logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


 

KOMENDANT

STRAŻY MIEJSKIEJ W BOGATYNI

ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy -

REFERENT DS. OBSŁUGI MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA


 

 1. Nazwa i adres jednostki:

          Straż Miejska w Bogatyni, ul. Słowiańska 8, 59-920 Bogatynia

          tel. 075 77 32 408

 1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,

 • korzystanie w pełni z praw publicznych,

 • wykształcenie minimum średnie,

 • nieposzlakowana opinia,

 • niekaralność sądowa za przestępstwo umyślne,

 • uregulowany stosunek do służby wojskowej,

 • pełna sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

 • znajomość obsługi komputera.

3. Wymagania dodatkowe:

  • znajomość ustawy o strażach gminnych,

  • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,

  • samodzielność jak również umiejętność pracy w zespole,

  • kreatywność, komunikatywność, odpowiedzialność, dokładność, dyspozycyjność i odporność na stres,

  • umiejętność analitycznego podejścia do problemów,

  • znajomość obsługi urządzeń biurowych.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zakresu obowiązków Referenta ds. Obsługi Monitoringu Wizyjnego Miasta należeć będzie:

 • Inicjowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych osób poprzez środki łączności.

 • Czuwanie nad porządkiem i bezpieczeństwem publicznym poprzez obserwowanie obrazu wizyjnego przesyłanego przez kamery w systemie monitoringu wizyjnego miasta.

 • Prowadzenie książki zaobserwowanych zdarzeń, książki zgłoszeń w formie pisemnej i elektronicznej.

 • Przyjmowanie klientów, powiadamianie komendanta Straży Miejskiej, wyznaczonego funkcjonariusza Straży Miejskiej lub innej osoby w zależności od treści zgłoszenia.

 • Realizacja zadań z zakresu Straży Miejskiej.

5. Wymagane dokumenty:

  • życiorys zawodowy (CV),

  • list motywacyjny,

  • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (kserokopie, oryginały do wglądu),

  • kwestionariusz osobowy,

  • oświadczenie o niekaralności.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dokumenty uczestnika naboru na wolne stanowisko referenta ds. obsługi monitoringu wizyjnego miasta” w sekretariacie Komendy Straży Miejskiej w Bogatyni przy ul. Słowiańskiej 8, w terminie do 16 listopada 2009 r. włącznie.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do Komendy Straży Miejskiej w Bogatyni.

Oferty, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia przy ul. Daszyńskiego 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Bogatynia http://gmina.bogatynia.sisco.info

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm. ) oraz z ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

 

 

 


 

 

 

Komendant Straży Miejskiej w Bogatyni

mgr inż. Dariusz Pobiedziński

Załączniki do pobrania: 2009-10-27 13:25:48 - Kwestionariusz osobowy (28.00 kB)

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Kropidłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Kropidłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Marek Suszczyński
Data wytworzenia informacji: 2009-10-27 13:01:29
Data udostępnienia informacji: 2009-10-27 13:01:29
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-27 13:46:39

Wersja do wydruku...

corner   corner