logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Lp.

nr uchwały 

data podjęcia

przedmiot uchwały

data wejścia w życie/ data publikacji w DUWD

uwagi

103

 XV/103/07

 13.09.2007

 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2007 rok

 13.09.2007

integralna część Uchwały Nr VI/35/07

z 12.02.2007 

104

 XV/104/07 

 13.09.2007

 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/125/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta i gminy Bogatynia

 1.09.2007

105

 XV/105/07

 13.09.2007

w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania

 18.10.2007/

3.10.2007

Nr 248

 

106

 XV/106/07

 13.09.2007

 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy i Miasta w Bogatyni Nr XXXIX/351/06 z dnia 10 października 2006r. w sprawie zawarcia umowy użyczenia nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym 

 13.09.2007

 

107

 XV/107/07

 13.09.2007

 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu  

 13.09.2007

 

108

 XV/108/07

 13.09.2007

 o zmianie do Uchwały Nr XXXVIII/337/06 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 1.09.2006 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej trybie bezprzetargowym

 13.09.2007

 

109

 XV/109/07

 13.09.2007

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/156/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni  

 13.09.2007

 

110

 XV/110/07

 13.09.2007

w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc przyznaną w formie posiłku 

 18.10.2007/

3.10.2007

Nr 248

 

111

 XV/111/07

13.09.2007 

 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Dolnośląskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Miedzianka- odbudowa koryta cieku”.

 13.09.2007

 

112

 XV/112/07

 13.09.2007

w sprawie przystąpienia do opracowania „Planu urządzeniowo-rolnego Gminy Bogatynia” 

 13.09.2007

 

113

 XV/113/07

 13.09.2007

w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/81/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 30.05.2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/347/2002 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 5.08.2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia 

 13.09.2007

 

114

 XV/114/07

 13.09.2007

 w sprawie załatwienia skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni

 13.09.2007

 

115

 XV/115/07

 13.09.2007

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji problemowych Rady na II półrocze 2007 roku 

 13.09.2007

 

116

 XV/116/07

 13.09.2007

 w sprawie zmian w składzie komisji stałych

 13.09.2007

 

117

 XV/117/07

13.09.2007 

w sprawie włączenia ulicy Kazimierza Wielkiego do osiedla 

 13.09.2007

unieważniona w całości - rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego znak NK.II.0911-6/528/07 z 22.10.2007 r. 

118

 XV/118/07

 13.09.2007

w sprawie utworzenia obwodów  w głosowaniu w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Sieniawce i w Szpitalu Gminnym samodzielnego Publicznego Zespołu opieki zdrowotnej w Bogatynia dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

 13.09.2007

 

119 

XVI/119/07

25.10.2007

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2007 rok 

25.10.2007 

integralna część Uchwały Nr VI/35/07 z 12.02.2007 

120

XVI/120/07

25.10.2007

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni 

 25.10.2007

 

121

XVI/121/07

25.10.2007

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Działalności Rady Społecznej SPZOZ w Bogatyni 

 25.10.2007

 

122

XVI/122/07

25.10.2007

 w sprawie zmiany Uchwały Nr  IV/16/2006 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie określenia dochodów jednostek budżetowych  gminy Bogatynia, które przez te jednostki mogą być gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów własnych 

 25.10.2007

 

123

XVI/123/07

25.10.2007

 w sprawie wymogu uzyskania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

21.12.2007/

6.12.2007

Nr 290

 

124

 XVI/124/07

25.10.2007

w sprawie objęcia ochroną gruntów rolnych 

 1.12.2007/

         16.11.2007

           Nr 271 

 

125

 XVI/125/07

25.10.2007

w sprawie zamiany nieruchomości 

 25.10.2007

 

126

 XVI/126/07

25.10.2007

 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości  w drodze przetargu 

 25.10.2007

 

127

 XVI/127/07

25.10.2007

 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z gminnego zasobu nieruchomości 

 25.10.2007

 

128

 XVI/128/07

25.10.2007

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym 

25.10.2007 

 

129

 XVI/129/07

25.10.2007

 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Bogatynia  i Sieniawka 

 25.10.2007
 

 Wojewoda Dolnośląski roporządzeniem z dnia 18.12.2007 r. wyznaczył opiniowane aglomeracje

/publikacja rozporządzenia w DUWD Nr 1 z dnia 4.01.2008/ 
 

130

 XVI/130/07

25.10.2007

 w sprawie podziału środków z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu miasta i gminy Bogatynia

 25.10.2007

 

131

 XVI/131/07

25.10.2007

 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w  Jeleniej Górze na kadencję 2008-2011

 25.10.2007

 

132

 XVI/132/07

25.10.2007

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję 2008-2011

 25.10.2007

 

133

 XVI/133/07

25.10.2007

 w sprawie zobowiązań w zakresie  podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Gminy na 2007 rok 

 25.10.2007

 

134

 XVI/134/07

25.10.2007

 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Bogatynia lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych 

 1.01.2008/

17.12.2007

Nr 299

 

135

 XVI/135/07

25.10.2007

w sprawie zwiększenia pożyczki zaciągniętej przez SP ZOZ w Bogatyni 

 25.10.2007

 

136

 XVI/136/07

25.10.2007

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki pod firmą „Centrum Sportowo- Rekreacyjne Bogatynia” sp. z o.o. z siedzibą w Bogatyni 

 25.10.2007

 

137

 XVI/137/07

25.10.2007

 

w sprawie uchwalenia Kodeksu Etyki Radnego Gminy Bogatynia 

 25.10.2007

 
138 XVII/138/07

14.11.2007

 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok 

19.12.2007 nie wcześniej jednak niż z dniem 1.01.08/

DUWD nr 287 z 4.12.07 

 

139

XVII/139/07

14.11.2007

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 

19.12.2007 nie wcześniej jednak niż z dniem 1.01.08/

DUWD nr 287 z 4.12.07 

 

140

XVII/140/07

14.11.2007

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  transportowych na 2008 rok 

19.12.2007 nie wcześniej jednak niż z dniem 1.01.08/

DUWD nr 287 z 4.12.07 

 

141

XVII/141/07

14.11.2007

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

19.12.2007 nie wcześniej jednak niż z dniem 1.01.08/

DUWD nr 287 z 4.12.07 

 

142

XVII/142/07

14.11.2007

 

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie  nadzorcze 

14.11.2007

 

143

XVIII/143/07

29.11.2007

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Bogatynia na lata 2007-2014 

29.11.2007 

 

144

XVIII/144/07

29.11.2007

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej  

29.11.2007

 

145

XVIII/145/07

29.11.2007

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na rok 2007  

29.11.2007 

integralna część Uchwały Nr VI/35/07 z 12.02.2007 

146

XVIII/146/07

29.11.2007

w sprawie wniesienia w formie aportu do Spółki Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A  w Bogatyni nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bogatynia  

 29.11.2007

 

147

XVIII/147/07

29.11.2007

w sprawie nieodpłatnego przejęcia mienia Skarbu Państwa  

29.11.2007

 

148

XVIII/148/07

29.11.2007

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym 

 29.11.2007

 

149

 XIX/149/07

28.12.2007 

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na rok 2007  

 28.12.2007
 

integralna część Uchwały Nr VI/35/07 z 12.02.2007 

150

 XIX/150/07

28.12.2007 
 

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 

 28.12.2007
 

 

151

 XIX/151/07

 28.12.2007
 

 w sprawie wniesienia w formie aportu do spółki Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. w Bogatyni nieruchomości stanowiących własność Gminy Bogatynia

 28.12.2007
 

 

152

 XIX/152/07

 28.12.2007
 

 w sprawie wniesienia w formie aportu do spółki Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. w Bogatyni nieruchomości stanowiących własność Gminy Bogatynia

 28.12.2007
 

 

153

 XIX/153/07

 28.12.2007
 

 w sprawie wniesienia w formie aportu do spółki Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. w Bogatyni nieruchomości stanowiących własność Gminy Bogatynia

 28.12.2007
 

 

154

 XIX/154/07

 28.12.2007
 

 w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz gminy Bogatynia

 28.12.2007
 

 

155

 XIX/155/07

 28.12.2007
 

w sprawie upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w banku i pożyczek krótkoterminowych z GFOŚ i GW w 2008 roku 

 28.12.2007
 

 

156

 XIX/156/07

 28.12.2007
 

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia, uchwalonego Uchwałą Nr XXXII/255/2001 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 stycznia 2001 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogatyni

 28.12.2007
 

 

157

 XIX/157/07

 28.12.2007
 

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni nadanego Uchwałą Nr XXXIII/261/2001 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10 kwietnia 2001 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni  

 28.12.2007
 

 

158

 XIX/158/07

 28.12.2007
 

w sprawie załatwienia skargi Pana Kazimierza Winowlaskiego na bezczynność Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia w związku z odmową naliczenia dodatków mieszkaniowych za okres 2002-2006 

 28.12.2007
 

 

159

 XIX/159/07

 28.12.2007
 

w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Bogatynia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego  

 28.12.2007
 

 

160

 XIX/160/07

 28.12.2007
 

 w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych

 28.12.2007
 
 

161

XX/161/08

31.01.2008

 w sprawie budżetu Gminy na rok 2008

po upływie 14 dni od dnia publikacji uchwały w DUWD, z mocą obowiązującą od 1.01.2008 r.

opublikowano w dzienniku nr 133 z 14.05.2008 r.

 

162

XX/162/08

31.01.2008

 w sprawie zmian w składzie komisji Rady Gminy i Miasta

31.01.2008

 

163

XX/163/08

31.01.2008

 w sprawie programu kompleksowego remontu, przebudowy i rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie miasta Bogatynia

31.01.2008

 

164

XX/164/08

31.01.2008

 w sprawie załatwienia skargi Pani Marii Protter Kołodziejczyk na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w związku z zanieczyszczeniem środowiska

31.01.2008

 

165

XX/165/08

31.01.2008

 w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia

31.01.2008

 

166

XXI/166/08

15.02.2008

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2008 rok

15.02.2008

Integralna część uchwały nr XX/161/08 z 31.01.2008 roku
w sprawie budżetu Gminy na rok 2008
 

167

XXII/167/08

29.02.2008

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Miasta Bogatynia oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2008 rok

15.02.2008
 

 
168  XXII/168/08  3.03.2008

 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny przy sprzedaży na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Bartłomieja w Działoszynie w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej remizie strażackiej w Posadzie

 3.03.2008

 

169

 XXII/169/08

 3.03.2008

 w sprawie zamiaru przystąpienia do inicjatywy Związku Miast „Mały Trójkąt Bogatynia – Hradek nad Nysą – Zittau” o zorganizowanie Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce Weteranów w 2012 roku

 3.03.2008

 

170

 XXII/170/08

 3.03.2008

 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Wieruszowskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieruszowie

 3.03.2008

 

171

 XXII/171/08

 3.03.2008

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym  

 3.03.2008

 

172

 XXII/172/08

 3.03.2008

 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVI/134/07 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 25.10.2007 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Bogatynia lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

 2.05.2008/

18.04.2008

Nr 111

 

173

 XXII/173/08

 3.03.2008

 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2008 rok

 3.03.2008

 integralna część Uchwały Nr XX/161/08 z 31.01.2008 roku w sprawie budżetu Gminy na rok 2008;

zgodnie ze sprosprostowaniem z 27.03.2008 r. w załączniku nr 1  do uchwały w par. 4270  zamiast zapisu "Zakup usług pozostałych" winien być "Zakup usług remontowych"

 174

 XXIII/174/
08
 

 20.03.2008

 w sprawie udzielenia gospodarstwom domowym dopłat do cen za wodę i odprowadzane ścieki na terenie miasta i gminy Bogatynia

 20.03.2008 z mocą obowiązującą od 1.04.2008 r.

 

 175

 XXIV/175/08

 31.03.2008

w sprawie nieodpłatnego przejęcia mienia Skarbu Państwa

 31.03.2008

 

 176

 XXIV/176/08

 31.03.2008

w sprawie zamiany nieruchomości
 

 31.03.2008

 

 177

 XXIV/177/08

 31.03.2008

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym 
 

 31.03.2008

 

 178

 XXIV/178/08

 31.03.2008

w sprawie zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym  

 31.03.2008

 

 179

 XXIV/179/08

 31.03.2008

 w sprawie zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym

 31.03.2008

 

180

XXIV/180/08

 31.03.2008

w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia

 31.03.2008

 

181

XXIV/181/08

 31.03.2008

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym  

 31.03.2008

 

182

XXIV/182/08

 31.03.2008

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia

 od 01.09.2008 /
 

21.04.2008

Nr 112

 
 

 

183

XXIV/183/08

 31.03.2008

 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom w 2008 roku dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego


z mocą obowiązującą od 01.01.2008 do 31.12.2008 /

 

21.04.2008

Nr 112


 

 

184

XXIV/184/08

 31.03.2008

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym 

 31.03.2008

 

185

XXIV/185/08

 31.03.2008

 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/06 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta Bogatynia i uzupełnienia składu osobowego komisji

 31.03.2008

 

186

XXIV/186/08

 31.03.2008

 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji problemowych Rady GiM

 31.03.2008

 

187

XXV/187/08

14.04.2008 

 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2008 rok

14.04.2008 

 

integralna część Uchwały Nr XX/161/08 z 31.01.2008 roku w sprawie budżetu Gminy na rok 2008;

zgdodnie ze sprostowaniem znak GF.P.30122-6/2865/6521/08 z 14.05.2008 r. w załączniku nr 1 do uchwały zamiast zapisu w dziale 852 "Ochrona Zdrowia" winno być "Pomoc Społeczna".  

188

 XXVI/188/08

25.04.2008 

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy  

 25.04.2008

 

189

 XXVI/188/08

 25.04.2008 

 w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Bogatynia na rok 2008” oraz wynagrodzenia członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

 25.04.2008  

 

190

 XXVI/190/08

 25.04.2008 

 w sprawie zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym

 25.04.2008 

 

191

 XXVI/191/08 

 25.04.2008 

 w sprawie zamiany nieruchomości

 25.04.2008 

 

192

 XXVI/192/08

 25.04.2008 

 w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia

 25.04.2008 

 

193

 XXVI/193/08

 25.04.2008 

 w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum nr 2 wchodzącemu w skład Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni

 25.04.2008 

 

194

 XXVI/194/08

 25.04.2008 

 w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia

 25.04.2008 

 

195

 XXVI/195/08 

 25.04.2008 

w sprawie przyznania diet przewodniczącym rad sołeckich i osiedlowych 

 25.04.2008 

 

196

 XXVI/196/08

 25.04.2008 

o zmianie uchwały nr XVII/136/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 8.06.2004 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości 

 

 

 27.05.2008 /
 

12.05.2008

Nr 129

 

197

XXVII/197/08

3.06.2008

w sprawie zatwierdzenia „Gminnego programu zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji ruchowej i turystyki” na 2008 rok 

3.06.2008, z mocą obowiązującą od 1.01.2008

 

198

XXVII/198/08

3.06.2008

 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek działających w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogatynia

11.07.2008 /
 

26.06.2008

Nr 178

 

199

XXVII/199/08

3.06.2008

 w sprawie zmian w składzie komisji Rady Gminy i Miasta

 3.06.2008 

 

200

XXVII/200/08

3.06.2008

 w sprawie realizacji w drodze porozumienia z Samorządem Powiatu Zgorzeleckiego zadania pn: „Przebudowa ulic: Dworskiej, Turowskiej i Armii Czerwonej w ciągu drogi powiatowej Nr 2361 D na terenie gminy Bogatynia”

3.06.2008

 

201

XXVII/201/08

3.06.2008

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2008 rok 

3.06.2008

 

202

XXVII/202/08

3.06.2008

 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Bogatynia na lata 2008 - 2011”

11.09.2008 /
 

27.08.2008

Nr 226

 

203

XXVII/203/08

3.06.2008

 w sprawie podziału środków z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu miasta i gminy Bogatynia

3.06.2008

 

204

XVIII/204/08

26.06.2008

 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2008 rok

26.06.2008

integralna część Uchwały Nr XX/161/08 z 31.01.2008 roku w sprawie budżetu Gminy na rok 2008 

205

XVIII/205/08

26.06.2008

 o zmianie do Uchwały Nr XXXVIII/143/07 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Bogatynia na lata 2007 – 2014

26.06.2008

 

206

XXIX/206/08

6.08.2008

zmiany Uchwały Nr XIX/155/07 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w banku i pożyczek krótkoterminowych z GFOŚiGW w 2008 roku

6.08.2008

 
207

XXX/207/08

16.09.2008

 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/93/07 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28.06.2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

16.09.2008

 
208

XXX/208/08

16.09.2008

 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 

16.09.2008

 
209

XXX/209/08

16.09.2008

w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia

16.09.2008

 
210

XXX/210/08

16.09.2008

w sprawie zamiany nieruchomości 
 

16.09.2008

 
211

XXX/211/08

16.09.2008

w sprawie zamiany nieruchomości

16.09.2008

 
212

XXX/212/08

16.09.2008

o zmianie do uchwały Nr XXXVII/324/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 8 sierpnia 2006 roku w sprawie opłaty targowej 

21.10.2008 /
 

6.10.2008

Nr 268

 
213

XXX/213/08

16.09.2008

w sprawie realizacji w drodze porozumienia z Samorządem Powiatu Zgorzeleckiego zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2361 D znajdującej się na terenie gminy Bogatynia”

16.09.2008
 

 
214

XXX/214/08

16.09.2008

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Obywatelskich
i Praworządności Rady Gminy i Miasta Bogatynia
na II półrocze 2008 roku
 

16.09.2008

 
215

XXX/215/08

16.09.2008

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Sieniawka
/oczyszczalnia wód/
 

31.10.2008 /


15.11.2008

Nr 289
 

 
216

XXX/216/08

16.09.2008

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Sieniawka
/stacja paliw/
 

31.10.2008 /


15.11.2008

Nr 289 

 

 
217

XXX/217/08

16.09.2008

 w sprawie załatwienia skargi Pani Agnieszki Dudek na działalność Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 4 w Bogatyni oraz Kierownika Integracyjnego Żłobka nr 1 w Bogatyni

16.09.2008

 
218

XXX/218/08

16.09.2008

 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora SPZOZ w Bogatyni

16.09.2008

 

219

XXX/219/08

23.09.2008

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2008 rok

 

integralna część Uchwały Nr XX/161/08 z 31.01.2008 roku w sprawie budżetu Gminy na rok 2008

220

XXXI/220/08

16.10.2008

 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu na 2008 rok

16.10.2008

 integralna część Uchwały Nr XX/161/08 z 31.01.2008 roku w sprawie budżetu Gminy na rok 2008
 

221

 XXXI/221/08
 

16.10.2008

w sprawie objęcia przez Radę Gminy i Miasta patronatem honorowym imprezy z okazji obchodów Święta Różowej Wstążki 

16.10.2008
 

 

222

 XXXI/222/08
 

16.10.2008

 w sprawie nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa na rzecz Gminy Bogatynia
/Bogatynia obr. I i III, Jasna Góra/
 

16.10.2008
 

 

223

 XXXI/223/08
 

16.10.2008

 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z gminnego zasobu nieruchomości
/ul. Chełmońskiego 1, Bogatynia/
 

 16.10.2008
 

 

224

 XXXI/224/08
 

16.10.2008

 w sprawie załatwienia skargi Państwa Iwony i Henryka Gawrońskich na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

 16.10.2008
 

 

225

 XXXI/225/08
 

16.10.2008

 w sprawie zmian w składzie komisji Rady Gminy i Miasta

 16.10.2008
 

 

226

 XXXI/226/08
 

16.10.2008

 w sprawie wydania opinii odnośnie lokalizacji salonu gier
w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 19/1
 

 16.10.2008
 

 

227

 XXXI/227/08
 

 16.10.2008
 

w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Bogatynia 

 16.10.2008
 

 

228

 XXXI/228/08
 

16.10.2008
 

 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/93/07 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 czerwca 2007 roku oraz Uchwały Nr XXX/207/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 września 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

16.10.2008
 

 

229  XXXII/229/08  6.11.2008  w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2008 rok  6.11.2008  integralna część Uchwały Nr XX/161/08 z 31.01.2008 roku w sprawie budżetu Gminy na rok 2008
230  XXXII/230/08  6.11.2008  w sprawie realizacji w drodze porozumienia z Województwem Dolnośląskim zadania „Remont drogi wojewódzkiej nr 352 na odcinku m. Bogatynia w km 27+900 do km 29+600  6.11.2008  
231  XXXII/231/08  6.11.2008  w sprawie zatwierdzenie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatynia  6.11.2008  
232  XXXII/232/08  6.11.2008  o zmianie uchwały nr XV/111/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 13.09.2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Dolnośląskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Miedzianka – odbudowa koryta rzeki”  6.11.2008  
233  XXXII/233/08  6.11.2008  w sprawie wymogu uzyskania licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką   11.12.2008/

26.11.2008

Nr 306

 
234  XXXII/234/08  6.11.2008  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok 11.12.2008/
26.11.2008

Nr 306 
 

 
235  XXXII/235/08  6.11.2008  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na 2009 rok
11.12.2008/
26.11.2008

Nr 306
 

 
236  XXXII/236/08  6.11.2008  w sprawie nieodpłatnego przyjęcia mienia Skarbu Państwa  6.11.2008  
237  XXXII/237/08  6.11.2008  w sprawie zamiany nieruchomości  6.11.2008  
238  XXXII/238/08  6.11.2008  w sprawie zamiany nieruchomości  6.11.2008  
239  XXXII/239/08  6.11.2008 w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o organizację Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce Weteranów w 2012 roku, w ramach Związku Miast „Mały Trójkąt: Zittau/Bogatynia/Hradek nad Nysą   6.11.2008  
240  XXXII/240/08  6.11.2008  w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Bogatynia  23.12.2008 /


7.01.2009

Nr 326 
 
241  XXXII/241/08  6.11.2008 w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Bogatynia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym  23.12.2008 /


7.01.2009

Nr 326 
 
242  XXXIII/242/08  18.11.2008  w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2008 rok  18.11.2008  integralna część Uchwały Nr XX/161/08 z 31.01.2008 roku w sprawie budżetu Gminy na rok 2008
243  XXXIII/243/08  18.11.2008  w sprawie realizacji w drodze porozumienia z samorządem Powiatu Zgorzeleckiego przebudowy drogi Nr 2363D na odcinku Sieniawka – Porajów oraz drogi Nr 2369D na odcinku od drogi Nr 352 do miejscowości Lutogniewice  18.11.2008  

Ilość odwiedzin: 937
Nazwa dokumentu: Rejestr uchwał od nr XV/103/07 do nr XXXIII/243/08
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2007-10-01 11:54:06
Data udostępnienia informacji: 2007-10-01 11:54:06
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-17 09:16:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner