logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


lp. nr uchwały data podjęcia przedmiot uchwały data opublikowania /nr DUWD/ data wejścia w życie uwagi
244 XXXIV/244/08   28.11.2008  w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom w 2009 roku dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 13.01.2009

Nr 6

28.01.2009

 

 z mocą obowiązującą
od 01.01.2009 r.
do 31.12.2009 r.
245  XXXIV/245/08  28.11.2008  w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 1 w Bogatyni

 

 27.01.2009

Nr 11

11.02.2009

Rozstrzygnięcie nadzorcze NK.II.0911-6/6/09 z 08.01.2009 – stwierdzenie nieważności § 4 we fragmencie, § 11 ust.2 we fragmencie, § 41 ust. 8, § 42 
246  XXXIV/246/08  28.11.2008  w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 2 w Bogatyni

 

 27.01.2009

Nr 11

11.02.2009
 

 Rozstrzygnięcie nadzorcze NK.II.0911-6/6/09 z 08.01.2009 – stwierdzenie nieważności § 4 we fragmencie, § 11 ust.2 we fragmencie, § 41 ust. 8, § 42
247  XXXIV/247/08  28.11.2008  w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 3 w Bogatyni

 

 27.01.2009

Nr 11

11.02.2009
 

 Rozstrzygnięcie nadzorcze NK.II.0911-6/6/09 z 08.01.2009 – stwierdzenie nieważności § 4 we fragmencie, § 11 ust.2 we fragmencie, § 41 ust. 8, § 42
248  XXXIV/248/08  28.11.2008  w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 4 w Bogatyni

 

27.01.2009

Nr 11

11.02.2009
 

 Rozstrzygnięcie nadzorcze NK.II.0911-6/6/09 z 08.01.2009 – stwierdzenie nieważności § 4 we fragmencie, § 11 ust.2 we fragmencie, § 41 ust. 8, § 42
249  XXXIV/249/08  28.11.2008  w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 5 w Bogatyni

 

27.01.2009

Nr 11

11.02.2009
 

 Rozstrzygnięcie nadzorcze NK.II.0911-6/6/09 z 08.01.2009 – stwierdzenie nieważności § 4 we fragmencie, § 11 ust.2 we fragmencie, § 41 ust. 8, § 42
250  XXXIV/250/08  28.11.2008  w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 6 w Bogatyni

 

27.01.2009

Nr 11

11.02.2009
 

Rozstrzygnięcie nadzorcze NK.II.0911-6/6/09 z 08.01.2009 – stwierdzenie nieważności § 4 we fragmencie, § 11 ust.2 we fragmencie, § 41 ust. 8, § 42 
251  XXXIV/251/08  28.11.2008  w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 7 w Bogatyni

 

27.01.2009

Nr 11

11.02.2009
 

 Rozstrzygnięcie nadzorcze NK.II.0911-6/6/09 z 08.01.2009 – stwierdzenie nieważności § 4 we fragmencie, § 11 ust.2 we fragmencie, § 41 ust. 8, § 42
 252 XXXV/252/08   17.12.2008  w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2008 rok  17.12.2008  integralna część Uchwały Nr XX/161/08 z 31.01.2008 roku w sprawie budżetu Gminy na rok 2008
253 XXXV/253/08  17.12.2008  w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków
Ochotniczej Straży Pożarnej
9.01.2009

Nr 2

24.01.2009

 
254 XXXV/254/08  17.12.2008  w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nauczycielom nagród ze specjalnego funduszu nagród  9.01.2009

Nr 2

24.01.2009

 
255 XXXV/255/08  17.12.2008  w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bogatynia w latach 2009-2014”

  27.01.2009

Nr 11

11.02.2009

 

 
256 XXXV/256/08  17.12.2008  w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bogatynia.

  27.01.2009

Nr 11

11.02.2009

 

 
257 XXXV/257/08  17.12.2008  w sprawie nieodpłatnego przejęcia mienia Skarbu Państwa  17.12.2008  
258 XXXV/258/08  17.12.2008  w sprawie poboru opłaty targowej

 9.01.2009

Nr 2

24.01.2009

 
259 XXXV/259/08  17.12.2008   w sprawie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym /3/  17.12.2008  
260 XXXV/260/08  17.12.2008   w sprawie zawarcia umów dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym /10/  17.12.2008  
261 XXXVI/261/08  30.12.2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia  30.12.2008  
262 XXXVI/262/08 30.12.2008  w sprawie zmian w składzie komisji Rady Gminy i Miasta 30.12.2008  
263 XXXVI/263/08 30.12.2008  w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2008 rok 30.12.2008 integralna część Uchwały Nr XX/161/08 z 31.01.2008 roku w sprawie budżetu Gminy na rok 2008 
264 XXXVI/264/08 30.12.2008  w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 30.12.2008  
265 XXXVII/265/09 19.01.2009 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Miasta Bogatynia na 2009 rok 19.01.2009  
266 XL/266/09 17.02.2009 w sprawie upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego i pożyczki krótkoterminowej w GFOŚiGW. 17.02.2009 z mocą obowiązującą od 1.01.2009 r.
267 XLI/267/09 27.02.2009  w sprawie zamiaru likwidacji szkół i zawodu, wchodzących w skład Zespołu Szkół Energetycznych i Ekonomicznych im. Stanisława Staszica
w Bogatyni
27.02.2009  
268 XLI/268/09 27.02.2009  w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/525/98 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 03 marca 1998 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Straż Miejska 16.04.2009

Nr 66

1.05.2009

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego  - stwierdzenie nieważności  

§ 21 załącznika nr 1 do uchwały

269  XLI/269/09  27.02.2009 w sprawie nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa na rzecz Gminy Bogatynia   27.02.2009  
270  XLI/270/09  27.02.2009  w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji problemowych rady oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2009 rok  27.02.2009  
271  XLI/271/09  27.02.2009 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia przez Gminę Bogatynia nieruchomości w zamian za podwyższenie udziałów w Gminnym Przedsiębiorstwie Oczyszczania sp. z o .o.   27.02.2009  
272  XLI/272/09  27.02.2009  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia przez Gminę Bogatynia nieruchomości w zamian za akcje Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A w Bogatyni  27.02.2009  
273 XLI/273/09   27.02.2009  w sprawie przyjęcia zmian do „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. w Bogatyni na lata 2006-2010”  27.02.2009  
274 XLI/274/09   27.02.2009  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Bogatynia  27.02.2009 taryfa obowiązuje od 1 kwietnia 2009 roku do 31 marca 2010 roku 
275  XLII/275/09   4.03.2009

 

w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

 z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2009 roku
276  XLII/276/09  4.03.2009   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy  4.03.2009   
277  XLIII/277/09  17.03.2009  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/218/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 września 2008 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni   17.03.2009   
278  XLIII/278/09   17.03.2009   w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni, przyjętego Uchwałą Nr XVIII/148/2004 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z 29 czerwca 2004 roku 17.03.2009    
279  XLIII/279/09   17.03.2009   w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2009”  17.03.2009   
280  XLIII/280/09   17.03.2009   w sprawie przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2009”.  17.03.2009   
281  XLIII/281/09   17.03.2009   w sprawie utworzenia obwodów w głosowaniu w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Sieniawce i w Szpitalu Gminnym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku  17.03.2009   
282  XLIII/282/09   17.03.2009   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia przez Gminę Bogatynia nieruchomości w zamian za podwyższenie udziałów w Gminnym Przedsiębiorstwie Oczyszczania sp. z o .o.  17.03.2009   
283  XLIV/283/09   31.03.2009 w sprawie przyjęcia raportu o stanie edukacji lata 2004-2008    31.03.2009  
284  XLIV/284/09  31.03.2009  w sprawie przyjęcia „Koncepcji gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bogatynia  31.03.2009  
285  XLIV/25/09  31.03.2009  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy wiatrowej w mieście i gminie Bogatynia  31.03.2009  
286  XLIV/286/09  31.03.2009  w sprawie przejęcia pojazdów na własność Gminy Bogatynia  31.03.2009 rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego - stwierdzenie nieważności  § 1 w zakresie dot. samochodu Renault Rapid
287  XLIV/287/09  31.03.2009  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy  31.03.2009  
288  XLIV/288/09  31.03.2009  w sprawie udzielenia gospodarstwom domowym dopłat do cen za wodę i odprowadzane ścieki na terenie miasta i gminy Bogatynia  31.03.2009  
289  XLIV/289/09  31.03.2009  w sprawie załatwienia skargi Pani Renaty Durdy – Tyszkiewicz występującej w imieniu mieszkańców ul. Wiejskiej w Bogatyni, na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Bogatyni  31.03.2009  
290  XLIV/290/09  31.03.2009  w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2009 rok  31.03.2009  integralna cześć uchwały
Nr XLII/275/09 z 04.03.2009
291  XLIV/291/09  31.03.2009  w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia części nieruchomości w drodze przetargu 31.03.2009   
292   XLV/292/09 28.04.2009   w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia 28.04.2009    
293  XLV/293/09  28.04.2009  w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2009 rok  28.04.2009 integralna cześć uchwały
Nr XLII/275/09 z 04.03.2009 
 
294  XLV/294/09  28.04.2009 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego  5.06.2009
Nr 102

20.06.2009
 

 
295  XLV/295/09  28.04.2009  w sprawie nadania nazwy ulicy / Aleja Solidarności /

 5.06.2009

Nr 102
20.06.2009

 

 
296  XLV/296/09  28.04.2009   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy  28.04.2009  
297  XLV/297/09  28.04.2009  w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia obwodów w głosowaniu w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Sieniawce i w Szpitalu Gminnym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 rok  28.04.2009  
298  XLV/298/09  28.04.2009  w sprawie załatwienia skargi Pana Kazimierza Winowlaskiego na działalność Burmistrza MiG  28.04.2009  
299  XLV/299/09  28.04.2009  w sprawie podjęcia działań mających na celu nawiązanie partnerskiej współpracy pomiędzy Bogatynią a rumuńskim miastem Turceni  28.04.2009  
300 XLVI/300/09 28.05.2009 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2009 rok 28.05.2009 integralna cześć uchwały
Nr XLII/275/09 z 04.03.2009
301 XLVI/301/09 28.05.2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 28.05.2009  
302 XLVI/302/09 28.05.2009 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy i Miasta Bogatynia, powołania tej Rady i nadania jej statutu.

6.07.2009
Nr 112

21.07.2009
 

 
303 XLVI/303/09 28.05.2009 w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Bogatynia
/Opel Corsa/
 
28.05.2009  
304 XLVI/304/09 28.05.2009 w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Bogatynia
/Renault Rapid/
 
28.05.2009  
305 XLVI/305/09 28.05.2009 w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia
 
28.05.2009  
306 XLVI/306/09 28.05.2009 w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia
 
28.05.2009  
307 XLVI/307/09 28.05.2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia w części miasta Bogatynia 28.05.2009  
308 XLVI/308/09 28.05.2009  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia dla obszarów Bratkowa i Sieniawki 28.05.2009  
309 XLVI/309/09 28.05.2009  w sprawie załatwienia skargi Pana Zdzisława Jakubowskiego na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Bogatyni 28.05.2009  
310 XLVI/310/09 28.05.2009 w sprawie załatwienia skargi Pana Józefa Kozłowskiego na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Bogatyni  28.05.2009  
311 XLVI/311/09 28.05.2009  w sprawie podziału środków z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych 28.05.2009  
312 XLVI/312/09 28.05.2009  w sprawie realizacji w drodze porozumienia z Województwem Dolnośląskim zadania „Remont drogi wojewódzkiej Nr 352 w granicach miasta Bogatynia”. 28.05.2009  
313 XLVI/313/09 28.05.2009  w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni 28.05.2009  
314 XLVII/314/09 26.06.2009  w sprawie Programu Współpracy Miasta i Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok. 26.06.2009  
315 XLVII/315/09 26.06.2009  w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2009 rok 26.06.2009  integralna cześć uchwały
Nr XLII/275/09 z 04.03.2009
316 XLVII/316/09 26.06.2009  w sprawie upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego 26.06.2009  
317 XLVII/317/09 26.06.2009  w sprawie zawarcia umów dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym 26.06.2009  
318 XLVII/318/09 26.06.2009  w sprawie zawarcia umów dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym 26.06.2009  
319 XLVII/319/09 26.06.2009  w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata 2009-2013” 26.06.2009  
320 XLVII/320/09 26.06.2009  w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia części nieruchomości w drodze przetargu 26.06.2009  
321 XLVII/321/09 26.06.2009  w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku 26.06.2009  
322 XLVII/322/09 26.06.2009  w sprawie likwidacji szkół i zawodu, wchodzących w skład Zespołu Szkół Energetycznych i Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Bogatyni 26.06.2009  
323 XLVII/323/09 26.06.2009  w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/335/2002 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej z siedzibą w Działoszynie 15.10.2009  
324 XLVII/324/09 26.06.2009  w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum z siedzibą w Działoszynie 15.10.2009  
325 XLVIII/325/09 30.07.2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok 30.07.2009  
326 XLIX/326/09 27.08.2009 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia 27.08.2009  
327 XLIX/327/09 27.08.2009 w sprawie przejęcia pojazdu na własność
Gminy Bogatynia
 
27.08.2009  
328 XLIX/328/09 27.08.2009 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2008-2032 z terenu Miasta Bogatynia i Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2008 -2032 z terenu
Gminy Bogatynia”.
 
27.08.2009  
329 XLIX/329/09 27.08.2009 w sprawie załatwienia skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni 27.08.2009  
330 XLIX/330/09 27.08.2009 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XLVII/319/09 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata 2009-2013” 27.08.2009  
331 L/331/09 9.09.2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na 2009 rok
9.09.2009 integralna cześć uchwały
Nr XLII/275/09 z 04.03.2009
332 L/332/09 9.09.2009 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni do przyjmowania zmian w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Bogatynia
na lata 2009-2013”
9.09.2009  
333 L/333/09 9.09.2009 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XLVII/319/09 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata 2009 – 2013”. 9.09.2009  
334 L/334/09 9.09.2009 w sprawie załatwienia skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni 9.09.2009  
335 L/335/09 9.09.2009 w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia 9.09.2009  
336 LI/336/09 30.09.2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na 2009 rok
30.09.2009 integralna cześć uchwały
Nr XLII/275/09 z 04.03.2009
337 LI/337/09 30.09.2009 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Integracyjnym Żłobku Publicznym Nr 1 z siedzibą w Bogatyni przy ulicy Chopina 12

22.10.2009
Nr 180


6.11.2009

 
338 LI/338/09 30.09.2009 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości zabudowanych 30.09.2009  
339 LI/339/09 30.09.2009 w sprawie nadania parkowi miejskiemu
imienia Carla Augusta Preibischa

22.10.2009
Nr 180


6.11.2009

 

 

Ilość odwiedzin: 7096
Nazwa dokumentu: Rejestr uchwał od nr XXXIV/244/08 do nr L/339/09
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Zbigniew Cuber
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2008-12-02 10:04:16
Data udostępnienia informacji: 2008-12-02 10:04:16
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-03 11:56:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner