego,
c) członkowie (2 osoby).
8. Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego wybierają uczniowie całej Szkoły w
 głosowaniu tajnym. Kadencja przewodniczącego trwa 1 rok.
9. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego może być uczeń kl. IV-VI, który posiada
 średnią ocen co najmniej  4,0 oraz co najmniej ocenę dobrą    z zachowania.
10. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wybierają uczniowie całej szkoły   w głosowaniu
  tajnym. Kadencja trwa 2 lata.
11. Przy Szkole działa   Pełnomocnik Rzecznika Praw Ucznia, którego wybierają    uczniowie
  w głosowaniu tajnym. Kadencja Pełnomocnika trwa 2 lata.
12.  Do kompetencji Rady Samorządu Szkolnego należy przedstawianie wniosków i opinii
  Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi, we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności
  dotyczących realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów, a ponadto:
1)  organizowanie pomocy koleżeńskiej,
2)  inspirowanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz Szkoły i środowiska,
3)  rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami, a w przypadku pojawienia się konfliktów, uczestniczenie w ich rozwiązywaniu,
4)  organizowanie i współudział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
5)  współdecydowanie w przyznawaniu uczniom pomocy materialnej,
6)  redagowanie gazetki szkolnej oraz treści umieszczanych na tablicy ogłoszeń i tablicy z informacjami o pracy Szkoły,
7)  organizowanie uczniowskich dyżurów w klasie i Szkole,
8)  współdecydowanie o wyborze spośród nauczycieli opiekuna samorządu uczniowskiego.
§ 68. 1. Uczniowie   Gimnazjum nr 2 – SU,  wybierają swoich przedstawicieli do Rady SU w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
2. Organami SU są:
a) Zgromadzenie Ogółu Uczniów,
b) Przewodniczący SU,
c) Rada SU.

3. Organy są reprezentantami uczniów.
4. Organami pomocniczymi są samorządy klasowe. Samorząd klasowy tworzą uczniowie danej klasy, którzy wybierają swoich przedstawicieli w równym, tajnym i powszechnym głosowaniu.
5. W skład Rady SU wchodzą:
a) przewodniczący SU,
b) zastępca,
c) członkowie ( 2 osoby).
6. Przewodniczącego SU wybierają uczniowie całej szkoły w tajnym głosowaniu. Kadencja przewodniczącego może trwać do chwili ukończenia przez niego Szkoły.
7. Przewodniczącym SU może być uczeń klasy I-III, który posiada średnią ocen co najmniej 4,0 oraz co najmniej ocenę dobrą z zachowania.
8. Do kompetencji Rady SU należy przedstawianie wniosków i opinii Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi, we wszystkich sprawach Szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów, a ponadto:
a) opiniowanie pracy ocenianych nauczycieli,
b) opiniowanie uczniów w sprawie skreślenia ucznia pełnoletniego z listy uczniów,
c) reprezentowanie interesów uczniów w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania,
d) organizowanie życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością  rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
e) organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,
f) wybieranie nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego.
g) organizowanie pomocy koleżeńskiej,
h) inspirowanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz Szkoły i środowiska,
i) opracowanie Regulaminu swojej działalności i przedstawienie go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej.
§ 69. 1  Zasady współpracy organów szkoły.
2. Wszystkie organa szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.
3. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły.
4. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
5. Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
6. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.
7. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i S.U w formie pisemnej, a  Radzie Pedagogicznej w formie ustnej  na jej posiedzeniu.
8. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.
9. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci.
10. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 70 niniejszego statutu.
§ 70. 1.  Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły.

1) Spory wynikłe między organami Szkoły rozstrzyga w drodze uchwał Komisja Statutowa.
2) W skład Komisji Statutowej wchodzą przedstawiciele każdego organu. Komisja Statutowa powoływana jest na okres dwóch lat.
3) Pracą Komisji Statutowej kieruje przewodniczący, wybierany spośród jej  członków.
4) Sprawy pod obrady Komisji Statutowej wnoszone są w formie pisemnej, w postaci skargi organu, którego kompetencje naruszono.
5) Komisja Statutowa rozstrzyga spory zwykłą większością głosów, w obecności wszystkich jej członków. Rozstrzygnięcia Komisji podawane są do ogólnej wiadomości w Szkole.
2. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.
§ 71. Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach poszczególnych organów szkoły organizuje dyrektor szkoły.
§ 72. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły tworzy się następujące stanowiska kierownicze:
1) Wicedyrektor d/s pedagogicznych;
2) Wicedyrektor  d/s wychowawczych;
3) Kierownik obiektów sportowych;
4) Kierownik gospodarczy;
5) Kierownik stołówki;
6) Główny księgowy.
§ 73. Dla stanowisk kierowniczych wymienionych w § 72  dyrektor szkoły opracowuje szczegółowy przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności, zgodnie z potrzebami                   i organizacją szkoły.

ROZDZIAŁ V

Organizacja  nauczania  i wychowania

§ 74. Formy pracy dydaktycznej i wychowawczej.
 
1. Szkoły wchodzące w skład zespołu realizują cele i zadania statutowe z wykorzystaniem wszystkich  dostępnych form pracy z uczniem, osiągnięć nowoczesnej dydaktyki, uwzględniając tradycje Szkoły.  

 2. Właściwy dobór różnorodnych form pracy na poszczególnych etapach edukacyjnych jest podstawą wszechstronnego i efektywnego kształcenia w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi.
 
 3. Zajęcia w szkole prowadzone są:
1) w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć , o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej;
2) w grupach  tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy , opisanych w niniejszym statucie
3) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu edukacyjnego:  zajęcia z języków obcych ,religii, etyki, przedmiotów  zawodowych dla danych specjalizacji zawodowych, zajęcia fakultatywne, zajęcia WF-u, zajęcia artystyczne, techniczne,; 
4) w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów edukacyjnych: zajęcia z j. obcego, specjalistyczne z WF-u, zajęcia artystyczne, techniczne, z edukacji dla bezpieczeństwa;
5) w toku nauczania indywidualnego;
6) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;
7) w formach realizacji obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą;
8) w formie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
9) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia. Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z: edukacji dla bezpieczeństwa, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, wychowania fizycznego ( 2 godz.);
10) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy naukowe, wycieczki  turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany międzynarodowe, obozy szkoleniowo- wypoczynkowe w okresie ferii letnich;
11) Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym sześciolatków nie może przekraczać 25

 

4. Dyrektor szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces dydaktyczny o inne formy zajęć niewymienione w ust. 3
 Uczniowie klas pierwszych Gimnazjum wraz z podaniem o przyjęcie do szkoły składają deklarację wyboru poziomu nauczania języka nowożytnego na:
1) poziomie III.0 – dla początkujących;
         2)  poziomie III.1 – dla kontynuujących naukę.
 
5. Godziny zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 Karty Nauczyciela przeznaczane są na zajęcia wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień i umiejętności uczniów, zajęcia opieki świetlicowej. Przydział godzin następuje w terminie do 15 września każdego roku szkolnego, po rozpatrzeniu potrzeb uczniów i szkoły z uwzględniłem deklaracji nauczycieli.

§75. Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur międzyddziałowych i międzyklasowych.
1. Uczniowie klas pierwszych Gimnazjum przed zakończeniem roku szkolnego, dokonują wyboru rodzaju zajęć artystycznych i technicznych z oferty tych zajęć zaproponowanych przez dyrektora szkoły, w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną i po uwzględnieniu możliwości organizacyjnych szkoły.

2. Uczniowie klas pierwszych Gimnazjum mogą dokonać wyboru form realizacji 2 godzin wychowania fizycznego z ofert tych zajęć zaproponowanych przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i zaopiniowaniu przez  Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców i uwzględnieniu bazy sportowej szkoły, możliwości kadrowych, miejsca zamieszkania uczniów oraz tradycji sportowych danego środowiska lub szkoły.

3. Zajęcia, o których mowa w ust. 3 mogą być realizowane jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne w formach:
1) zajęć sportowych;
2) zajęć rekreacyjno-zdrowotnych;
3) zajęć tanecznych;
4) aktywnych form turystyki.

5.  Dopuszcza się łączenie dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w formie zajęć określonych w ust. 4 z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie.

6. Na zajęciach edukacyjnych i z technologii informatycznej dokonuje się podziału na grupy w oddziałach liczących 24 uczniów i więcej, z tym, że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej ( ostatni zapis obowiązuje od 1.09.2012)

7. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych  z języków obcych, w grupach o różnym stopniu zaawansowania znajomości języka, zajęcia prowadzone są w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych od 10 do 24 uczniów. Jeżeli w szkole są tylko dwa oddziały tego samego etapu edukacyjnego, zajęcia z języków obcych oraz przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym mogą być prowadzone w grupach międzyoddzialowych liczących nie mniej niż 7 osób.

8. Podczas zajęć edukacyjnych z edukacji dla bezpieczeństwa, obejmujących prowadzenie ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dokonuje się podziału na grupy w oddziale liczącym więcej niż 30 osób , na czas prowadzenia ćwiczeń.

9. Oddziały liczące mniej niż 30 osób mogą być dzielone na grupy na czas ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy za zgodą organu prowadzącego.

10. W oddziałach integracyjnych szkołach ogólnodostępnych, a także w szkołach specjalnych, w oddziale specjalnym szkoły ogólnodostępnej, podczas ćwiczeń, o których mowa w ust. 7  dokonuje się podziału na grupy, z tym, że grupa nie powinna liczyć mniej niż 5 osób.

11. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych.

12.  Zajęcia wychowania fizycznego w kl. IV – VI szkoły podstawowej i wszystkich klasach gimnazjum mogą być prowadzone oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

13. Na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, jeżeli z programu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych( biologia, fizyka, astronomia, chemia, przyroda) dokonuje się podziału na grupy, jeżeli oddział liczy 31 uczniów i więcej.
14. W szkole może być utworzony oddział integracyjny liczący od 15 do 20 uczniów , w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

§ 76.  Dyrektor szkoły opracowuje ramowy plan nauczania dla danego oddziału lub klas na cały okres kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonych w przepisach prawa.

§ 77.  Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców ( prawnych opiekunów) lub życzenie uczniów pełnoletnich szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 78. 1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa w ramach godzin do dyspozycji dyrektora w wymiarze 14 godzin w każdej klasie,  w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.

2. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału  w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego rodzice ( prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach.

3. Uczeń pełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust. 1, jeżeli zgłosi dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec swojego udziału w zajęciach.
4. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocje ucznia dl klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.
§ 79. 1. Uczeń może być  zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka po spełnieniu warunków:
1) lekcje wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej, drugi język z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu,
2)  rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.
2. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej, języka ma obowiązek  uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.
3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły.

§ 80.  Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni publicznej, w tym publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej , w tym niepublicznej poradni specjalistycznej , spełniającej warunki, o których mowa w art.71b ust.3b ustawy o systemie oświaty, zwalnia ucznia z wadą słuch, z głęboką dysleksją rozwojową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

§ 81. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią czytać lub pisać , mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego na wniosek rodziców( prawnych opiekunów) pozytywnie zaopiniowanych przez dyrektora szkoły.

§ 82.  W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w terminie do 20 sierpnia danego roku szkolnego, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej jego części. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami( prawnymi opiekunami) ucznia.

§ 83. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, w drodze decyzji administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków na spełnianie obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą.

§ 84. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu zabezpieczają dostęp uczniom do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację.

§ 85. Przerwy międzylekcyjne do czwartej lekcji, trwają po 10 minut. Przerwy po czwartej i piątej lekcji trwają po 15 minut, pozostałe po 5 minut.

§ 86.  Formy współpracy Szkoły z rodzicami.
             1) Współpraca Dyrektora Szkoły z rodzicami.
a) zapoznawanie rodziców z głównymi założeniami zawartymi w Statucie Szkoły,    m.in. organizacja Szkoły,  zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi na  zebraniach  informacyjnych organizowanych dla rodziców i uczniów przyjętych do klas I,
b) udział Dyrektora Szkoły w zebraniach Rady Rodziców — informowanie o bieżących problemach Szkoły, zasięganie opinii rodziców o pracy Szkoły,
c) przekazywanie informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach   pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań z   rodzicami,
d) rozpatrywanie wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich podczas dyżurów dyrektora.
          2) Współdziałanie w zakresie:
a) doskonalenia organizacji pracy Szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego,
b) poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia Szkoły,
c) zapewnienia pomocy materialnej uczniom.
          3) Wyjaśnianie problemów wychowawczych, przyjmowanie wniosków, wskazówek  dotyczących pracy Szkoły bezpośrednio przez członków Dyrekcji:
a) za pośrednictwem Klasowych Rad Rodziców,
b) za pośrednictwem Rady Rodziców.
     4) Formy współdziałania rodziców i nauczycieli:
a) rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów klas pierwszych na początku roku szkolnego w celu nawiązania ścisłych kontaktów, poznania środowiska rodzinnego, zasięgniecie dokładnych informacji o stanie zdrowia dziecka, jego możliwościach i problemach,
b) wspólne spotkania wszystkich nauczycieli z rodzicami klas pierwszych.
    5) Spotkania z rodzicami (według harmonogramu opracowanego przez Dyrekcję Szkoły):
a) przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych,
b) ustalenie form pomocy,
c) wprowadzenie rodziców w system pracy wychowawczej w klasie i szkole,
d)wspólne rozwiązywanie występujących problemów, uwzględnianie propozycji rodziców, współtworzenie  zadań wychowawczych do realizacji w danej klasie,
e) omawianie czytelnictwa uczniów i innych spraw dotyczących uczniów i Szkoły,
f) zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych (np. z okazji
rozpoczęcia roku szkolnego, imprezy klasowej,  zakończenia roku szkolnego,
pożegnania absolwentów itp.),
g) udział rodziców w zajęciach pozalekcyjnych: wycieczkach, rajdach, biwakach,
studniówkach, imprezach  sportowych,
h) zapoznanie z procedurą oceniania i klasyfikowania uczniów oraz zasadami
usprawiedliwiana nieobecności przez uczniów.
   6) Indywidualne kontakty:
a) wizyty wychowawcy w domach uczniów stwarzających problemy wychowawcze,
b) kontakty wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów osiągających bardzo
słabe wyniki w nauce poprzez rozmowy telefoniczne, korespondencję, przekazywanie
informacji w zeszytach    przedmiotowych  przez nauczycieli poszczególnych
przedmiotów, kontakty osobiste,
c) udział  rodziców w wychowawczych lekcjach otwartych,
   d) udzielanie rodzicom pomocy pedagogicznej, kierowanie ( za zgodą rodziców) do
Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej,
d) obowiązkowe informowanie rodziców przez wychowawcę, po konsultacji z
nauczycielami, o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych  według warunków określonych w  Wewnątrzszkolnych  Zasadach  Oceniania.
 

§ 87.   Indywidualny tok nauki.

1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu nauki zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 19 grudnia 2001 r. (Dz.U. Nr 3, poz. 28 ) w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki, realizację indywidualnego toku nauki –ITN.
2. Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się:
1) wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów;
2) oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów) na koniec roku/semestru.
3. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.
4. Zezwolenie na indywidualny program nauki  lub tok nauki może być udzielone  po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji.
5. Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy.
6. Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch  lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.
7. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić: 
1) uczeń -  z tym ,że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców ( prawnych opiekunów);
2) rodzice ( prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia;
3) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego
8.  Wniosek składa się do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia.
9. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą.
10. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.
11. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust.8 dyrektor szkoły zasięga opinii Rady Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
12. Dyrektor Szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
13. W przypadku zwolnienia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymaga jest pozytywna opinia organu nadzoru pedagogicznego.
14. Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny.
15. Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby pracować.
16. Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. Miesięcznie.
17. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie.
18.  Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN:
1) uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji indywidualnych;
2) zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego wszystkich uczniów  w danym semestrze lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą i w konsekwencji uczestniczenie  tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem.
19.  Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub 2 godziny co dwa tygodnie.
20. Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania.
21. Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.
22. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą.
23. Decyzję w sprawie ITN należy każdorazowo odnotować w arkuszu ocen ucznia.
24. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w ITN.
25. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”.
 
§ 88. Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki.

1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2.  W szkole wprowadza się dodatkową dokumentację:
1) Dziennik wspierania uczniów o specjalnych potrzebach
3. Dziennik  jest własnością szkoły.


Rozdział VI

Organizacja Szkoły

§ 89.1  W Szkole rok szkolny dzieli się na dwa semestry: IX-I i II-VI.
2. Zajęcia edukacyjne w Szkole realizowane są przez pięć dni w tygodniu.
3. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich, określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 90.1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny zespołu szkół  opracowany przez Dyrekcję Szkoły na podstawie ramowych planów nauczania oraz planu  finansowego Szkoły. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący Szkołę.
 
2. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbą godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań, pracowni otwartych i innych zajęć  pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę. Do wykazu ilości godzin dodaje się 2 godziny na każdy pełny etat, z wyłączeniem dyrektora i zastępców dyrektora, które wynikają z art. 42 ust.2 pkt. 2. KN

§ 91.1. Dyrektor Szkoły opracowuje wieloletni plan  doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
2. W celu zapewnienia poprawnej realizacji założeń planu  doskonalenia zawodowego nauczycieli  Dyrektor Szkoły powołuje szkolnego lidera DZN .

§ 92. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych, zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 93. Dyrektor Szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących ilości uczniów odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny Szkoły powinien być tworzony z uwzględnieniem tych przepisów.

§ 94.  Nauczanie w zespołach międzyoddziałowych i międzyklasowych.
 
1. Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych o strukturze międzyoddziałowej lub międzyklasowej.

2. Zajęcia, o których mowa w punkcie 1 mogą mięć różne formy - w szczególności mogą dotyczyć  przeprowadzenia zajęć edukacyjnych z jednego przedmiotu j lub mogą dotyczyć np. organizacji wyjazdu o takiej strukturze.

§ 95. Działalność innowacyjna i eksperymentalna
1.  W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia eksperymentalne.
 
2.Uchwałę  w  sprawie  wprowadzenia  innowacji  w  szkole  podejmuje  Rada  Pedagogiczna  po  uzyskaniu  zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji, oraz opinii Rady Szkoły.

3. Przed  rozpoczęciem  prowadzenia  zajęć,  o  których  mowa  w  pkt  1,nauczyciel  przedstawia Dyrektorowi Szkoły program zajęć zaopiniowany przez dwóch nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych.

§ 96. Praktyki studenckie
1. Zespól Szkół z Oddziałami Integracyjnymi może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego  porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub - za jego zgodą – poszczególnymi  nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada upoważniony wicedyrektor Szkoły.
 
§ 97. Zespoły pracujące w szkole i zasady ich pracy. 

1. W szkole działają następujące zespoły nauczycielskie:
a) zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych i artystycznych,
b) zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
c) zespół nauczycieli wychowania fizycznego,
d) zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,
e)zespół opiekuńczo-wychowawczy,
2. Pracą zespołu samokształceniowego kieruje, powołany przez Dyrektora na wniosek członków zespołu, przewodniczący zespołu.
3. Wszystkie zebrania zespołów są protokołowane.
4. Plany działania wszystkich zespołów powinny być opracowane do końca września, a dokumenty   przekazane dyrektorowi Szkoły.
 
§ 98. Zespoły oddziałowe.
 1. Liczba zespołów oddziałowych jest równa ilości oddziałów w danym roku szkolnym. Zespół tworzą nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale.
 2. Zadania zespołu to:
1)  ustalenie sposobów realizacji programów nauczania dla danego oddziału  oraz ewentualnego ich modyfikowania w razie potrzeby;
2) korelowanie treści programowych przedmiotów w trakcie realizacji i porozumiewanie się co do wymagań oraz organizowanie mierzenia osiągnięć uczniów;
3)  uzgodnienie harmonogramu prac kontrolnych z poszczególnych przedmiotów w danym semestrze  (nie więcej niż dwie prace w tygodniu);
4) wnioskowanie do dyrektora Szkoły i rady pedagogicznej w sprawach pedagogicznych, opiekuńczych  i profilaktycznych.
3. Pracą zespołu kieruje wychowawca klasy. 
 
§ 99.  Zespoły wychowawcze. 
1. W skład zespołów wychowawczych wchodzą wychowawcy oddziałów danego rocznika. Członkowie zespołu  wychowawczego wybierają spośród siebie przewodniczącego, zaś koordynatorem wszelkich  działań jest  pedagog  szkolny.
2. Zadania zespołu to:
1) analizowanie i ocena realizacji programów wychowawczych, które powinny być zgodne z  oczekiwaniami i   potrzebami zarówno nauczycieli, uczniów, jak i rodziców oraz uwzględniać założenia programu  wychowawczego Szkoły;
2) ocenianie efektów pracy wychowawczej;
3) ustalenie ramowych kryteriów oceny zachowania uczniów na danym poziomie klas.
3. Zespoły spotykają się jeden raz w semestrze lub częściej (w razie zaistniałych problemów wychowawczych) z  inicjatywy pedagoga lub dyrektora Szkoły.

§ 100. Zespoły problemowe
1. Zespoły te zostają powołane w razie zaistniałych potrzeb przez Dyrektora Szkoły.
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący  wskazany  przez Dyrektora Szkoły.
3. Przewodniczący ustala harmonogram spotkań i przydziela członkom zespołu opracowanie poszczególnych   zadań.

§ 101. Wicedyrektorzy.
1. Po zasięgnięciu opinii  Rady Pedagogicznej, RR o organu prowadzącego  Dyrektor Szkoły powołuje wicedyrektorów  Szkoły. 
2. Liczba wicedyrektorów uzależniona jest od możliwości organizacyjnych szkoły i zależy od decyzji organu prowadzącego Szkołę.
3. Zakres obowiązków wicedyrektorów opisany został w  Regulaminie organizacyjnym Szkoły. Podział zadań pomiędzy  poszczególnych wicedyrektorów  w przypadku utworzenia więcej niż jednego stanowiska określa Dyrektor Szkoły.

§ 102. W Szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym jest działalność  wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej   i opiekuńczej Szkoły.  Zgodę na podjecie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, wyraża Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej  opinii Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej.

§ 103.1  Szkoła umożliwia uczniom spożycie jednego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej.
2. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej, ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców, z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia.
3. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, Szkoła prowadzi świetlicę.
4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, których liczba uczniów nie przekracza 25.
5. Zajęcia wychowawczo – opiekuńcze w świetlicy prowadzone są dla uczniów  w godzinach ustalanych każdego roku w arkuszu organizacji Szkoły.
6. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada:
1) pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
       2) bibliotekę z  Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej  (ICIM) oraz czytelnią,
3) świetlicę ,
4) gabinet pielęgniarki szkolnej,
5) gabinet pedagoga szkolnego,
6) zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
7) kryty basen,
8) kręgielnię,
9) salę dyskotekową,
10) stołówkę i sklepik,
11) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,
12) archiwum.

§ 104. 1. Biblioteka jest :
1) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarzy (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy,
2) ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców,
3) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.

2.  Zadaniem  biblioteki i  ICIM w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi  jest :

1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych;
2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i medioteki,
3)  prowadzenie działalności informacyjnej;
4) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych;
5) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;
6) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;
7) przysposabianie  uczniów  do  samokształcenia,  działanie  na  rzecz  przygotowania  uczniów  do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek;
8) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;
9) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych;
10)  organizacja wystaw okolicznościowych.

3. Do zadań nauczycieli bibliotekarzy  należy:
1) w zakresie pracy pedagogicznej:
a) udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem  biblioteki i  medioteki,
b) prowadzenie działalności informacyjnej i czytelniczej,
c) prowadzenie różnych form pracy w zakresie upowszechniania czytelnictwa,
d) udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej (ścieżka międzyprzedmiotowa),
e) udział  w  realizacji  zadań  dydaktyczno-wychowawczych  Szkoły  poprzez  współpracę  z wychowawcami  klas,  nauczycielami  przedmiotów,  rodzicami  uczniów,  bibliotekarzami  i innymi instytucjami  pozaszkolnymi;
2) w zakresie prac organizacyjno- technicznych:
a) gromadzenie zbiorów,
b) ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) selekcjonowanie zbiorów,
d) opracowywanie profesjonalnego warsztatu pracy dla nauczycieli i uczniów,
e) prowadzenie dokumentacji pracy.
 
 4.  Nauczyciele  bibliotekarze  zobowiązani  są  prowadzić  politykę  gromadzenia  zbiorów,  kierując  się zapotrzebowaniem  nauczycieli  i  uczniów,  analizą  obowiązujących  w  szkole  programów  i  ofertą  rynkową oraz możliwościami finansowymi Szkoły.
 
5.  Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki przeprowadzania zajęć dydaktycznych w bibliotece oraz zamawiania przez nauczycieli określonych usług bibliotecznych określa Regulamin biblioteki i  medioteki.

6. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor szkoły.

7. Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników ujęte są w przydziale czynności i planie pracy biblioteki.

8.Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.

9. W bibliotece funkcjonuje czytelnia.
10. Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki.
11. W bibliotece istnieje wydzielony dział darów i „druków zbędnych”.
12. Z działu darów i druków zbędnych mogą korzystać uczniowie i nauczyciele.
13. Do działu druków zbędnych mogą być przekazana woluminy zniesione wcześniej   z ewidencji księgowej oraz szczegółowej.

§ 105.1 Szkoła prowadzi część zajęć edukacyjnych na krytym basenie szkolnym. Na basenie w szczególności odbywają się zajęcia:
1) nauki pływania dla kl. II i III Szkoły Podstawowej,
2) korekcyjno – kompensacyjne,
3) rehabilitacyjne,
4) rekreacji ruchowej,
5) zajęcia  4. godziny  wychowania fizycznego
6) inne, w ramach imprez sportowych.

2. Do bezpłatnego korzystania z basenu mają prawo uczniowie Szkoły:
1) klas integracyjnych – 1 godz. tygodniowo,
2) zakwalifikowani do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych,
3) klas o rozszerzonym programie wychowania fizycznego – 1 godz. tygodniowo oraz  uczniowie klas II, z terenu gminy i miasta Bogatynia – 1 godz. tygodniowo.
3. Dyrektor może wyrazić zgodę na bezpłatne korzystanie z basenu w szczególności    uczniom:
1) niepełnosprawnym
2) posiadającym skierowanie lekarskie na rehabilitację,
3) odnoszącym sukcesy na konkursach przedmiotowych, artystycznych     i sportowych,
4) należącym do sekcji sportowych .

4. Korzystanie z basenu, poza zajęciami, o których mowa w ust. 1 oraz uczniami, o których mowa w ust. 2 i 3, jest odpłatne. Wysokość odpłatności za jedną godzinę korzystania z basenu ustala Dyrektor, na podstawie analizy kosztów eksploatacji basenu, przeprowadzanej przynajmniej raz w roku kalendarzowym.

§106.1 W ramach zajęć pozalekcyjnych Szkoła umożliwia uczniom korzystanie z sali dyskotekowej. Korzystanie uczniów z sali dyskotekowej, może odbywać się tylko pod nadzorem osób dorosłych. Z sali dyskotekowej, za zgodą Dyrektora, mogą korzystać również osoby dorosłe.
2. Korzystanie z sali dyskotekowej jest odpłatne. Wysokość odpłatności ustala Dyrektor na podstawie analizy kosztów eksploatacji sali dyskotekowej, przeprowadzanej przynajmniej raz w roku kalendarzowym.
3. Cena biletu za korzystanie z sali dyskotekowej uzależniona jest od wieku osoby korzystającej i wynosi od osoby:
      1) dorosłej, pełną odpłatność,
      2) poniżej 18 roku życia, ulgową odpłatność.
4.  Za zgodą Dyrektora bezpłatnie z sali dyskotekowej mogą korzystać  w szczególności uczniowie odnoszący sukcesy na konkursach przedmiotowych, artystycznych    i sportowych,

§107.1 W ramach zajęć pozalekcyjnych Szkoła umożliwia uczniom korzystanie z kręgielni.  Korzystanie uczniów z kręgielni, może odbywać się tylko pod nadzorem osób dorosłych. Z kręgielni, za zgodą Dyrektora, mogą korzystać również osoby dorosłe.
2. Korzystanie z kręgielni jest odpłatne. Wysokość odpłatności ustala Dyrektor na podstawie analizy kosztów eksploatacji kręgielni, przeprowadzanej przynajmniej raz w roku kalendarzowym.
3. Cena biletu za korzystanie z kręgielni uzależniona jest od wieku osoby korzystającej i wynosi od osoby:
      1) dorosłej, pełną odpłatność,
      2) poniżej 18 roku życia, ulgową odpłatność.
4.  Za zgodą Dyrektora, bezpłatnie z kręgielni mogą korzystać w szczególności uczniowie:
1) odnoszący sukcesy na konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych.

ROZDZIAŁ VII
WEWNĄTRZSZKOLNE   ZASADY  OCENIANIA

§ 108. 1. Ocenianiu podlegają :
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
3) Projekt edukacyjny ucznia [ G ]

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1)   poinformowanie    ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i i jego zachowaniu oraz  postępach   w tym zakresie;
2)  udzielenie  uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 
3)  motywowanie   ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4)  dostarczenie   rodzicom  (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
         5)  umożliwienie  nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy  dydaktyczno – wychowawczej.

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych  śródrocznych i rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych;
2) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w  formach  przyjętych w Szkole;
3) ustalanie rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i  dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i egzaminów formach przyjętych egzaminów Szkole,
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen  klasyfikacyjnych z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i  trudnościach  ucznia w nauce.
7. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani  nagrodą. 

§ 109.  W  ocenianiu obowiązują zasady:
1. Zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych.
2. Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie.
3. Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu.
4. Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany  poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.
5. Zasada otwartości – wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację.

§ 110.  Jawność oceny. 
 
1. Nauczyciele na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych  ocen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z  realizowanego  programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
4) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione   pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją krótko uzasadnić.

§111.  Tryb oceniania i skala ocen.

  1. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
1a. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w ust 3, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
2. W klasach I - III ocenie podlegają:
• zachowanie ucznia, a w szczególności:
a) obowiązkowość (stosunek do podejmowanych działań), aktywność (zaangażowanie w realizację zadań), punktualność,
b) kultura osobista (w tym stosunek do rówieśników i pracowników szkoły),
c)  respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych,
d) poszanowanie tradycji szkolnych, regionalnych i narodowych,
e) dbałość o ład i porządek w miejscu pracy,
f) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
• wszystkie obszary aktywności:
a) mówienie i słuchanie,
b) czytanie,
c) pisanie, 
d) umiejętności praktyczne z zakresu edukacji: matematycznej przyrodniczej, społecznej, muzycznej, plastycznej, technicznej, motoryczno – ruchowej i informatycznej,
e) postępy w nauce języka obcego.

3. Punktem wyjścia w formułowaniu ocen jest przeprowadzona na początku klasy I diagnoza wstępna określająca poziom rozwoju psychofizycznego ucznia.

4. Ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco podczas wielokierunkowej działalności ucznia, a sposób oceniania jest adekwatny do tej działalności.

5. Nauczyciel dokonuje oceny na podstawie:
a) obserwacji ucznia w różnych sytuacjach zadaniowych,
b) wypowiedzi ustnych i pisemnych,
c) analizy wytworów (prace plastyczne, techniczne),
d) sprawdzianów i testów.

6. Ocenianie przyjmuje  formę:
a) werbalną – ustne wyrażenie opinii na temat zachowania bądź osiągnięć edukacyjnych,
b) pisemną – komentarz dotyczący sposobu realizacji i efektów działalności ucznia z uwzględnieniem mocnych i słabych stron.

7. Dokumentację w postaci ankiet, testów, sprawdzianów, kart pracy, kart obserwacji itp. nauczyciel przechowuje w klasie do zakończenia przez dziecko pierwszego etapu edukacyjnego. Wgląd do niej mają rodzice i nadzór pedagogiczny.

8. Ocenianie bieżące w klasie III może być dokonywane za pomocą oceny cyfrowej wyrażonej skalą sześciocyfrową. Poszczególnym cyfrom nadaje się następujące znaczenie:
 1 - ocena niedostateczna,
 2 – ocena dopuszczająca,
 3 – ocena dostateczna,
 4 – ocena dobra,
 5 – ocena bardzo dobra,
 6 – ocena celująca.

9. Śródroczna ocena opisowa przekazywana rodzicom ucznia zawiera informacje o osiągnięciach oraz zalecenia do dalszej pracy. Ocena roczna wpisywana jest na świadectwo i informuje o osiągnięciach ucznia w danym roku szkolnym.

10. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i końcowo-roczne dla klas IV-VI i Gimnazjum ustala się według następującej skali, z następującymi skrótami literowymi:
1) stopień celujący               -      6   -  cel;
2) stopień bardzo dobry       -      5   -  bdb;
3) stopień dobry                   -      4   -  db;
4) stopień dostateczny         -      3   -  dst;
5) stopień dopuszczający     -      2   -  dop;
6) stopień niedostateczny     -     1   -  ndst.
11. Dopuszcza się stosowanie znaków     „ + „   „ – „  w bieżącym ocenianiu.

12. Dopuszcza się punktowy system oceniania bieżącego pod warunkiem, że ocena śródroczna i roczna będzie wyrażona ocena w skali 1-6.

13. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
14. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym w formie cyfrowej, oceny klasyfikacyjne i w pozostałych dokumentach – słownie, w pełnym brzmieniu.

15. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na bieżąco, a rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań klasowych odbywających się według harmonogramu opracowanego przez Dyrekcję Szkoły, a także podczas indywidualnych konsultacji z nimi.

§ 112.  Ocenianie śródroczne.
1. Ocena bieżąca.
1) Bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowych zasad  oceniania winno być dokonywane systematycznie;
2) Przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę , daje uczniowi wskazówki, w jaki sposób może on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne;
3) Uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia i powinno uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych;
4) W uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet;

2. Ocena z pisemnej pracy kontrolnej.
1) Szczególnie ważna jest ocena z pisemnych prac klasowych. Ta forma oceniania jest obligatoryjna na zajęciach jeżyka polskiego i matematyki. Przeprowadzanie pisemnych prac klasowych z innych przedmiotów jest uzależnione od uznania nauczyciela;
2) Pisemne prace klasowe obejmują większe partie materiału, trwają jedna lub dwie godziny lekcyjne i obowiązkowo poprzedzone są lekcją powtórzeniową;
3) Praca klasowa musi być zapisana w dzienniku z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;
4)  Prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu dwóch tygodni od momentu napisania pracy i najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją .Jeśli termin ten zostanie przekroczony, nauczyciel nie wpisuje ocen niedostatecznych;
5) Uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych lub otrzymał ocenę niedostateczną, może ją napisać  w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Termin i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów;
6) W ciągu jednego tygodnia uczeń może pisać maksymalnie dwie prace klasowe, jedną w ustalonym dniu. Ten limit dotyczy również innych sprawdzianów pisemnych, np. porównawczych, „ dyrektorskich”;
7) W przypadku opuszczenia przez ucznia co najmniej 25% zajęć edukacyjnych nauczyciel może wyznaczyć mu pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału realizowanego w okresie nieobecności ucznia;

§ 113. Nieprzygotowane ucznia do lekcji.
 
1. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowane w liczbie określonej w przedmiotowym systemie oceniania, lecz nie częściej niż dwa razy w semestrze.
 
2. Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności. Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.
 
3. Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia). Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.

§ 114.  Wymagania edukacyjne. 

1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w przedmiotowych systemach oceniania, opracowanych przez zespoły przedmiotowe z uwzględnieniem specyfiki profilu i możliwości edukacyjnych uczniów w konkretnej klasie.

a) W klasyfikacji rocznej stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
1) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przyjęty przez nauczyciela  w danej klasie;
2) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami  w   rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych uwzględnionych w programie przyjętym  przez nauczyciela w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program opracowany przez nauczyciela;
3)  uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim , uzyskał tytuł  finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej;
4) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując  się do finałów na szczeblu krajowym lub posiada inne porównywalne   sukcesy, osiągnięcia,

b) W klasyfikacji rocznej stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;
2) rozwiązuje samodzielnie problemy  teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania przyjętym  przez  nauczyciela, potrafi zastosować  posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;
 
c) W klasyfikacji rocznej stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
1) nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym przez nauczyciela  w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych);
2) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

d) W klasyfikacji rocznej stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
1) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej;
2) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).
 
e) W klasyfikacji rocznej stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
1) ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki  (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych);
2) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).
 
f) W klasyfikacji rocznej stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
1) nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej,  a braki w wiadomościach  i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu (nie dotyczy klas  programowo najwyższych) oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym)  stopniu trudności                      (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

2.  Wymagania edukacyjne w przypadku przedmiotów nauczanych przez co najmniej dwóch nauczycieli powinny być opracowane w ramach zespołów przedmiotowych.

3. Nauczyciel zobowiązany jest, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej  poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiają sprostanie tym wymaganiom. Wyjątek stanowią przedmioty kierunkowe w klasach profilowanych (przedmioty realizowane według rozszerzonych programów nauczania). Uczniowi, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom programowym z przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym, Dyrektor Szkoły proponuje zmianę profilu kształcenia (z innym doborem przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym).

4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 
5. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, z zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 
6. Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w punkcie 5 jest obowiązany być obecny na lekcji , jeśli zajęcia te wypadają w środku planu lekcji. W przypadku , gdy przypadają one na  ostatnie lub pierwsze godziny lekcyjne uczeń może być zwolniony z obecności  po przedstawieniu pisemnej prośby rodziców z tych lekcji.

7. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie  indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych , o których mowa w § 114 ust 1 , do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych może nastąpić na podstawie  tego orzeczenia .

8. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, z zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”

9.1 Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego  ucznia  z  wadą  słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub z autyzmem, w tym zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego
2.  W przypadku ucznia, o którym mowa w pkt.1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania, zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,zwolniony’’  albo ,,zwolniona’’.
10. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 
§ 115.  Klasyfikacja śródroczna i roczna.
 
1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:
        I   semestr   -   IX  -  I
       II   semestr   -  II  -   VI 
 
2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny  zachowania.

3. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I semestru, a roczne na koniec II semestru.
4.  Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 111 ust. 13 i § 120 ust. 5.
5. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 111 ust. 1 i § 120 ust. 4.
6. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 111 ust. 13 i § 120 ust. 5.
7. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 111 ust. 10 i § 120 ust.2.
8. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 111 ust. 13 i § 120 ust. 5.
9.Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny bieżącej.  Niedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie jednorazowego sprawdzianu wiedzy na koniec semestru.
10. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
11. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły.
12. W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawienia zajęć edukacyjnych w blok przedmiotowy, odrębnie ocenia się poszczególne zajęcia edukacyjne wchodzące w skład tego bloku.
 
13. Na miesiąc przed śródrocznym (rocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia o przewidywanej dla niego śródrocznej (rocznej) niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej i odnotowują ten fakt w dzienniku..

14. Wychowawca  klasy  zobowiązany  jest  przekazać  przynajmniej jednemu z rodziców  (prawnych  opiekunów)  ucznia  informacje   o przewidywanej  dla  niego  rocznej  (semestralnej)  ocenie  niedostatecznej  podczas  indywidualnej  rozmowy lub  w formie pisemnej.
15. Na jeden tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne i wychowawca klasy informuje rodziców o przewidywanych ocenach rocznych.
 
16. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi  lub utrudni  kontynuowanie  nauki  w  klasie  programowo  wyższej,  Szkoła  stwarza  uczniowi  szanse  uzupełnienia braków w terminie do dwóch miesięcy od klasyfikacji śródrocznej.
17. W oddziałach integracyjnych ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne.
18. Oceny bieżące i  oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
19. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym ocena zachowania jest oceną opisową.
20. [SP] Opisową ocenę roczną i ocenę z zachowania sporządza się komputerowo. Wydruk podpisany przez wychowawcę dołącza się do dziennika lekcyjnego, co jest równoważne z wpisem do dziennika lekcyjnego.

§ 116.  Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych.
 
1. Na jeden tydzień przed rocznym  klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych  ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
2. Uczeń ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego, jeżeli ustalony przez nauczyciela stopień roczny wyższy od niedostatecznego, jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców (prawnych opiekunów) zaniżony.
3. Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną  prośbę ucznia lub jego rodziców, zawierającą uzasadnienie zgłoszoną do dyrektora szkoły nie później niż na 5 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej .
4. Uczeń  może  ubiegać  się  o  podwyższenie  przewidywanej  oceny  tylko  o  jeden  stopień  i  tylko  w  przypadku  gdy  co najmniej  połowa  uzyskanych  przez  niego  ocen  cząstkowych  jest  równa  ocenie, o  którą się  ubiega, lub od niej wyższa.
5. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celującą, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy .
6. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:
1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);
2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;
3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych  przez  nauczyciela form  sprawdzianów i prac pisemnych;
4) uzyskanie  z  wszystkich  sprawdzianów  i  prac  pisemnych  ocen  pozytywnych  (wyższych niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;
5) skorzystanie  z  wszystkich  oferowanych przez nauczyciela form  poprawy.

7. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust.6 pkt. 1 i 2 , a nauczyciel przedmiotu spełnienie wymogów ust. 6 pkt. 3, 4 i 5.
8. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, dyrektor
      wyraża zgodę  na przystąpienie do poprawy oceny.
9. W  przypadku  niespełnienia  któregokolwiek  z  warunków  wymienionych  w  punkcie  4.  prośba  ucznia  zostaje odrzucona, a dyrektor odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.
10. Termin przeprowadzenia egzaminu ustala dyrektor szkoły.
11. Egzamin sprawdzający składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
12. Pytania (ćwiczenia, zadania) egzaminacyjne proponuje egzaminator a zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkiem komisji. Stopień trudności pytań musi odpowiadać kryteriom ocen z przedmiotu objętego egzaminem.
13. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – egzaminator
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – członek komisji.
14. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
- skład komisji, - termin egzaminu
- pytania egzaminacyjne,
- wynik egzaminu, - negatywny lub pozytywny.
15. Od oceny ustalonej w wyniku egzaminu sprawdzającego odwołanie nie przysługuje.

16. Ostateczna  ocena  roczna  nie  może  być  niższa  od  oceny  proponowanej,  niezależnie  od  wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.
 
§ 117.  Egzamin klasyfikacyjny.
 
1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia z powodu określonej w ust. 1 absencji.
 
3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 
4. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo najwyższej lub nie kończy Szkoły.
 
 5.1 Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
  a)   realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;
  b)   spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
5.2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt. 1 lit. b, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
5.3. Uczniowi, o którym mowa w ust. 5 pkt. 1 lit. b, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala Rada Pedagogiczna z zastrzeżeniem ust.  7 i 8. 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później, niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
8. Egzamin klasyfikacyjny roczny musi być przeprowadzony w terminie umożliwiającym uczniowi przystąpienie do egzaminu poprawkowego.

9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
10. Egzamin  klasyfikacyjny dla ucznia,  o  którym  mowa  w  ust.  3,  4 oraz 5 pkt. 1 lit. a  przeprowadza  nauczyciel  danych  zajęć  edukacyjnych  w  obecności  wskazanego  przez  dyrektora  szkoły,  nauczyciela,  takich  samych  lub  pokrewnych  zajęć edukacyjnych.

11. Egzamin  klasyfikacyjny dla ucznia o  którym  mowa  w  ust. 5 pkt. 1 lit. b  przeprowadza  komisja,  powołana  przez  dyrektora  szkoły,  który  zezwolił  na  spełnianie  przez  ucznia odpowiednio  obowiązku  szkolnego  lub  obowiązku  nauki  poza  szkołą.  W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor  Szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  w  tej  szkole  inne  stanowisko  kierownicze  –    jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
11 a. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

12. W  czasie  egzaminu  klasyfikacyjnego  mogą  być  obecni – w  charakterze obserwatorów  rodzice  (prawni opiekunowie) ucznia.
 
13. Z  przeprowadzonego  egzaminu  klasyfikacyjnego  sporządza  się  protokół  zawierający  imiona  i  nazwiska  nauczycieli,  o których mowa  w ust. 10  lub  skład  komisji, o której mowa  w ust.11,  termin egzaminu  klasyfikacyjnego, zadania  (ćwiczenia)  egzaminacyjne, wyniki  egzaminu  klasyfikacyjnego  oraz  uzyskane  oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace  ucznia oraz zwięzłą  informację  o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
13 a. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

14. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych  jest  ostateczna,  z zastrzeżeniem ust. 15

15. Uczeń, któremu w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego rocznego ustalono jedną ocenę niedostateczną, może przystąpić do egzaminu poprawkowego. W szczególnym wypadku Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu poprawkowego z dwóch przedmiotów, z których ustanowiono uczniowi oceny niedostateczne w toku egzaminu klasyfikacyjnego.
16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania, zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,nieklasyfikowany’’ albo ,,nieklasyfikowana’’.


§ 118.  Egzamin poprawkowy. 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 
2. Wniosek do Rady Pedagogicznej o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego składa uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) w terminie ustalonym przez dyrektora Szkoły.

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych . Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

5.  W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin tylko z jednego przedmiotu.

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:
 1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący  komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

7. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator w terminie ustalonym przez  Dyrektora Szkoły  Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym, o  których mowa w  § 114 pkt. 1 według pełnej skali ocen.
 
8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.

9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. 

10. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 
11. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ocena ostateczna.

12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.
 
 13.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

§ 119.  Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym.

1. Uczeń lub jego rodzice  (prawni opiekunowie) mogą  zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania  tej  oceny. Zastrzeżenia  mogą  być  zgłoszone  w  terminie  do  7  dni  od dnia   zakończenia  zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. Dyrektor  szkoły  w  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych   została ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny,  powołuje  komisję,  która przeprowadza  sprawdzian  wiadomości  i  umiejętności  ucznia,  w  formie  pisemnej  i  ustnej,  oraz  ustala  roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
2 a. Sprawdzian o którym mowa w ust. 2, przeprowadza się nie później niż w terminie  5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

3. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący  komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia  edukacyjne.

4. Nauczyciel,  o  którym  mowa  w  pkt.  3,  może  być  zwolniony  z  udziału  w  pracy  komisji  na  własną  prośbę  lub  w innych,  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach.  W  takim  przypadku  Dyrektor  Szkoły  powołuje  innego nauczyciela  prowadzącego  takie  same  zajęcia  edukacyjne,  z  tym  że  powołanie  nauczyciela  zatrudnionego  w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

5. Ustalona  przez  komisję  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  nie  może  być  niższa  od  ustalonej wcześniej oceny.

6. Ocena  ustalona  przez  komisję  jest  ostateczna,  z  wyjątkiem  niedostatecznej  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

7. Z prac  komisji  sporządza  się  protokół  zawierający  skład  komisji,  termin  sprawdzianu,  zadania  sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Do  protokołu,  o  którym  mowa  w  pkt. 7,  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  informację  o  ustnych odpowiedziach ucznia.

9. Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  sprawdzianu,  o  którym  mowa  w  pkt.  2,  w wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego  w  dodatkowym  terminie,  wyznaczonym  przez  Dyrektora Szkoły.
 
10. Przepisy  1-9  stosuje  się  odpowiednio  w  przypadku  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych  uzyskanej  w  wyniku  egzaminu  poprawkowego,  z  tym  że  termin  zgłoszenia zastrzeżeń wynosi  5  dni  od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 

§ 120. Ocena zachowania
1. Wychowawca na początku roku szkolnego  informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych  opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania  oraz o  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali,  z  podanymi skrótami:
1. wzorowe              -  wz;
2. bardzo dobre     -  bdb;
3. dobre                   -  db;
4. poprawne           -  popr;
5. nieodpowiednie -  ndp;
6. naganne              -  ng.

3. Ocena  klasyfikacyjna  zachowania  nie  ma  wpływu na oceny klasyfikacyjne  z zajęć edukacyjnych  i  promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły.

4. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.
5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
7. Uczniowi  realizującemu  na  podstawie  odrębnych  przepisów  indywidualny  tok lub  program  nauki  oraz uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.

8. Uczeń lub jego rodzice  (prawni opiekunowie) mogą  zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania została  ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu ustalania  tej  oceny. Zastrzeżenia mogą  być zgłoszone w  terminie do 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 
9. Dyrektor  Szkoły w przypadku stwierdzenia, że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  została   ustalona niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny,  powołuje  komisje,  która  ustala  roczną ocenę  klasyfikacyjną  w  drodze  głosowania  zwykłą  większością  głosów;  w  przypadku  równej  liczby  głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 
10. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor  Szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  w  tej  szkole  inne  stanowisko  kierownicze  –  jako przewodniczący komisji;
2) wychowawca klasy;
3) wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
4) pedagog;
5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w Szkole,
6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;
7) przedstawiciel Rady Rodziców.

11. Roczna cena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna.

12. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.


13. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o  niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nie ukończeniu szkoły przez ucznia , któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu  ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
Uchwałę o niepromowaniu ucznia do wyższej klasy lub ukończeniu szkoły przez ucznia, który otrzymał co najmniej dwa razy ocenę naganną zachowania podejmuje się w przypadkach, gdy wystąpiło przynajmniej jedno udowodnione zachowanie:
1) szczególnie lekceważący stosunek do obowiązków oraz brak poprawy mimo wcześniej zastosowanych statutowych kar porządkowych;
2) opuszczenie bez usprawiedliwienia obowiązkowych zajęć w liczbie przekraczającej  30 % godzin wyznaczonych na te zajęcia;
3) systematyczne naruszanie nietykalności fizycznej i psychicznej uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły;
4) zachowania obsceniczne, czyny nieobyczajne;
5) świadome naruszanie godności, mające charakter znęcania się;
6) popełnienie czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego;
7) wulgarne odnoszenie się do członków społeczności szkolnej, używanie słów wulgarnych i obraźliwych.

 

§ 121. Tryb ustalania oceny zachowania:

1. Uczeń ma prawo do samooceny w formie pisemnej zgodnie z kryteriami zachowania. Ocenę tę przedkłada  do wglądu tylko wychowawcy – powinna ona być brana pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej.

2. Samorząd klasowy w porozumieniu z zespołem klasowym proponuje ocenę zachowania dla poszczególnych uczniów zgodnie z kryteriami ocen zachowania.

3. Ostateczną ocenę ustala wychowawca klasy, zasięgając opinii zespołu uczącego dany oddział.

4. Przewidywana ocena zachowania podana jest do wiadomości uczniów na tydzień przed  radą  klasyfikacyjną.

5. Wychowawca przedkłada zespołowi klasyfikacyjnemu uzasadnienie oceny  nagannej na  piśmie.

6. Ocena może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, np.: zgłoszenia przez uczących dodatkowych, dotychczas nieznanych informacji pozwalających na obniżenie lub podwyższenie oceny zachowania.

§ 122.  Zasady oceniania zachowania.

1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawie wobec kolegów i innych osób.

2. W ocenianiu zachowania punktem wyjścia jest ocena dobra, którą otrzymuje uczeń awansem na początku roku szkolnego i II semestru bez względu na to, jaką ocenę uzyskał poprzednio.

Szkoła Podstawowa

1. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje na starcie 100 punktów, które w zależności od prezentowanej postawy w ciągu semestru (roku) może zwiększyć lub stracić.
2. Uczeń zdobywa dodatkowe punkty, podejmując działania określone w kryteriach oceny zachowania – zachowania pozytywne.
Uczeń może otrzymać punkty ujemne, o ile prezentuje zachowania określone w kryteriach oceny zachowania – zachowania negatywne.
Punkty ujemne przyznawane są także za negatywne zachowanie poza terenem szkoły.
3. skala ocen: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne., nieodpowiednie, naganne

Punkty za zachowanie pozytywne

Lp. Zachowanie podlegające ocenie Ilość punktów
1. Udział w konkursach (etap szkolny) 5 (każdorazowo)
2. Udział w konkursach  (etap miejsko- gminny) 10 (każdorazowo)
3. Udział w konkursach (etap powiatowy i wyżej) 15 (każdorazowo)
 Udział w zawodach sportowych 0-30
4. Udział w zajęciach pozalekcyjnych  5
5. Szczególne zaangażowanie na zajęciach pozalekcyjnych 10
6. Udział w imprezach okolicznościowych (podjęte i ukończone działania) 5 (każdorazowo)
7. Udział w próbach (nie w ramach lekcji) 1-5 (każdorazowo)
8. Działania charytatywne (podjęte i ukończone działania) 5 (każdorazowo)
9. Pełnienie funkcji w szkole 1-5
10. Pełnienie funkcji w klasie 1-5
11. Frekwencja w semestrze 90%- 100% 5
12. Praca na rzecz klasy lub szkoły (podjęte i zakończone działania) 5 (każdorazowo)
13. Pomoc koleżeńska (osobom mającym trudności w nauce, chorującym co najmniej 7 dni) 2 (każdorazowo)
14. Do dyspozycji wychowawcy 0- 10
15. Do dyspozycji nauczycieli 0- 10
16. Do dyspozycji klasy 0- 10
17. Zbieranie makulatury 1-20 kg  5pkt
20-40 kg  10 pkt
40-60 kg  15 pkt
powyżej 60 kg  20pkt


Punkty za zachowania negatywne

Punkty negatywne przyznaje wychowawca po konsultacji z innymi nauczycielami oraz klasą i rozmowie z zainteresowanym uczniem.

Jeśli uczeń popełnił 1 z poniższych czynów, traci 70 punktów
1. otrzyma naganę dyrektora szkoły
2. kradnie
3. wagaruje
4. pali papierosy
5. spożywa alkohol
6. zażywa narkotyki, stosuje inne środki odurzające, rozprowadza je
7. wchodzi w konflikt z prawem
8. dopuszcza się innych wykroczeń, które naruszają ogólnie przyjęte zasady moralne i społeczne
9. samowolnie opuszcza szkołę podczas trwania zajęć (ucieczka)

Lp. Zachowanie podlegające ocenie Ilość punktów
1. Powtarzające się przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć(rozmawianie, jedzenie, hałasowanie itp.) 5 (każdorazowo za wpisaną uwagę do zeszytu uwag)
2. Niewłaściwy stosunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły (np. arogancja, niekulturalne i niegrzeczne odpowiedzi) 20 (każdorazowo za zgłoszone przewinienie)
3. Częste zapominanie o stosowaniu form grzecznościowych, nieestetyczny wygląd 1- 5
4. Złe zachowanie w stołówce szkolnej  5- 10 (każdorazowo w zależności za szkodliwość przewinienia)
5. Okazywanie braku szacunku dla innych uczniów i zachowania niekoleżeńskie 5 (każdorazowo)
6. Wulgarne słownictwo i zaczepianie słowne 5 (każdorazowo)
7. Wywołanie bójki 30 (każdorazowo)
8. Uczestnictwo w bójce ( w tym dopingowanie do bójki) 10 (każdorazowo)
9. Fałszowanie podpisów, usprawiedliwień, zwolnień itp. 50 (każdorazowo)
10. Inne oszustwo 20 (każdorazowo)
11. 2-3 spóźnienia w ciągu miesiąca 5
12. Za więcej niż 3 spóźnienia 10
13. Za ucieczkę z lekcji 10 (każdorazowo)
14. Za jeden dzień wagarów 20 (każdorazowo)
15. Za samowolne opuszczanie budynku szkoły w czasie zajęć lekcyjnych 10 (każdorazowo)
16. Nieodpowiednie zachowanie poza terenem szkoły (także w czasie wycieczki) 20 (każdorazowo)
17. Wandalizm na terenie szkoły 10-30 (każdorazowo)
18. Za każdy trzykrotny brak mundurka (wpis udokumentowany w zeszycie – z datą) 5
19. Za każdy trzykrotny brak identyfikatora (wpis udokumentowany w zeszycie – z datą) 5


Ocena punktowa:
wzorowe – powyżej 200 punktów
bardzo dobre – 150- 200 punktów
dobre – 100 - 149 punktów
poprawne – 80 – 99 punktów
nieodpowiednie – 50 – 79 punktów
naganne – poniżej 50 punktów

Gimnazjum

1. Wprowadza się następujący sposób ustalania oceny z zachowania:
a) Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje na starcie 250 punktów, które w zależności od prezentowanej postawy w ciągu semestru /roku może zwiększyć lub stracić.
b) Uczeń zdobywa dodatkowe punkty podejmując działania określone w kryteriach oceny zachowania - zachowania pozytywne.
c) Uczeń może otrzymać punkty ujemne, o ile prezentuje zachowania określone w kryteriach oceny zachowania - zachowania negatywne.
d) Punkty ujemne przyznawane są także za negatywne zachowanie poza terenem szkoły.
e) W ciągu semestru uczeń uzyskuje punkty za swoje zachowanie zgodnie z taryfikatorem w tabeli.

Punkty za zachowanie pozytywne
Lp. Zachowanie podlegające ocenie Ilość punktów
1. Pomoc uczniom mającym trudności (za jedną godzinę). 20 punktów
2. Praca społeczna po zajęciach np. prace porządkowe, naprawa sprzętu, dbanie o klasę, gazetki itp. ) 30 punktów
3. Szkolne konkursy, olimpiady, zawody-
za udział:
za zajęcie:
I miejsce
II miejsce
III miejsce 
20 punktów

30 punktów
20 punktów
10 punktów
4. Za     reprezentowanie     szkoły     w     wieloetapowych konkursach, olimpiady, zawodach międzyszkolnych:
miejskich
powiatowych
strefowych (międzypowiatowych)
wojewódzkich
międzywojewódzkich
ogólnopolskich:
za zajęcie I miejsca
za zajęcie II miejsca
za zajęcie III miejsca 

20 punktów
30 punktów
40 punktów
50 punktów
60 punktów
70 punktów
50 punktów
40 punktów
30 punktów
5. Praca  w  Samorządzie   Uczniowskim  oceniana  przez opiekuna samorządu raz w semestrze. 0-50 punktów
6. Praca    w    samorządzie    klasowym    oceniana    przez wychowawcę. 0-10 punktów
7. Każda ocena cząstkowa wzorowa. 10 punktów
8. Aktywny udział w kołach zainteresowań oceniany przez opiekuna raz w semestrze. 0-50 punktów
9. Aktywna    działalność    na    rzecz    klasy    (przyznaje wychowawca na bieżąco lub na koniec semestru). 0-30 punktów
10. Za frekwencje w semestrze od 90% do 100% 30 punktów
11. Pochwała wychowawcy klasy. 15 punktów
12. Pochwała dyrektora szkoły. 30 punktów
13. Inne  pozytywne  zachowania  i  postawy  ucznia  (nie wymienione powyżej). 20 punktów
14. Organizacja uroczystości szkolnych i środowiskowych. 20 punktów
15.  Punkty do dyspozycji wychowawcy:
(brak negatywnych uwag )
stosunek do nauki ( adekwatny do możliwości ucznia)
stosowny estetyczny wygląd
 
20 punktów
l0 punktów
l0 punktów

16. Za przestrzeganie przyzwoitego ubioru:
spódnica kończąca się tuż nad kolanem, bluzka bez dekoldu sięgająca w dół nad linię paska spodni lub spódnicy czyli zakrywająca ciało na wysokości brzucha.   10 punktów
17. Udział w realizacji gimnazjalnego projektu edukacyjnego:
a) za dużą samodzielność, innowacyjność we wszystkich etapach realizacji projektu, wspomaganie członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu oraz wykazanie się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków.
b) za pełnienie aktywnej roli podczas realizacji projektu i rzeczową, życzliwą współpracę z pozostałymi członkami zespołu
c) za współpracę w zespole i wypełnianie stawianych przed sobą i zespołem zadań
d) za współpracę w zespole i wypełnianie stawianych przed sobą i zespołem zadań na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu 

                80 punktów
               
  
               
               60 punktów
                
                  40 punktów                             

               20 punktów

Punkty za zachowanie negatywne
Lp. Zachowanie podlegające ocenie. Ilość punktów.
1. Przeszkadzanie na lekcji, niewłaściwe zachowanie na przerwach ( za każdą uwagę) - 5 punktów
2. Niewłaściwe wykonywanie obowiązków dyżurnego. - 5 punktów
3. Trzykrotne nieuzasadnione spóźnienie na lekcje. - 2 punkty
4. Niewłaściwy  ubiór:   (buty  na  obcasie,   duży  dekolt, odsłonięty brzuch), makijaż( pomalowane wyzywająco usta,   oczy),pomalowane   paznokcie   na   wyzywające kolory np. czerwony, czarny, okazała biżuteria (duże wiszące kolczyki, duże kółka). - l0 punktów
5. Za każdy brak identyfikatora w czasie pobytu w szkole.  - 2 punkty
6. Niewykonywanie poleceń nauczyciela. - l0 punktów
7. Korzystanie z telefonów komórkowych podczas zajęć lekcyjnych. - l5 punktów
8. Nieobecność nieusprawiedliwiona (za każdą godzinę). - 1 punkt
9. Wychodzenie poza teren szkoły w czasie lekcji. - 5 punktów
10. Używanie wulgarnych słów. - l0 punktów
11. Farbowanie włosów na kolor rzucający się w oczy i budzący kontrowersje, fryzury budzące kontrowersje. - l0 punktów
12. Niszczenie sprzętu szkolnego, mebli, wystroju szkoły. - 5pkt do -20 punktów
13. Zaczepki słowne, fizyczne, ubliżanie, napastowanie. -10 pkt do -50 punktów
14. Kłamstwa i oszustwa. - 15 punktów
15. Aroganckie zachowanie wobec pracowników szkoły - 20 punktów
16. Fałszowanie podpisów rodziców (opiekunów prawnych) ) - 50 punktów
17. Przynoszenie złej sławy szkole nagannym zachowaniem
na jej terenie i poza nią. - 50 punktów
18. Trzykrotne złamanie tego samego punktu regulaminu. -10 punktów
19. Posiadanie, używanie tytoniu - 50 punktów
20. Posiadanie, handel, używanie, zachęcanie, prowokowanie   do użycia środków odurzających i alkoholu, kradzieże,    bójki, wyłudzanie pieniędzy, zastraszanie, przynoszenie na teren szkoły lub używanie niebezpiecznych narzędzi mogących zagrażać życiu lub zdrowiu w czasie zajęć szkolnych (zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, wycieczki itp.). - 200 punktów
21. Naszywki, emblematy, reklamy - subkultur, środków uzależniających - 20 punktów
22. Ocena cząstkowa naganna. -10 punktów
23. Upomnienie wychowawcy wobec klasy. - 30 punktów
24. Upomnienie dyrektora szkoły. - 50 punktów
25. Nagana wychowawcy wobec klasy. - 100 punktów
26. Nagana dyrektora szkoły. - 250 punktów
27. Publiczne całowanie się, obściskiwanie. - 30 punktów
28. Ucieczka klasy lub części klasy - 50 punktów
29. Noszenie kolczyków w innych miejscach niż uszy. - 20 punktów
30. Wierzchnia odzież zimowa noszona w czasie lekcji. - 10 punktów każdorazowo
31. Za nieprzystąpienie do realizacji projektu i odmowę udziału w jego realizacji - 80 punktów
32. Za częste zaniedbywanie swoich obowiązków podczas realizacji projektu, czego konsekwencją były opóźnienia w jego realizacji bądź konieczność realizacji tych zadań przez innych członków zespołu. - 60 punktów

Ocena punktowa:
1.   Wzorowa   - powyżej 400 punktów
2.   Bardzo dobra  - powyżej 350-400 punktów
3.   Dobra   - powyżej 250-350 punktów
4.   Poprawna   - powyżej 150-250 punktów
5.   Nieodpowiednia  - powyżej 100-150 punktów
6.   Naganna   - poniżej 100 punktów

Ocenę roczną z zachowania wystawia się na podstawie oceny za pierwszy i drugi semestr. Każdej ocenie zostanie przyporządkowana punktacja:
(naganna-1pkt, nieodpowiednia - 2pkt, poprawna - 3pkt, dobra - 4pkt, bardzo dobra - 5pkt, wzorowa - 6pkt.). Z obu ocen zostanie obliczona średnia arytmetyczna – (a+b)/2, następnie zostanie ustalona roczna ocena zachowania na podstawie poniższej tabeli:


   
6 p WZ 5 p BDB 4p
DB 3p POP 2p NDP 1 p
NG
6 p WZ  6 p WZ 5,5 p
WZ 5 p
 BDB 4,5 p BDB 4 p
DB 3,5
DB
5 p BDB 5,5 p
WZ 5 p BDB 4,5 p BDB 4 p
DB 3,5 p DB 3 p
POP
4p
DB 5 p BDB 4,5 p BDB 4 p
DB 3,5 p
DB 3 p
POP 2,5 p POP
3p POP 4,5 p
BDB 4 p
DB 3,5 p DB 3 p POP 2,5 p POP 2 p NDP
2p NDP 4 p
 DB 3,5 p DB 3p
POP 2,5 p POP 2 p NDP 1,5 p NDP
1 p
NG 3,5 p DB 3 p
POP 2,5 p POP 2 p NDP 1,5 p NDP 1 p
NG

§ 123. Promowanie i ukończenie Szkoły.

1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.
2. [SP] W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów ucznia). Do szczególnych przypadków zalicza się:
a) posiadanie przez ucznia specyficznych trudności w nauce, potwierdzone orzeczeniem lub opinią poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej;
b) Trudności i zaburzenia komunikacyjne, językowe i adaptacyjne związane z przebywaniem w innych środowiskach kulturowych, językowych lub kształceniem w innych systemach edukacji;
c) Przewlekła choroba uniemożliwiająca realizację obowiązku nauki, w tym indywidualnego nauczania;
d) brak podstawowych umiejętności i wiadomości do kontynuowania edukacji przedmiotowej w II etapie edukacyjnym z zakresu edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej, a zwłaszcza umiejętności czytania, pisania;
e) niedojrzałość emocjonalna – lęk przed szkołą, nauczycielami, kolegami, paraliżujący strach, płaczliwość, moczenie się;
f) niedojrzałość fizyczna

3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
4. Począwszy od klasy IV Szkoły Podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w  szkolnym  planie nauczania uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne  wyższe  od  oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 120 ust.13 oraz § 123 ust. 11

5.Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 3, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
6.Uczeń,  który  w  wyniku  klasyfikacji  rocznej  uzyskał z  zajęć  edukacyjnych  średnią  ocen  co najmniej  4,75  oraz  co  najmniej  bardzo  dobrą  ocenę  zachowania,  otrzymuje  promocję  do  klasy  programowo wyższej z wyróżnieniem.

7. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 3, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
 8. Uczeń kończy szkołę podstawową i gimnazjum:
1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, z uwzględnieniem § 123 ust.13, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 120 ust.13, ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu.

9. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
10.Uczeń  kończy  Szkołę  z  wyróżnieniem,  jeżeli  w  wyniku  klasyfikacji  końcowej  uzyskał  z zajęć edukacyjnych średnią  ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę  zachowania.

11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

12. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

13. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w szkole podstawowej i gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach,  otrzymują z danych  zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
14. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Szczegółowe warunki i zasady realizacji projektu edukacyjnego, które określił dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną są zawarte w Rozdziale XI niniejszego Statutu.
§ 124. Świadectwa szkolne.

1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory świadectw określają odrębne przepisy.
2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem.

3. Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się osiągnięcia określone przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

4. Uczeń szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.

5. Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim [SP+G] lub laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wpisuje się na świadectwie celującą końcową ocenę klasyfikacyjną, nawet, jeśli wcześniej dokonano klasyfikacji na poziomie niższej oceny.

6. [„o”] Przedszkole, szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny wydają rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informacje wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

7. Uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum, który przystąpił odpowiednio do sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego otrzymuje zaświadczenie.

8. Szkoła, na wniosek ucznia lub rodzica wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania.

9. Każdy uczeń szkoły otrzymuje identyfikator i legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne   przepisy. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły.

10. Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne są drukami ścisłego zarachowania.

11. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia szkoły, świadectw dojrzałości i aneksów do tych świadectw oraz zaświadczeń.

12. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia dotyczące przebiegu nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę.

13. Na świadectwach promocyjnych można dokonywać sprostowań błędów przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na końcu dokumentu umieszcza się adnotacje „dokonano sprostowania” oraz czytelny podpis dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby oraz datę i pieczęć urzędową.

14. Nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia szkoły i zaświadczeniach. Dokumenty, o których mowa podlegają wymianie.

15. W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu, zaświadczenia  uczeń lub absolwent może wystąpić odpowiednio  do dyrektora szkoły, komisji okręgowej lub kuratora oświaty z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu.

16. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły.

17. Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły.

18. Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego.

19. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły , w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia , odnotowuje się :
1. uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;
2. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
§ 125.  Zadania nauczycieli.
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2.  Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę;
2)  prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego  programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych  form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sądów,  wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim uczniów;
3)  kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
4) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
5)  tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie  dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;
6) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu( zajęć) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
7)   bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów, ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną według formy ustalonej w  Wewnątrzszkolnych   Zasadach  Oceniania;
8)  wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do udziału w konkursach, olimpiadach  przedmiotowych, zawodach;
9)  udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą;
10)   współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym;
11)   indywidualne kontakty z rodzicami uczniów;
12)  doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny udział  we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w  konferencjach  metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez ODN , OKE  lub  inne instytucje w  porozumieniu z Dyrekcją Szkoły zgodnie ze szkolnym planem DN;
13)  aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych  przez Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole  zainteresowań lub innej  formie organizacyjnej;
14)  przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć  oraz innych zapisów  K.P;
15)  prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej lekcji lub koła zainteresowań, opracowanie właściwego planu realizacji programu nauczania, terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy  ocen i innych dokumentów. Kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobistej   ucznia;
16)  przestrzeganie tajemnicy służbowej;
17)  przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
18)  dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu nauczania i zapoznanie z  nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną;
19) uczestniczenie w przeprowadzaniu sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej oraz egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
20) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,  [„O” + SP ] ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień ucznia;
21) prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach;
22) wnioskowanie do dyrektora szkoły o objęcie opieką Zespołu d.s. pomocy psychologiczno-pedagogicznej ucznia, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;
23) aktywny udział w pracach Zespołu d.s. pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych do, których nauczyciel należy.


3.  W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

1)   zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska;

2)   inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów,
z tym, że w ramach tych zajęć:
a) nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu,

                3)   zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć,
                      samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
                         

               4) Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać w okresach tygodniowych
                   odpowiednio w dziennikach lekcyjnych lub w dziennikach zajęć działania      
        wymienione w  ust. 1 i 2.


4.  W klasie integracyjnej jednocześnie pracuje dwóch nauczycieli: nauczyciel 
     wiodący i nauczyciel wspomagający.
5. Rolą nauczyciela wspomagającego jest integrowanie uczniów niepełnosprawnych z uczniami zdrowymi.
6. Nauczyciel wspomagający w czasie zajęć edukacyjnych indywidualizuje zadania dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dobiera treści programowe do możliwości i umiejętności uczniów.
7. Nauczyciel wspomagający odpowiedzialny jest za przygotowanie indywidualnego planu realizacji programu nauczania dla uczniów z różnymi stopniami upośledzenia  umysłowego.

§ 126.  Zadania wychowawców klas.
1.  Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności: 
1)  tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
2)  inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
3)  podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2.Wychowawca realizuje zadania poprzez:

1)  bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich  potrzeb i oczekiwań;
2)  tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;
3) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów  z rówieśnikami;
4) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych  spowodowanych trudnościami w nauce;

5) organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do współpracy i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą;

6)  realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy;

7)  czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu;

8) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;

9) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;

10) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;

11)  systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi  zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w   nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne,  badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy   tym,   którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału;

12)  wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami — życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu Szkoły,  rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich;

13)  podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą  aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu Szkoły, konkursach, olimpiadach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach;

14)  tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację  zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów wakacyjnych, zimowisk, wyjazdów na „ zielone szkoły”;

15)  unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów;

16) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale  także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;

17)  wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny otoczenia oraz  do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą;

18)  współpraca z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach    ich zdrowia,  organizowanie opieki i pomocy materialnej  uczniom;

19)  udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskiem o udzielenie pomocy.
         20) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych          
 potrzeb rozwojowych wychowanków;
         21)wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
         22)udział w pracach Zespołu d.s. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar, ma prawo ustanowić przy współpracy z Klasową Radą Rodziców własne formy nagradzania i motywowania wychowanków.

4. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klas:
 
 1)  prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen,
 2)  sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy;
3) wypisuje świadectwa szkolne;
5) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami  władz  szkolnych,  poleceniami Dyrektora  Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej. 
§ 127.  Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom:
1.  Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.
2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż. , a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.
3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:
1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi;
2) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania ( agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne i inne. Nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru;
3) przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal lekcyjnych;
4) dbania , by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili , nie dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji;
5) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych;
6) egzekwowania , by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw;
7) niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły – szczególnie w toaletach szkolnych;
8) natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku,
4.   Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora Szkoły lub wicedyrektora;
5. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.
6. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.
7. Nie rozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa.
8. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych.
9. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w szkole.
10. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w Regulaminie wyjść i wyjazdów na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe oraz wycieczki edukacyjne oraz Regulaminie wycieczek szkolnych i innych imprez krajoznawczo-turystycznych  obowiązujących  w Szkole.
11. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie :
1) ma obowiązek wejść do sali pierwszy , by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów  i nauczyciela . Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora Szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu,
2) podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki,
3) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia , jeśli stan jego zdrowia pozwala , należy skierować go  w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia niepełnoletniego. Jeśli jest to nagły wypadek powiadomić dyrektora Szkoły,
4) nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć. Korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu,
5) po skończonej lekcji nauczyciel powinien sam otworzyć drzwi , by nie dopuścić do gwałtownego ich otwarcia przez wybiegających uczniów,
6) uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo,
7) przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej, zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury.
12. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z :
1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;
2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;
3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;
4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.
§ 128. 1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

 2.   Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.

3. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w  szczególności:

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;
4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;
6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
8) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;
9) złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych                         o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy;
10)  złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie Dyrektora szkoły, oświadczenia o stanie majątkowym.

§ 129. Zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy ujęte są w Regulaminie Organizacyjnym Zespołu Szkół .
§ 130. 1. W Zespole Szkół obowiązuje Regulamin Pracy, ustalony przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w placówce.
2. Każdy pracownik szkoły jest obowiązany znać i przestrzegać postanowień zawartych w Regulaminie Pracy. Fakt zapoznania się z Regulaminem Pracy pracownik szkoły potwierdza własnoręcznym podpisem.
§ 131.  W szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników szkoły.

 ROZDZIAŁ IX

PODSTAWOWE  PRAWA I  OBOWIAZKI CZŁONKA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ
 
§ 132.  Członek społeczności szkolnej:
1. Członkiem społeczności Szkoły staje się każdy, kto w niej uczy się i pracuje.
2. Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w szkole traci się członkostwo społeczności szkolnej.
 
§133. Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami człowieka i  dziecka.  
 
§ 134. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy, płci, religii, poglądów  politycznych  czy  innych  przekonań,  narodowości,  pochodzenia  społecznego,  majątku,  urodzenia  lub  jakiekolwiek inne.

§ 135. Traktowanie członków. 
1. Nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub karaniu.
2.  Żaden członek społeczności Szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji w sferę jego życia prywatnego.
3. Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności Szkoły ze względu  na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane i karane.
4. Nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnościach, obrzędach religijnych lub  nauce religii.
 
§ 136.  1. Każdy uczeń Zespołu Szkół  ma prawo do:
1) Opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzysekcyjnych;
2) Maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole;
3) Indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;
4) Pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;
5) Zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny;
6) Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami WZO;
7) Życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej;
8)  Reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi    możliwościami i umiejętnościami;
9)  Realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę klasy;
10)  Indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach;
11) Korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego;
12) Korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez Dyrektora Szkoły;
13)  Wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową;
14) Zwracania się do Dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;
15) Swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych;
16) Wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy domowej;
17)  Do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki i technologii informacyjnej po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie;
18) Być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu.


2. Tryb składania skarg.

2.1 W przypadku naruszenia prawa, uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się do:
a). Wychowawcy lub Pełnomocnika Rzecznika Praw Ucznia,  gdy prawa narusza
    nauczyciel lub inny pracownik Szkoły.
b). Dyrektora, gdy prawa narusza wychowawca.
c). Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, gdy prawa narusza dyrektor szkoły.

§ 137.1. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka ma prawo do zwolnienia z zajęć z tego przedmiotu po spełnieniu warunków:
1) lekcje wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej, drugi język z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu;
2) rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.
2. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej, język ma obowiązek  uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.
3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka  po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły.
§ 138. Uczeń zagrożony uzależnieniem ma obowiązek na wniosek pedagoga uczestniczyć w zajęciach profilaktyczno- terapeutycznych.
§ 139. Podstawowym obowiązkiem ucznia jest pogłębianie swojej wiedzy poprzez systematyczna naukę.
 
§ 140.  Każdy uczeń Zespołu Szkół  ma obowiązek:
1) Przestrzegania postanowień zawartych w statucie;
2)  Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;
3)  Systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;
4)  Bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom Dyrektora Szkoły, wicedyrektorów, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu Szkoły lub klasy;
5)  Przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym 
     a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
     b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,
     c)  przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.
6) Troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd;
7)  Punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia;
8) Usprawiedliwiania nieobecności według zasad określonych w § 143;
9)  Uczęszczania na zajęcia w estetycznym stroju; strój galowy obowiązuje uczniów podczas uroczystości szkolnych, egzaminów, egzaminów próbnych;
10)  Uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych;
11) Dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole,
12)  Stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości;
13) Dbać o zdrowie o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających;
14) Pomagać kolegom w nauce , a szczególnie tym , którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych;
15) Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej fryzury;

§ 141. Uczniom nie wolno:
1. Przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.
2. Wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.
3. Wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu.
4. Wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć.
5. Spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych.
6. Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody   zainteresowanych,
7.  Używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły.
8. Zapraszać  obcych osób do szkoły.

§ 142. 1 .Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w Szkole. 
 2. W przypadku ich zniszczenia każdy ponosi koszty materialne naprawy.
 3. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody.

§ 143. Wszyscy uczniowie naszej Szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor Szkoły i kultywować jej tradycje.
 
§ 144. Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych w Zespole Szkół:
1. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną przyczyną losową.
2. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych  w czasie trwania oraz samowolnie oddalać się z terenu szkoły.
3. Zwolnienia (tylko z przyczyn istotnych/losowych) z zajęć lekcyjnych udziela wychowawca klasy. W przypadku jego nieobecności uczeń zobowiązany jest uzyskać zgodę każdego uczącego w danym dniu nauczyciela lub wicedyrektora szkoły pełniącego dyżur kierowniczy.
4. W przypadku uczniów niepełnoletnich nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwia wychowawca klasy na podstawie oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów), informującego o przyczynie nieobecności.
5. W przypadku uczniów pełnoletnich honorowane są oświadczenia podpisane przez tych uczniów.
6. Uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecności w szkole do trzeciego dnia obecności w szkole po okresie obejmującym dni (godziny) opuszczonych zajęć edukacyjnych.
7. Usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie nie będą honorowane.
8. Każdorazowo wychowawca klasy decyduje, czy przedstawiony przez rodziców powód jest istotny i może być uwzględniony jako przyczyna nieobecności.
9.  Wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, jeżeli w usprawiedliwieniu podana jest inna przyczyna niż podana w punkcie 1.
10. Na dłuższą nieobecność ucznia w zajęciach szkolnych, spowodowaną wyjątkową sytuacją zezwala wyłącznie Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy (na podstawie pisemnego wniosku rodziców).
11. Wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko i wyłącznie na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodziców.
12. Wychowawca ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu w sytuacjach nagłych (losowych) na telefoniczną prośbę rodzica (prawnego opiekuna). W takiej sytuacji, uczeń przynosi wychowawcy klasy, pisemne usprawiedliwienie od rodziców w pierwszym dniu po powrocie do szkoły.
13.  Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych (pod opieką nauczyciela ) wymaga uzyskania zgody dyrektora lub wicedyrektora szkoły.
14. Obowiązkiem  wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków( do 10 dnia kolejnego miesiąca).
15. Wychowawca powinien gromadzić usprawiedliwienia.
16. Dyrektor szkoły ma prawo zawiadomić Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń systematycznie nie uczęszcza na zajęcia dydaktyczne, a tym samym nie realizuje prawidłowo obowiązku nauki/obowiązku szkolnego.


Rozdział X
Uczniowie Szkoły

 § 145.  Zasady rekrutacji uczniów do Szkoły.

1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełnienia obowiązku szkolnego na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci, w stosunku, do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły na podstawie odrębnych przepisów.
1a. W latach 2009-2011 do klasy pierwszej szkoły podstawowej mogą być przyjmowane dzieci w wieku 6 lat. Decyzja o rozpoczęciu nauki w szkole przez dziecko 6-letnie należy do rodziców. 
1b. Dyrektor szkoły podstawowej może przyjąć 6-letnie dziecko do szkoły, jeżeli było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny.
1c) Jeżeli dziecko nie było objęte wychowaniem przedszkolnym warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej jest pozytywna opinia o możliwości rozpoczęcia przez dziecko spełniania obowiązku szkolnego, wydana przez poradnię pedagogiczno-psychologiczną.


2. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej z rocznym wyprzedzeniem.
3. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie w zasadzie od 13 do 16 lat. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 lat.
4. Do klas pierwszych  Szkoły przyjmuje się:
1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły,
2) na wniosek rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły, w           przypadku, gdy Szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
5. Warunkiem przyjęcia do gimnazjum jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej.
6. Uczeń nie realizuje obowiązku szkolnego, jeżeli w okresie poprzedniego miesiąca opuścił bez usprawiedliwienia 50 % godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

7. Do oddziału integracyjnego Szkoły przyjmowane są dzieci pełnosprawne na 
    warunkach określonych w p. 1-3 oraz, na wniosek rodziców (prawnych 
   opiekunów), dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
8. Orzeczenie o którym mowa w ust. 1  wydawane jest przez zespół orzekający
    działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej
    publicznej poradni specjalistycznej na podstawie odrębnych przepisów.
  9. Nabór do klasy 4  realizującej  rozszerzony program z matematyki i informatyki  odbywa się wg   następujących zasad:
a) liczbę uczniów w klasie określa dyrektor szkoły w oparciu o ogólną liczbę  uczniów klas 4,
b) rekrutacji do klasy dokonuje nauczyciel realizujący program autorski z matematyki i informatyki w klasie 4 w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
c) do klasy realizującej rozszerzony program z matematyki i informatyki   przyjmowani są:
 - w pierwszej kolejności uczniowie, którzy w nauczaniu początkowym byli uczniami klasy informatycznej, osiągnęli bardzo dobre wyniki w zakresie edukacji matematycznej i informatycznej (opinia nauczyciela nauczania początkowego         i nauczyciela informatyki),
 - uczniowie z innych klas, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w zakresie edukacji matematycznej, byli laureatami szkolnych i pozaszkolnych konkursów matematycznych (opinia wicedyrektora ds. pedagogicznych kl.1-3) oraz posiadają podstawowe umiejętności obsługi komputera.
d) Na naukę ucznia w klasie realizującej rozszerzony program z matematyki i informatyki zgodę wyrazić muszą rodzice (prawni opiekunowie) dziecka.

10. Nabór uczniów do klasy 4 szkoły podstawowej  realizującej rozszerzony program wychowania fizycznego odbywa się w klasach  III na przełomie maja i czerwca  wg   następujących zasad:
a)  w ramach naboru przeprowadza się sprawdziany lekkoatletyczne:
- bieg na 60 m. ze startu wysokiego,
- rzut piłeczką palantową,
- skok w dal techniką naturalną,
- bieg na 300 m.
b) wyniki uzyskane przez uczniów przeliczane są na punkty wg tabel  trójbojowych,
c) w przypadku równej ilości punktów o przyjęciu do klasy realizującej rozszerzony       program z wychowania fizycznego decyduje lepszy wynik w biegu na 60 m,
d) do klasy z rozszerzonym programem z wychowania fizycznego przyjmuje się  do 24 uczniów. Liczbę uczniów w klasie określa dyrektor szkoły.
e) na zajęciach z wychowania fizycznego obowiązuje podział na grupy,
f)  przyjęcie do klasy potwierdzone jest pisemną zgodą rodziców,
g) w przypadku nie wyrażenia zgody przez rodziców danego dziecka przyjmuje się kolejne dziecko z listy.
11. Nabór do klasy I gimnazjum  realizującej  rozszerzony program z matematyki i informatyki  odbywa się na podstawie deklaracji uczniów w Karcie Zapisu. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż przewidywana liczba miejsc w klasie, zostanie przeprowadzony test diagnozujący umiejętności uczniów z matematyki, skonstruowany w oparciu o podstawę programową szkoły podstawowej. Pierwszeństwo naboru(zwolnienie z testu) mają uczniowie będący laureatami konkursów matematycznych, Ligii matematycznej.
12. Nabór uczniów do klasy I gimnazjum  realizującej rozszerzony program wychowania fizycznego odbywa się w klasach szóstych szkoły podstawowej na przełomie maja i czerwca. Naboru dokonują nauczyciele prowadzący zajęcia w tych klasach na podstawie wyników sportowych osiąganych przez uczniów w klasie szóstej, szczególnie w lekkoatletyce i siatkówce. Przyjęcie do klasy potwierdzone jest pisemną zgodą rodziców.
13. Zapis uczniów klas I, kontynuujących naukę języka obcego nowożytnego, do grup uwzględniających stopień zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego odbywa się na podstawie ocen na pierwszy semestr bieżącego roku szkolnego – 4, 5, 6. Poziom zaawansowany: 4, 5, 6; poziom niższy (początkujący): 2, 3. Wyniki testu będą podstawą do zakwalifikowania uczniów do odpowiedniej grupy zaawansowania językowego. Co roku Dyrektor Szkoły określa w zarządzeniu zasady przyjmowania uczniów klas I do określonych grup zaawansowania z języków obcych nowożytnych. Przyjęcie do określonej grupy językowej jest potwierdzone pisemną zgodą rodziców.
14. Do oddziału przedszkolnego sześciolatków uczęszczają dzieci w wieku od 5 do 6 lat.
Szkoła prowadzi rekrutację do oddziału przedszkolnego w  terminie od 1 marca do 30 kwietnia roku rozpoczęcia zajęć. Szkoła Podstawowa nr 3  prowadzi rejestr wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o  przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego. Jeżeli liczba wniosków przekracza liczbę miejsc w oddziale  przedszkolnym Dyrektor Szkoły zgłasza ten fakt organowi prowadzącemu i ustala sposób przekazania wniosków do jednostek, jednostek których są wolne miejsca.
Do oddziału przedszkolnego w pierwszej kolejności przyjmowane są:
a) dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni,
b) dzieci z rodzin zastępczych,
c) dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,
d) dzieci obojga rodziców pracujących.

 

§ 146. Nagrody i wyróżnienia
1. Za wzorowe wypełnianie obowiązków szkolnych, uczeń może otrzymać
    nagrody i wyróżnienia w formie:
• pochwały ustnej Dyrektora lub dyplomu, na wniosek wychowawcy klasy,
• listu gratulacyjnego, na wniosek Rady Pedagogicznej,
• nagrody książkowej lub rzeczowej na wniosek wychowawcy klasy,
• świadectwa szkolnego z wyróżnieniem,
• tytułu „AS SZKOŁY”, na wniosek Rady Pedagogicznej,
• tytułu „Najlepszy uczeń szkoły”, na wniosek Rady Pedagogicznej,

2. Uczeń otrzymuje nagrodę książkową, na warunkach określonych przez Radę Rodziców.
3. Tytuł ASA SZKOŁY otrzymuje uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał najwyższą średnią ocen w szkole oraz wzorową ocenę
   zachowania.
4. Tytuł „ Najlepszy uczeń szkoły” otrzymuje  uczeń klasy III Gimnazjum, który  w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał najwyższą średnią ocen w szkole oraz wzorową ocenę
   zachowania.

§ 147. Kary

1. W stosunku do ucznia nie przestrzegającego obowiązków, o których mowa w
§ 140  może być zastosowana jedna z następujących kar:
a) wpisanie uwagi do zeszytu uwag przez wychowawcę lub nauczyciela przedmiotu,
b) upomnienie Dyrektora, na wniosek wychowawcy klasy,
c) nagana Dyrektora udzielona w obecności rodziców,  na wniosek Komisji Wychowawczej Szkoły,
d) nietypowanie ucznia do udziału w konkursach i imprezach organizowanych przez Szkołę do momentu zniesienia kary przez dyrektora na wniosek wychowawcy,
e) zakaz udziału w wycieczce klasowej lub innych zajęciach wyjazdowych,
f) przeniesienie do równoległej klasy,
g) skreślenie z listy uczniów  lub przeniesienie ucznia  do innej szkoły,

2. Jednorazowo może być zastosowana tylko jedna kara spośród z wymienionych 
     w ust. 1. Nie jest wymagana gradacja kar. Rodzaj zastosowanej kary zależy od  
     wagi przewinienia ucznia.
3. Uczeń, któremu udzielono kary, ma prawo zwrócić się do organów samorządu uczniowskiego o obronę  jego interesów.
4. Kara za czyny przestępcze (np. kradzież, rozprowadzanie środków
    odurzających, dewastacje mienia) leży w kompetencjach organów ścigania, a w
    przypadku szczególnie drastycznych, chuligańskich wybryków, należy
    zawiadomić sąd dla nieletnich.

§ 148. Tryb odwoławczy od kary

1.Od udzielonych kar, uczniowi i jego rodzicom, przysługuje odwołanie w
  terminie do trzech dni od dnia jej przyjęcia do wiadomości przez ucznia i jego
  rodziców  do Dyrektora Szkoły za pośrednictwem wychowawcy.
2. Odwołanie rozpatruje Komisja w składzie: wychowawca, pedagog szkolny,
  Pełnomocnik  Rzecznika Praw Ucznia w terminie do 14 dni od dnia wniesienia odwołania.
3. O udzielonych karach, o których mowa w §147 ust. 1. Szkoła zawiadamia
   rodziców ucznia.

§ 149. Szczegółowe zasady skreślania z listy uczniów i karnego przeniesienia do innej
          szkoły.
1. Rada  Pedagogiczna  danej  szkoły  wchodzącej  w  skład  zespołu  szkół  może  skierować  wniosek  do Dyrektora Szkoły o skreślenie pełnoletniego ucznia z listy uczniów. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów podejmuje Dyrektor Szkoły

2. Rada  Pedagogiczna  danej  szkoły  wchodzącej  w  skład  zespołu  szkół    może  skierować  wniosek  do Dyrektora  Szkoły o  rozpoczęcie  procedury karnego  przeniesienia  do  innej  szkoły. Decyzję  w  sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje Kurator  Oświaty.

3. Wykroczenia  stanowiące  podstawę    do  skreślenia  z  listy uczniów  (a  także  będące  podstawą  złożenia wniosku  o  przeniesienie  do  innej  szkoły  :

1) świadome  działanie  stanowiące  zagrożenie  życia  lub  skutkujące  uszczerbkiem  zdrowia  dla innych  uczniów lub  pracowników Szkoły;
2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków;
3)  świadome  fizyczne  i  psychiczne  znęcanie  się  nad  członkami  społeczności  szkolnej  lub naruszanie   godności, uczuć  religijnych lub narodowych;
4)  dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego;
5)  kradzież;
6)  wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo;
7) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;
8)   czyny nieobyczajne;
9)  stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu 
     bomby;
10) notoryczne   łamanie   postanowień   Statutu   Szkoły   mimo   zastosowania
wcześniejszych środków dyscyplinujących;
11)  zniesławienie Szkoły, np. na stronie internetowej;
12)  fałszowanie dokumentów szkolnych;
13)   popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego.
 
4. Wyniki  w  nauce  nie  mogą  być  podstawą  do  skreślenia  ucznia  ze  Szkoły  czy  też  wnioskowania  o przeniesienie do innej szkoły.
 
5. Jeżeli  absencja  ucznia  w  opinii  Rady  Pedagogicznej  uniemożliwia  realizacje  obowiązku  szkolnego, może ona podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy.
 
8. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić po wcześniejszym zastosowaniu następujących środków: 

1)  powiadomienie rodziców o zaistniałym zdarzeniu;
2)  udzieleniu nagany Dyrektora Szkoły;
3)  karnym  przeniesieniu do innej klasy (opcjonalnie).

§ 150.  Procedura postępowania przy skreśleniu z listy uczniów i karnego przeniesienia do innej szkoły:
 
1. Podstawa wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz protokół zeznań świadków  zdarzenia.  Jeśli  zdarzenie  jest  karane  z  mocy prawa  (kpk),  Dyrektor  niezwłocznie  powiadamia organa ścigania;

2. Dyrektor  Szkoły,  po  otrzymaniu  informacji  i  kwalifikacji  danego  czynu,  zwołuje  posiedzenie  Rady Pedagogicznej danej szkoły.

3. Uczeń  ma  prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami  ucznia  mogą  być wychowawca klasy, pedagog  (psycholog)  szkolny,  Rzecznik  Praw  Ucznia.  Uczeń  może  się  również  zwrócić  o  opinię  do  Samorządu Uczniowskiego.

4. Wychowawca  ma  obowiązek przedstawić Radzie  Pedagogicznej  pełną  analizę  postępowania  ucznia  jako       członka  społeczności  szkolnej.  Podczas  przedstawiania  analizy,  wychowawca  klasy  zobowiązany  jest zachować  obiektywność.  Wychowawca  klasy  informuje  RP  o  zastosowanych  dotychczas  środkach wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp.

5. Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron,  podejmuje uchwałę dotyczącą danej sprawy. 

6. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi Szkoły.

7. Dyrektor Szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej celem uzyskania opinii. Brak opinii  samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje wykonania uchwały Rady Pedagogicznej.

8. W przypadku niepełnoletniego ucznia szkoły Dyrektor kieruje sprawę do Dolnośląskiego Kuratora  Oświaty.
 
9. Jeżeli  uczeń  nie  jest  pełnoletni,  decyzję  o  przeniesieniu  ucznia  odbierają  i  podpisują  rodzice  lub   prawny opiekun. 

10. W  przypadku  pełnoletniości  ucznia,  oprócz  wręczenia  decyzji  uczniowi,  do  rodziców  lub  opiekuna prawnego kierowane jest pisemne powiadomienie listem poleconym.

11. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego w  pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia.

12. W  trakcie  całego  postępowania  odwoławczego  uczeń  ma  prawo  uczęszczać  na  zajęcia  do  czasu otrzymania  ostatecznej  decyzji,  chyba  że  decyzji  tej  nadano  rygor  natychmiastowej  wykonalności.  Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających z art. 108  K.P.A  
  

                                                                 Rozdział XI
Warunki i zasady wykonywania projektu edukacyjnego.

§ 151:
1. Uczeń gimnazjum jest zobowiązany zrealizować projekt edukacyjny. Projekt jest planowanym przedsięwzięciem edukacyjnym realizowanym przez zespół uczniów przy wsparciu nauczyciela, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

2. Projekt edukacyjny może dotyczyć treści nauczania określonych w podstawie programowej poszczególnych edukacji przedmiotowych bądź wykraczać poza te treści albo mieć charakter interdyscyplinarny.

3. Dyrektor szkoły, na pisemny umotywowany wniosek rodziców ( prawnych opiekunów), w uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych , może zwolnić ucznia z realizacji projektu.

4. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 2, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny za wkład ucznia w realizację projektu edukacyjnego wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”.

5. Celem projektu jest kształcenie u uczniów:
1) odpowiedzialności za własne postępy;
2) podejmowania grupowych pomysłów;
3) umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;
4) rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
5) umiejętności stosowania teorii w praktyce;
i ma na celu: 
6) rozwój samoorganizacji i kreatywności;
7) przygotowanie do publicznych wystąpień;
8) naukę samodzielności i podejmowania aktywności;

6.Projekt jest samodzielnie realizowany przez uczniów pod opieką nauczyciela. W trakcie realizacji projektu uczeń / uczniowie mogą korzystać z pomocy ekspertów z zewnątrz lub innych nauczycieli.

7.Nauczyciele w terminie do końca września każdego roku szkolnego zgłaszają do dyrektora szkoły, na piśmie, tematy projektów edukacyjnych. Zgłoszenie tematu projektu dokonywane jest na Karcie Projektu wg wzoru :

 


KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

Temat projektu:………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko nauczyciela : ……………………………………………………………………….
Cele projektu: ….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Czas realizacji :…………………………………………
Wielkość grupy : ……………………………………….
Sposoby realizacji projektu : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Planowane efekty :
  –dla  uczniów : ………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….
 – dla szkoły ; …………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
 – dla środowiska lokalnego : …………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Sposób prezentacji : …………………………………………………………………………………………………...
Kryteria oceny : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Uczeń ( uczniowie) mają prawo zgłoszenia tematu projektu na zasadach określonych w ust.5.

9. W terminie do 15 października zespoły przedmiotowe dokonują analizy zgłoszonych tematów pod kątem możliwości ich realizacji, wykonalności, stopnia korelacji z podstawami programowymi, innowacyjności, spodziewanych efektów dydaktyczno-wychowawczych oraz atrakcyjności.

10. W terminie do 20 października dyrektor szkoły ogłasza Szkolną Bazę Projektów Edukacyjnych. Kopie Kart Projektów dopuszczonych do realizacji projektów umieszcza się w bibliotece szkolnej.

11. Uczniowie zainteresowani realizacja konkretnego projektu składają wychowawcy klasy pisemną deklarację udziału w jego realizacji. Ostateczny termin wyboru tematu projektu przypada na 31 października.

12. Uczeń może odstąpić od realizacji wcześniej wybranego projektu w fazie planowania prac związanych z jego realizacją, po poinformowaniu nauczyciela –opiekuna projektu. Uczeń nie może  zmieniać przynależność do grupy projektowej .

13. Zespól uczniowski przy współpracy nauczyciela – opiekuna projektu opracowuje Kartę Pracy Zespołu wg wzoru:


                                                KARTA PRACY ZESPOŁU
Projekt : ………………………………………………………………………………………………….
Skład Zespołu : …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Opiekun : ………………………………………………………………………………………………..


Zadania do wykonania
 
Osoby odpowiedzialne 
Termin realizacji 
Materiały potrzebne do realizacji 
Potwierdzenie wykonania wraz z datą  
 
Podpis nauczyciela 
Uwagi, zalecenia
 


   
  

14. Czas pracy wykonania projektu określa każdy zespół zgodnie ze swoimi potrzebami
15. Prezentacje projektów mają odbyć się do końca maja roku szkolnego.
16. Dopuszcza się następujące formy prezentacji:  
1) konferencja naukowa połączona z wykładami;
2) forma plastyczna np. plakat, collage z opisami;
3) przedstawienie teatralne, inscenizacja;
4) książka, broszura, gazetka;
5) prezentacja multimedialna;
6) model, makieta, budowla, prezentacja zjawiska;
7) happening, marsz;
8) sesja dyskusyjna
9) inna, za zgodą opiekuna.


17. Realizacja projektu obejmuje:
1) wybranie tematu projektu w terminie wskazanym w statucie szkoły;
2) opracowanie Karty Pracy Zespołu;
3) zbieranie materiałów i ich selekcja;
4) spisanie kontraktu pomiędzy zespołem, a opiekunem zawierającym:
a) określenie tematu,
b)  określenie terminu realizacji i prezentacji końcowej,
c) określenie formy realizacji,
d) określenie sposobu prezentacji;
e) wyznaczenie terminów i sposobu konsultacji z nauczycielem,
f) ustalenie zasad dyscypliny pracy,
g) wyznaczenie kryteriów oceny.

5) publiczne przedstawienie rezultatów projektu.


§ 152. Kryteria oceny projektu edukacyjnego.

1. Ocena za wkład pracy ucznia w realizację projektu jest oceną opisową.

2. Ocena wynika z oceny trzech elementów :

1) oceny efektu końcowego ( wytworu) , a w szczególności:

a) zawartość merytoryczna, treść,
b) zgodność z tematem projektu,
c) oryginalność,
d) kompozycja,
e) stopień wykorzystania materiałów źródłowych,
f) estetyka i staranność,
g) trafność dowodów i badań,
h) wartość dydaktyczna i wychowawcza.

2) wkładu ucznia w realizację projektu, a w szczególności:

a) zaangażowanie ucznia,
b) pomysłowość i innowacyjność,
c) umiejętność pracy w grupie,
d) udział w praktycznym wykonaniu , wielkość zadań,
e) stopień trudności zadań,
f) terminowość wykonania przydzielonych zadań,
g) poprawność wykonania indywidualnie przydzielonych zadań,
h) pracowitość
i) udział w prezentacji.

3)  oceny prezentacji, w tym:

a) poprawność językowa,
b) słownictwo specjalistyczne,
c) efekt artystyczny,
d) atrakcyjność,
e) estetyka,
f) technika prezentacji,
g) stopień zainteresowania odbiorów,
h) poprawność udzielanych wyjaśnień , odpowiedzi odbiorcom.

3. Maksymalna liczba punktów przyznana za projekt wynosi 20. Wyszczególnione w ust. 2 elementy podlegają następującej punktacji:

a) efekt końcowy ( wytwór)  - 5  punktów,
b) wkład pracy ucznia  - 10  punktów,
c) prezentacja - 5 punktów.


4. Przy wystawianiu oceny nauczyciel ma prawo uwzględnić samoocenę ucznia i ocenę jego pracy przez zespół, a także opinie pozyskane od odbiorców projektu np. wyniki ankiet, dyskusji.

5. Temat projektu oraz ocenę opisową uzyskaną przez ucznia za wkład pracy w realizację tego projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

6. Ocena z projektu edukacyjnego nie ma wpływu na :
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie gimnazjum.”


                      

                       Rozdział XII - Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole

§ 153. 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren szkoły sprawują: pracownik obsługi szkoły oraz dyżurujący nauczyciele. 
2.    Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni, podczas przerw międzylekcyjnych.
3.   Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem w trakcie wycieczek:
1)    podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć;
2)   podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczycieli zgodnie z harmonogramem dyżurów;
3)   warunkiem wejścia uczniów do szkoły jest okazanie identyfikatora lub legitymacji szkolnej;
 4)   podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i  bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami.
4.    W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, basen, pracownie: informatyki, fizyki, chemii, i inne, opiekun pracowni lub inny pracownik odpowiedzialny za prowadzenie zajęć, opracowuje regulamin pracowni (stanowiska pracy) i na początku roku zapoznaje z nim uczniów.
5.   Budynek szkoły jest monitorowany całodobowo ( na zewnątrz i wewnątrz).
6.   Szkoła na stałe współpracuje z policją i strażą miejską.
7.   Uczniowie powinni przestrzegać godzin wyjścia/wejścia do szkoły.
8.   W przypadku nieobecności wychowawcy ucznia może zwolnić z danej lekcji dyrektor szkoły lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły.
9.    W przypadku nieobecności nauczyciela, można odwołać pierwsze lekcje, a zwolnić uczniów z ostatnich.
10.    Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny pracownik szkoły.
11.   W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia pielęgniarkę szkolną, szkolnego inspektora bhp oraz Dyrektora Szkoły.
12.    Dyrektor Szkoły powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie szkoły pogotowie ratunkowe  (w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący.
 13.  O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator i kurator oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny.
§ 154. Procedury postępowania w przypadku zagrożenia:

1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, stosuje się procedurę postępowania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu w szkole.


§ 155.   Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczeństwa uczniów.
1. Dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć poza szkołą, organizowanych przez nią.
2. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez:
1) systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach dodatkowych, reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji;
2) systematyczne sprawdzanie obecności uczniów zobowiązanych do przebywania w świetlicy i egzekwowanie przestrzegania regulaminu świetlicy;
3) uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im,
4) sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia (dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić dyrektorowi szkoły);
5) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;
6) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły;
7) niezwłocznie zawiadamianie Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów
3. W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy, zawiadomić i wezwać pielęgniarkę, w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe (każdy wypadek należy odnotować w „zeszycie wypadków”, znajdującym się w sekretariacie szkoły).
4. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły.
5. Pomieszczenia szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, pokój nauczycieli wychowania fizycznego oraz kuchnię, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.
6. Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
7. Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy.
 
 § 156.  Podstawowe zasady bezpieczeństwa na wycieczkach – zamieszczone są w szkolnym regulaminie organizowania wycieczek.

 § 157.  Podstawowe zasady bezpieczeństwo w sali gimnastycznej, na basenie i boisku szkolnym – określone są w regulaminie korzystania z tych obiektów.

 

 

 

 

 


Rozdział XIII

PRZEPISY   KOŃCOWE

§ 158.  Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 159.   Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami oraz prowadzi rejestr wszystkich pieczęci.  Wzory pieczęci zwiera załącznik nr 1 do Statutu. Wizerunek sztandarów zawiera załącznik nr 2 do Statutu.

 
§ 160.  Ceremoniał szkolny.
1. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół mają   własny hymn, sztandar, patrona.
 2. Treść hymnów zawiera załącznik nr 3 do Statutu.
3. Sztandary Szkół  wchodzących  w skład Zespołu Szkół eksponowane są w czasie ważnych uroczystości w Szkole lub poza nią, kiedy Szkoła bierze w nich udział.


4. Szkoła  obchodzi następujące uroczystości:
1)  Inauguracja roku szkolnego,
2)  Ślubowanie uczniów klas pierwszych,
3)  Dzień Edukacji  Narodowej,
4)  Święto  Niepodległości ,
5)    Święto Szkoły
5)  Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
6)  Dzień Sportu,
7)  Zakończenie roku szkolnego
3. Wszystkich pracowników Szkoły obowiązuje noszenie identyfikatora.
4. Odświętny strój obowiązuje społeczność Szkoły na uroczystościach i egzaminach końcowych.
 
§ 161. Tryb wprowadzania zmian ( nowelizacji )statutu.

1.   Zmiany do Statutu mogą być wprowadzone, w przypadku zmian przepisów prawnych, na podstawie których Statut został opracowany lub w innych przypadkach, z inicjatywy każdego z organów Szkoły.

2. Zmiany ( nowelizacja)  w Statucie mogą być wprowadzane na wniosek:
1)  organów szkoły,
2)  organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku zmiany przepisów.

3. Tryb wprowadzania zmian ( nowelizacji)  do statutu jest identyczny jak tryb jego uchwalania.

4. O zmianach ( nowelizacji) w statucie dyrektor szkoły powiadamia organy szkoły, organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

5. Szkoła publikuje tekst jednolity statutu najpóźniej po trzech nowelizacjach w formie obwieszczenia.
 
§ 162.  Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia  31 sierpnia 2009 roku  przyjęto do stosowania.

 

                                                                                                 ……………………………….
                                                                                                                    /dyrektor/

 


                                                                                                                               Załącznik nr 1
do Statutu  Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni

 

WZORY  PIECZĘCI  SZKOŁY

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                              

 

 

                                                                                                                               Załącznik nr 2
do Statutu  Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni

                                                                   


                                  WIZERUNEK  SZTANDARU  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

 

 

 

 
                                                   

                                                   WIZERUNEK  SZTANDARU  GIMNAZJUM NR 2

 

 

 

 

 
                                                                                                          Załącznik nr 3
do Statutu Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi  w Bogatyni

 TREŚĆ HYMNU SZKOLNEGO,
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

To pan, panie Kornelu
Są tacy ludzie niezwykli,
co widza na wskroś twą dusze,
a swym uśmiechem niewinnym
kamień potrafią wzruszyć.

Są tacy ludzie cudowni,
choć nie głaskało ich życie,
których nie możesz zapomnieć
jak szczytów tatrzańskich o świcie.

To pan, panie Kornelu,
poeto i przyjacielu,
to pan, panie Kornelu,
to pan, mistrzu nasz.
To pan, panie Kornelu,
swe książki ślesz nam jak listy,
o psotach Koziołka znad Wisły,
przygodach, łzach i natchnieniu...

...O tych latach bezgrzesznych,
o szatanie z siódmej klasy,
pannie Ewie, pannie Basi, i o tych,
co ukradli księżyc...
To pan, panie Kornelu,
swe książki ślesz nam jak listy,
to pan panie Kornelu
Makuszyński...                                                      Są tacy ludzie wspaniali
                                                                                            co w herbie przynoszą słońce,                                                    
Są tacy lidzie skrzydlaci,                                      słońce dla młodych i starych,                               
znający twe wzloty i klęski,                                  słowa i serce płonące                       
kiedy ich poznasz – zobaczysz                            
swą przyszłość i swój wiek męski.                       To pan, panie Kornelu... 

                                                                                                      słowa: Leon Sęk
             
               GIMNAZJUM

Przed wrogiem się nie klęka
choćby śmierć i łzy
Korczak o tym pamiętał
pamiętaj i ty

Nie wrócą tamte czasy
nie wrócą tamte dni
Europa nas nie dzieli
pamiętaj i ty

Patrzymy ufnie w jutro
radosne miejmy sny
uczymy się dla siebie
pamiętaj i ty

Lecz historię
tworzą
radość i krople krwi
uczymy się dla siebie
pamiętaj i ty

Lecz historię
tworzą
radość i krople krwi
uczymy się dla siebie
pamiętaj i ty

 Słowa: Wojciech Kulawski
 Muzyka: Krzysztof Wermiński

 

 

 

Nazwa dokumentu: Statut ZSzOI
Osoba, która wytworzyła informację: referent ds. sekretariatu Beata Kina
Osoba, która odpowiada za treść: mgr inż. Irena Komarnicka
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Szczecińska
Data wytworzenia informacji: 2007-08-30 18:36:38
Data udostępnienia informacji: 2007-08-30 18:36:38
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-12 08:39:13

Wersja do wydruku...

corner   corner