logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


ZARZĄDZENIE NR 4/2009
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 21 stycznia 2009 roku


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych Gminy Bogatynia w dziedzinie:

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- profilaktycznej działalności dla dzieci - wczesna edukacja dzieci w wieku przedszkolnym,
- profilaktycznej działalności dla dzieci i młodzieży - wypoczynek letni w miejscu zamieszkania,

w formie wsparcia lub powierzenia wykonania zadań.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), w związku art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 90 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (DUWD z 2005 r. Nr 58, poz. 1259), zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych Gminy Bogatynia w dziedzinie:

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- profilaktycznej działalności dla dzieci - wczesna edukacja dzieci w wieku przedszkolnym,
- profilaktycznej działalności dla dzieci i młodzieży - wypoczynek letni w miejscu zamieszkania,

w formie wsparcia lub powierzenia wykonania zadań.

2. Zlecenie realizacji zdań publicznych wiąże się z udzieleniem dotacji na ich finansowanie lub dofinansowanie.

3. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Termin składania ofert upływa z dniem 23 lutego 2009 roku, o godzinie 1730.

§ 3

Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez zamieszczenie jej:

1) W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni - http://gmina.bogatynia.sisco.info/
2) Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załączniki do pobrania: 2009-01-21 13:41:55 - Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2009 (74.00 kB)
2009-01-21 13:43:59 - Druk oferty (70.00 kB)
2009-01-21 13:45:17 - Druk sprawozdania (66.50 kB)

Ilość odwiedzin: 1118
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 4/2009
Skrócony opis: otwarty konkurs ofert: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; wczesna edukacja dzieci w wieku przedszkolnym; wypoczynek letni w miejscu zamieszkania.
Podmiot udostępniający: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Serafin
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Iżycka-Kuś - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2009-01-21 12:50:10
Data udostępnienia informacji: 2009-01-21 12:50:10
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-22 14:08:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner