logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XLVI/312/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 28 maja 2009 roku


w sprawie realizacji w drodze porozumienia z Województwem Dolnośląskim zadania „Remont drogi wojewódzkiej Nr 352 w granicach miasta Bogatynia”.

Na podstawie art. 10 ust 1 i art. 18 ust 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 167 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1
Przyjmuje się do realizacji wspólnie z Województwem Dolnośląskim zadanie pn; „Remont drogi wojewódzkiej Nr 352 w granicach miasta Bogatynia”.

§ 2
Przyznaje się pomoc finansową w formie dotacji na zadanie ujęte w § 1 w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion). Kwota pomocy finansowej została zabezpieczona w budżecie gminy na 2009 rok.

§ 3
Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w porozumieniu pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego a Gminą Bogatynia.

§ 4
Traci moc Uchwała Nr XXXII/230/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 6 listopada 2008 roku.
 

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XLVI/312/09
Skrócony opis: Uchwała Nr XLVI/312/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie realizacji w drodze porozumienia z Województwem Dolnośląskim zadania „Remont drogi wojewódzkiej Nr 352 w
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2009-06-02 09:51:47
Data udostępnienia informacji: 2009-06-02 09:51:47
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-02 09:53:24

Wersja do wydruku...

corner   corner