logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

1. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bogatyni,
2. Publicznej Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju,
3. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie.

1. Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca przewidziane prawem wymagania kwalifikacyjne wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i  rodzajach publicznych placówek  (Dz. U. Nr 184, poz. 1436).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
    1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją  funkcjonowania i rozwoju szkoły;
    2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;
    3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej        nauczycielem;
    4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
    5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów  podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
    6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i  rodzajach publicznych placówek;
    7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
    8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
    9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie;
   10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, ze zm.) lub  w art.147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148  ze zm.);
   11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym  adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora …………….", w terminie do 14.04.2010 r.  do godz.15.00,   na adres:  Urząd Miasta i Gminy  w Bogatyni   ul. Daszyńskiego 1   59-920 Bogatynia

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.  
 

Ilość odwiedzin: 972
Nazwa dokumentu: Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Edyta Kierman
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Iżycka-Kuś
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2010-03-22 15:04:34
Data udostępnienia informacji: 2010-03-22 15:04:34
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-22 15:08:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner