logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


 

                            Bogatynia, dnia 21.04.2009 r.
IOŚ.7624 – 8/ 09                                                       
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
 
 
            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) 
zawiadamiam
 
      że w dniu 21.04.2009r. na podstawie art. 63 ustawy z dnia  3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) oraz § 3 ust.1 pkt 63 i 72a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (Dz. U. Nr 25, poz. 2573 ze zm.) zostało wydane postanowienie nr IOŚ.7624- 8-5/200/3695/09 o nie stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie nawierzchni ulic oraz częściowej wymianie uzbrojenia podziemnego w ulicach: II Armii Wojska Polskiego, Daszyńskiego, Zygmuntowskiej, Pastwiskowej w Bogatyni.
 
      Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
 
      Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska  i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. 1-go Maja 29. 
Wykaz dostępny jest od poniedziałku do piątku w godz.         od 1000 do 1500.
 
      Wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1, ustnie do protokołu w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej: umig@bogatynia.pl w terminie 7 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości czyli od dnia 27.04.2009 r. do 5.05.2009r.
 
      Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczeniena stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia www.bogatynia.pl oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia przy ul. Daszyńskiego1i 1-go Maja 29 oraz na słupach ogłoszeniowych w pobliżu miejsca realizacji planowanej inwestycji.
 
                           Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
                                   Andrzej Grzemielewicz

Ilość odwiedzin: 1820
Nazwa dokumentu: OBWIESZCZENIE- postanowienie o nie stwierdzeniu obowiazku przeprowadzenia ocenuy oddziaływania na środowisko dla przedsiewzięcia polegającego na przebudowie nawierzchni ulic oraz częściowej uzbr
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Guźniczak
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Koziński
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Bąk
Data wytworzenia informacji: 2009-04-21 11:00:53
Data udostępnienia informacji: 2009-04-29 14:49:53
Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-29 15:10:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner