logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A AUchwała Nr XXII/173/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 3 marca 2008 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 165 oraz 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę
120.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
- wydatki majątkowe i inwestycyjne kwota 120.000,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę
120.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. W dziale 600, rozdział 60016 § 6050 zadanie pn. „Odbudowa ulicy Głównej w Bogatyni wraz z wymianą sieci wodociągowej” z kwotą 1.500.000,00 zł otrzymuje brzmienie: „Poprawa drogi dostępności między miastem Hradek n/Nysą (CZ) a Bogatynią (PL) – Hermanice (CZ) na pograniczu czesko - polskim” z kwotą 1.500.000,00 zł.

§ 3

W załączniku Nr 8a „Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” do Uchwały Nr XX/161/08 z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu na 2008 dokonuje się zmian poprzez:

1. Dział 921, rozdział 92109 – wprowadza się nowe zadanie pn. „Multifunkcjonalne Centrum Trójstyku Hradek n/ Nysą (CZ) – Bogatynia (PL)” z kwotą nakładów ogółem 1.620.000,00 zł z tego:
nakłady 2008 rok – kwota 120.000,00 zł ( środki własne gminy )
nakłady 2009 rok – kwota 1.500.000,00 zł ( środki własne gminy )

2. W dziale 600, rozdział 60016 - zadanie pn. „Odbudowa ulicy Głównej w Bogatyni wraz z wymianą sieci wodociągowej” otrzymuje brzmienie: „Poprawa drogi dostępności między miastami Hradek n/Nysą (CZ) a Bogatynią (PL) - Hermanice (Cz) na pograniczu czesko - polskim” z jednoczesnym zwiększeniem nakładów do kwoty 10.455.400,00 zł z tego:
a) nakłady w 2007 r. kwota 115.400,00 zł
b) nakłady w 2008 r. kwota 1.500.000,00 zł
c) nakłady w 2009 r. kwota 8.840.000,00 zł

Jednocześnie w/w załącznik otrzymuje brzmienie: Załącznik Nr 2 „ Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – tekst jednolity” i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2007 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych kwota 142.281.145,00 zł
- po stronie wydatków budżetowych kwota 152.458.760,00 zł
- deficyt budżetu kwota 10.177.615,00 zł

przychody budżetowe w wysokości 15.333.000,00 zł
rozchody budżetowe w wysokości 5.155.385,00 zł

- przychody GFOŚiGW kwota 5.768.000,00 zł
- środki na rachunku bankowym GFOŚiGW na dzień 31.12.2007 roku 633.904,00 zł
- wydatki GFOŚiGW kwota 6.401.904,00 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr XX/161/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy na rok 2008.


Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

Załączniki do pobrania: 2008-03-13 10:25:54 - uzasadnienie do uchwały (60.40 kB)
2008-03-13 10:27:50 - załącznik nr 1 (41.82 kB)
2008-03-13 10:30:26 - załącznik nr 2 (64.88 kB)

Ilość odwiedzin: 1646
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXII/173/08
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Krukowska
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2008-03-13 10:22:46
Data udostępnienia informacji: 2008-03-13 10:22:46
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-06 09:59:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner