logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


ZARZĄDZENIE NR 156/2009

BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 21 grudnia 2009 roku


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bogatynia w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku, w formie wsparcia lub powierzenia wykonania zadań


       Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), w związku art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 90 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (DUWD z 2005 r. Nr 58, poz. 1259), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bogatynia w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sporu w 2010 roku, w formie wsparcia lub powierzenia wykonania zadań.
2. Zlecenie realizacji zadań publicznych wiąże się z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie ich realizacji.
3. Treść ogłoszenia stanowi Załącznik do zarządzenia.

§ 2

Termin składania ofert upływa z dniem 30 stycznia 2010 roku, o godzinie 1400.

§ 3

Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez zamieszczenie jej:

1) Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia (www.bip.bogatynia.pl, zakładki „Zarządzenia” i „Otwarte konkursy ofert”);
2) Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia;
3) W prasie o zasięgu lokalnym.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania: 2009-12-21 15:37:32 - Załącznik do Zarządzenia Nr 156/09 (74.00 kB)
2009-12-21 15:58:17 - Druk oferty (71.00 kB)
2009-12-21 15:58:55 - Druk sprawozdania (65.50 kB)

Ilość odwiedzin: 982
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 156/09
Skrócony opis: otwarty konkurs ofert - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Podmiot udostępniający: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Serafin
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Iżycka-Kuś
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Serafin
Data wytworzenia informacji: 2009-12-21 15:34:12
Data udostępnienia informacji: 2009-12-21 15:34:12
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-21 15:59:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner