logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XLIV/285/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 31 marca 2009 roku

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy wiatrowej w mieście i gminie Bogatynia


Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§1

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy wiatrowej w poniższych lokalizacjach: Działoszyn, Wigancice Żytawskie, Zatonie, Strzegomice, Bogatynia II.

§2

Granice obszaru objętego planem przedstawiono na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

 

 Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy wiatrowej
w gminie Bogatynia

Obszar objęty uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w dotychczasowym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – uchwalonym Uchwałą Nr XLVIII/347/2002 z dnia 5 sierpnia 2002 roku – dotyczy terenów byłego zwałowiska zewnętrznego nadkładu należącego w części do PGE KWB Turów S.A oraz terenów rolniczych i leśnych w otoczeniu wsi Działoszyn, Wyszków, Wigancice, i miasta Bogatynia.
Granica obszaru opracowania planu określona została na załącznikach graficznych do uchwały.
Potrzeba opracowania planu wynika ze zgłoszonych wniosków zainteresowanych osób w sprawie lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz z konieczności dostosowania zapisów planu do możliwości lokalizacji farmy wiatrowej.
Przewidywane rozwiązania planu, uwzględniające określony we wniosku postulowany sposób wykorzystania terenu, są niezgodne z obowiązującą zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia uchwaloną Uchwałą nr XXXVII/325/06 Rady Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 8 sierpnia 2006 roku. W trakcie opracowania są ponowne zmiany Studium, które uwzględniają lokalizację farmy wiatrowej. Po ich uchwaleniu lokalizacja farmy wiatrowej będzie zgodna z ustaleniami Studium.
Po przeprowadzonej analizie złożonego wniosku, dokumentów planistycznych, zgodności proponowanych rozwiązań ze Studium oraz dostępnych na tym etapie postępowania uwarunkowań lokalizacyjnych należy stwierdzić, że przystąpienie do sporządzenia planu jest możliwe i zasadne.
Przeprowadzone rozeznanie problemów planistycznych wykazało, że przewidywany zakres problematyki zmiany nie wykroczy poza określony jako obowiązujący w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Opracowanie zostanie wykonane w wymaganej ustawowo skali.
Wymagane ustawowo aktualne materiały kartograficzne – mapa zasadnicza i mapa ewidencji gruntów – oraz dane użytkowania i władania terenów zostaną pozyskane w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu.

Załączniki do pobrania: 2009-04-06 12:48:22 - załącznik graficzny nr 1 do uchwały (917.00 kB)

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XLIV/285/09
Skrócony opis: Uchwała Nr XLIV/285/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy wiat
Osoba, która wytworzyła informację: Stefan Niementowski
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2009-04-06 12:01:04
Data udostępnienia informacji: 2009-04-06 12:01:04
Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-06 12:48:47

Wersja do wydruku...

corner   corner