logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


IOŚ.7624 – 1/10                                                                            Bogatynia, dnia 22.01.2010 r.

 
OBWIESZCZENIE
 
      Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.),
 
       Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
                                        zawiadamia
 
      o wszczęciu w dniu 11.01.2010 r. na wniosek Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. z siedzibą w Bogatyni w imieniu której działa Pan Janusz Głuszek przedstawiciel Biuro Projektowego PROSAN- Inżynieria Sanitarna i Ochrona Środowiska Projektowanie, Rzeczoznawstwo, Nadzory z siedzibą w Lubaniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami sanitarnymi dla miejscowości Opolno Zdrój, gmina Bogatynia.
 
      Celem prowadzonego postępowania jest dokonanie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia przez określenie, analizę oraz ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
 
      Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
 
      Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. 1-go Maja 29. 
Wykaz dostępny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 1000 do 1400.
 
      Wnioski i uwagi dotyczące niniejszego postępowania można składać w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1, ustnie do protokołu w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej: umig@bogatynia.pl w terminie 21 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości czyli od dnia 5.02.2010 r. do 26.02.2010r.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
       Andrzej Grzmielewicz 

Ilość odwiedzin: 805
Nazwa dokumentu: OBWIESZCZENIE-wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla planowanego przedsiewzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Opolnie Zdrój
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Guźniczak
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Koziński
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Bąk
Data wytworzenia informacji: 2010-01-22 10:00:59
Data udostępnienia informacji: 2010-02-05 09:11:59
Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-05 09:26:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner