logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA Nr LXVI/385/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 16 marca 2010 roku

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:


§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 180.758,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody bieżące kwota 180.758,00 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetowych o kwotę 180.758,00 zł - środki pozostałe na rachunku GFOŚ i GW na dzień 31.12.2009 roku jak w załączniku Nr 2

Załącznik Nr 8 – „Przychody i Rozchody Budżetu na 2010 rok” do Uchwały Nr LXII/372/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29.01.2010 roku w sprawie budżetu gminy na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu
w kwocie 250.900,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami
pochodzącymi z zaciągniętego kredytu

Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2010 rok będzie wynosił (wg stanu na dzień 10.02.2010 rok)

- po stronie dochodów budżetowych kwota 136.483.773,00 zł
- po stronie wydatków budżetowych kwota 136.734.673,00 zł
- deficyt budżetu kwota 250.900,00 zł

- przychody budżetowe w wysokości 6.000.000,00 zł
- rozchody budżetowe w wysokości 5.749.100,00 zł


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr LXII/372/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2010 rok.

 

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXVI/385/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXVI/385/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok.
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Krukowska
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2010-03-19 08:34:35
Data udostępnienia informacji: 2010-03-19 08:34:35
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-19 08:39:34

Wersja do wydruku...

corner   corner