logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA Nr LXVI/383/10
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 16 marca 2010 roku


w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Bogatynia.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jedn. z 2006 roku, Dz. U. Nr 123, poz. 858 ze zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzonych Uchwałą Nr XLI/274/09 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, które weszły w życie na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jedn. z 2006 roku, Dz. U. Nr 123, poz. 858 ze. zm.) na okres od 1 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2011 roku.

§ 2

Taryfy, o których mowa w § 1 mają zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnię S.A. na terenie miasta i gminy Bogatynia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2010 roku.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób przyjęty na terenie gminy i w prasie lokalnej.
 

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

Ilość odwiedzin: 754
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXVI/383/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXVI/383/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego
Osoba, która wytworzyła informację: Ryszard Koziński
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2010-03-19 08:16:15
Data udostępnienia informacji: 2010-03-19 08:16:15
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-19 08:18:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner