logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A
UCHWAŁA NR LXII/372/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 29 stycznia 2010 roku


w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2010 rok


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 litera „ c” i litera „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art.166 art. 184 ust 1 pkt 7, 8 i 10, art. 169, art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249 , poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz. 1241), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 – 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz. 1240) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 roku, Nr 25, poz. 150 ze zmianami) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na 2010 w łącznej kwocie 136.059.577,00 zł
z tego :
1.Dochody bieżące w kwocie 118.890.083,00 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 17.169.494,00 zł
jak w załączniku Nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 136.491.235,00 zł
1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną
kwotę 110.029.595,00 zł,
jak w załączniku Nr 2
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 88.697.033,00 zł
z tego:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia
bezosobowe 45.138.123,00 zł,
jak w załączniku nr 3
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych 43.558.910,00 zł
2). Wydatki na dotacje na zadania bieżące 9.361.500,00 zł
z tego:
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 8.040.000,00 zł
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.321.500,00 zł,
jak w załączniku nr 4
3). Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.858.536,00 zł
jak w załączniku nr 5
4). Wydatki na obsługę długu publicznego 2.112.526,00 zł,
jak w załączniku nr 6


2.Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną
kwotę 26.461.640,00 zł
z tego:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 24.326.640,00 zł
w tym:
-wydatki inwestycyjne na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej
w kwocie 5.416.659,00 zł
2) dotacje na zadania inwestycyjne 635.000,00 zł
3) udziały pieniężne 1.500.000,00 zł
jak w załączniku nr 7

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu
w kwocie 431.658,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z zaciągniętego kredytu i środków pozostałych na rachunku GFOŚiGW
na dzień 31.12.2009r.

2 Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6.180.758,00 zł
z tego:
- kredyt w wysokości 6.000,000 ,00 zł
- środki z rachunku GFOŚiGW 180.758,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 5.749.100,00 zł
z tego :
- spłaty pożyczek w wysokości 1.224.100,00 zł
- spłaty kredytów w wysokości 4.525.000,00 zł,
jak w załączniku nr 8 .

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w 2010 roku
w wysokości 6.000.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu i na spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 4

1.Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 631.000,00 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 924.299,00 zł
a) dokształcanie nauczycieli 120.000,00 zł
b) awanse zawodowe nauczycieli 104.470,00 zł
c) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych 100.000,00 zł
d) fundusz nagród dla dyrektorów placówek
oświatowych 34.829,00 zł
e) rezerwa na zarządzanie kryzysowe 165.000,00 zł
f) rezerwa na oświatę 400.000,00 zł

§ 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami , zgodnie
z załącznikiem nr 9.

2.Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym
programie przeciwdziałania narkomani, zgodnie z załącznikiem nr 10

3.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego
w kwocie 1.186.046,00 zł.

§ 6

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych , zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7

1. Ustala się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Bogatyni , zgodnie z załącznikiem Nr 12

2. Z budżetu udziela się dotację dla Miejskiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Bogatyni w kwocie 3.450.000,00 zł
z tego:
1) dotacja przedmiotowa do 1m2 powierzchni użytkowej lokali
mieszkalnych zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
w Bogatyni w wysokości 3.250.000,00 zł
2) dotacja na zakupy środków trwałych w wysokości 200.000,00 zł,

§ 8

1.Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie
z załącznikiem nr 13.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków
funduszy strukturalnych i fundusz spójności, zgodnie z załącznikiem nr 14

§ 9
Przyjmuje się przedłożoną przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia prognozę kwoty długu Gminy i Miasta Bogatynia na lata 2009-2018,
jak w załączniku Nr 15 i 15a

§ 10

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki do dyspozycji rad sołeckich
i osiedlowych w wysokości 163.000,00 zł zgodnie z planem wydatków
określonym jak w załączniku nr 16 .

§ 11

Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 12

1.Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do dokonywania zmian
budżetu w granicach działu wydatków polegających na przesunięciach
między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków
na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

2. W zakresie wykonywania budżetu na 2010 rok upoważnia się Burmistrza
Miasta i Gminy Bogatynia do lokowania w trakcie realizacji budżetu
czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach
niż bank prowadzący obsługę budżetu

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do zaciągania
w 2010 roku zobowiązań :
1) na finansowanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich
programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych
dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej do wysokości kwot
ustalonych w załączniku nr 13
2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości działania Miasta i Gminy Bogatynia i których termin
zapłaty upływa w roku następny do kwoty 6.000.000,00 zł

§ 13
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2010-03-15 12:07:26 - Załącznik nr 6 (30.60 kB)
2010-03-15 12:08:42 - Załącznik nr 7 (87.46 kB)
2010-03-15 12:09:19 - Załącznik nr 8 (37.79 kB)
2010-03-15 12:15:35 - Załącznik nr 1 (149.45 kB)
2010-03-15 12:17:00 - Załącznik nr 2 (67.33 kB)
2010-03-15 12:18:23 - Załącznik nr 3 (34.24 kB)
2010-03-15 12:19:54 - Załącznik nr 4 (47.37 kB)
2010-03-15 12:22:16 - Załącznik nr 5 (33.41 kB)
2010-03-15 12:23:36 - Załącznik nr 9 (39.50 kB)
2010-03-15 12:25:05 - Załącznik nr 10 (38.25 kB)
2010-03-15 12:27:16 - Załącznik nr 11 (29.42 kB)
2010-03-15 12:28:32 - Załącznik nr 12 (27.42 kB)
2010-03-15 12:30:12 - Załącznik nr 13 (54.76 kB)
2010-03-15 12:31:28 - Załącznik nr 14 (51.69 kB)
2010-03-15 12:34:42 - Załącznik nr 16 (38.70 kB)
2010-03-15 12:36:18 - Załącznik nr 17 (51.48 kB)
2010-03-15 12:38:08 - Załącznik nr 18 (170.25 kB)
2010-03-15 12:39:35 - Załacznik nr 19 (67.15 kB)
2010-03-15 12:41:15 - Załącznik nr 20 (37.16 kB)
2010-03-15 12:48:19 - Załącznik nr 15 (37.90 kB)
2010-03-15 12:49:50 - Załącznik nr 15 a (46.16 kB)

Nazwa dokumentu: Budżet Gminy na 2010 rok.
Skrócony opis: Uchwała Nr LXII/372/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2010 rok.
Osoba, która wytworzyła informację: Bogumiła Wysocka
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Ewelina Płowuszyńska
Data wytworzenia informacji: 2010-02-17 14:00:06
Data udostępnienia informacji: 2010-02-17 14:00:06
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-15 12:59:50

Wersja do wydruku...

corner   corner