logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA Nr LXVI/386/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 16 marca 2010 roku

w sprawie podziału środków z dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych
do rejestru zabytków z terenu miasta i gminy Bogatynia

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1
Dokonuje się podziału środków zabezpieczonych w budżecie gminy na 2010 rok w wysokości 450.000,00 zł w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”, § 2720 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych”, zgodnie ze złożonymi i zaakceptowanymi do realizacji wnioskami.


§ 2
Kwotę zabezpieczoną w wysokości 450.000,00 zł (słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) dzieli się dla n/w podmiotów:

1. Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Św. Bartłomieja w Działoszynie
kwota 85.000,00 zł
2. Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Św. Piotra i Pawła w Bogatyni
kwota 281.800,00 zł
3. Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny
w Opolnie Zdroju kwota 50.000,00 zł
4. Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Krzewinie
kwota 13.200,00 zł
5. Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Najświętszego Serca PJ w Porajowie -
Kościół Rzymsko Katolicki w Sieniawce kwota 20.000,00 zł.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

Ilość odwiedzin: 526
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXVI/386/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXVI/386/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie podziału środków z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabyt
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Krukowska
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2010-03-19 08:57:43
Data udostępnienia informacji: 2010-03-19 08:57:43
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-19 09:00:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner