logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   minus Przedszkola
      plus Publiczne Przedszkole nr 3
      plus Przedszkole Publiczne nr1
      minus Przedszkole Publiczne Nr 4
         minus Organizacja
         minus Status prawny
         minus Statut
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Struktura organizacyjna
         minus Struktura własnościowa
         minus Majątek
         minus Tryb działania
         minus Załatwianie spraw
         minus Archiwa danych
         minus Kontakt
         minus Strona www
         plus Ogłoszenia
      plus Publiczne Przedszkole nr 5
      plus Publiczne Przedszkole nr 6
      plus Publiczne Przedszkole nr 7
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Działalność i kompetencje przedszkola

 Przedmiot działalności i kompetencje okresla art. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 76, poz. 239 ze zm.) oraz statut przedszkola

 • przedszkole realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej,
 • przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty oraz z wydawanych na jej podstawie aktów wykonawczych.  
 • Celem przedszkola jest :
 • wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym,
 • udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • umozliwieniu dzieciom podtrzymywanie poczucia tozsamości narodowej, jezykowej i religijnej,
 • sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz mozliwości przedszkola,
 • współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu mozliwości rowojowych dziecka oraz przygotowywaniu dziecka do nauki szkolnej,
 • troska o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków,
 • kompensowanie istniejacych braków środowiskowych, tworzenie indywidualnych programów we współpracy z psychologiem, logopedą,
 • ochrona poszanowania godności osobistej dzieci oraz życzliwe i podmiotowe ich traktowanie poprzez indywidualne podejście do ich potrzeb i możliwości psychofizycznych,
 • ochrona przed przemocą poprzez rozopoznawanie źródła zagrożenia i likwidowania go we współpracy z rodzicami, specjalistami, organizacjami wspomagającymi.
 • Do zadań przedszkola należy :
 • Zadania realizowane w przedszkolu są dostosowane do potrzeb i mozliwosci rozwojowych dziecka, a  nauczyciel realizuje je w ramach określonych obszarów edukacyjnych : 
 • zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym bezpiecznym i zdrowym środowisku
 • uwzglednianiu indywidualnych potrzeb dziecka, trosce o zapewnienie równych szans, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
 • stwarzaniu warunków  do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
 • rozijaniu wrażliwości moralnej,
 • zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych,
 • budzenie poczucia więzi z równieśnikami, rodziną, środowiskiem, krajem rodzinnym,
 •  
 • Zapewnianie dzieciom :
 • opieka nad wychowankami , poprzez przestrzeganie przez rodziców i opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. Dzieci powinny być odbierane przez osoby dorosłe. Dziecko nie może być wydawane rodzicom (opiekunom) bedącym w stanie wskazującym na spozycie alkoholu.
 •  
 • Opieki nad zdrowiem :
 • Współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną
 • współpraca z Sanepidem
 • w trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) - zapewniona jest opieka nauczycielki oraz dodatkowo jedna osoba dorosła.

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa dokumentu: Przedmiot działalności i kompetencje
Podmiot udostępniający: Przedszkole Publiczne nr 4 w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: mgr Violetta Chafieha
Osoba, która odpowiada za treść: mgr Violetta Chafieha
Osoba, która wprowadzała dane: Wiesława Drewniacka
Data wytworzenia informacji: 2009-01-16 11:40:00
Data udostępnienia informacji: 2009-01-19 12:48:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-20 11:41:26

Wersja do wydruku...

corner   corner