logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA NR LXII/374/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 29 stycznia 2010 roku


o zmianie do Uchwały Nr LII/341/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zamiany nieruchomości.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2004 roku, Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Gminy i Miasta Bogatynia Nr LII/341/09 z dnia 28 października 2009 roku wprowadza się następujące zmiany.

Zmienia się treść § 1 ust. 1 który otrzymuje brzmienie:
„lokalu mieszkalnego nr 2 przy ulicy Kasztanowej nr 57 w Opolnie Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 41/100 (410/100, 4.100/10.000) w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działek o nr ewid. 170/1 AM 1, obr. Opolno Zdrój o powierzchni 174 m2, 170/2 AM 1, obr. Opolno Zdrój o powierzchni 394 m2 oraz działki o nr ewid.170/3 AM 1 obr. Opolno Zdrój o powierzchni 969 m2 stanowiących własność Gminy Bogatynia, w zamian za: ”

§ 2.

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka


 

Ilość odwiedzin: 778
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXII/374/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXII/374/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 stycznia 2010 roku o zmianie do Uchwały Nr LII/341/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zamiany
Osoba, która wytworzyła informację: Lucyna Pędrak
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Ewelina Płowuszyńska
Data wytworzenia informacji: 2010-03-15 13:17:48
Data udostępnienia informacji: 2010-03-15 13:17:48
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-15 13:21:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner