logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


IOŚ.7624 – 20/09                                                   Bogatynia, dnia 23.06.2009 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
      Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.) 
 
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
zawiadamia
 
      że w dniu 17 czerwca 2009r. na wniosek Gminy Bogatynia w imieniu którejwystępuje Pan Aleksander Lorych
prowadzący firmę budowlano - inżynieryjną „OLEX” z siedzibą w Jeleniej Górze zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Waryńskiego w Bogatyni wraz z uporządkowaniem uzbrojenia podziemnego.”
 
      Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
 
      Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) polegających na prawie do czynnego  udziału w każdym stadium postępowania.
 
      Z dokumentacja sprawy można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. 1-go Maja 29. 
Wykaz dostępny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 1000 do 1500.
 
      Wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1, ustnie do protokołu w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej: umig@bogatynia.pl w terminie 21 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości czyli od dnia 29.06. 2009 r. do 21.07.2009r.
 
     
                       Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
                                   Andrzej Grzmielewicz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilość odwiedzin: 1668
Nazwa dokumentu: OBWIESZCZENIE-przebudowa ulicy Waryńskiego w Bogatyni wraz z uporządkowaniem uzbrojenia podziemnego
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Guźniczak
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Koziński
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Bąk
Data wytworzenia informacji: 2009-06-23 09:00:00
Data udostępnienia informacji: 2009-07-01 08:24:09
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-01 08:38:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner