logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Spis dokumentów:
1. OBWIESZCZENIE-budowa pawilonów handlowo-usługowych oraz lokalu gastronomicznego przy ulicy Daszyńskiego w Bogatyni
2.

                               Bogatynia, dnia 3.09. 2009 r

                                                                                                         .
IOŚ.7624 – 23/09
OBWIESZCZENIE
 
      Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
 
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
                                                                              zawiadamia
 
      o przystąpieniu w dniu 13 lipca 2009r. do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Wykonanie instalacji odpylania i wentylacji w zasobniku szczelinowym węgla w PGE Elektrowni Turów S.A.”
 
      Postępowanie zostało wszczęte na wniosek PGE Elektrowni Turów S.A. z siedzibą w Bogatyni w imieniu której występuje Pan Grzegorz Siklucki Dyrektor ds. Projektowania i Rozruchu w firmie „EKO-PAR” Sp. z o.o.
      Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
 
      Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm. ) oraz § 2 ust.2 pkt 1 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po zgodnieniu z następującymi organami:
            - Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu,
            - Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym we Wrocławiu.
      Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia.
 
      W związku z powyższym wszystkie osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia przy ul. 1-go Maja 29, pok. 8 tel. (075) 77 32 196  w godzinach od 1000 do 1500.
     Wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1, ustnie do protokołu w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej: umig@bogatynia.pl w terminie 21 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości czyli od dnia 11.09.2009 r. do 2.10.2009 r.
 
 Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
         Andrzej Grzmielewicz
 
 
 
 
 

Ilość odwiedzin: 733
Nazwa dokumentu: OBWIESZCZENIE-przystąpienie do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsiewzięcia pn." Wykonanie instalacji odpylania i wentylacji w zasobniku szczelinowym węgla w
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Guźniczak
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Koziński
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Bąk
Data wytworzenia informacji: 2009-09-03 08:55:43
Data udostępnienia informacji: 2009-09-11 07:55:43
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-11 08:11:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner