logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA Nr LXXI/429/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 30 kwietnia 2010 roku


w sprawie załatwienia skargi Pana Piotra Słupskiego na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni w związku z nieudzieleniem skarżącemu pomocy społecznej.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. z 2000 roku, Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu skargi Pana Piotra Słupskiego Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:
 


§ 1 Uznać za bezzasadną skargę Pana Piotra Słupskiego z dnia 30 marca 2010 roku na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni w związku
z nieudzieleniem skarżącemu pomocy społecznej.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy i Miasta, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

 

 

Załącznik
do Uchwały Nr LXXI/429/10
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 30 kwietnia 2010 roku


 


Uzasadnienie

W dniu 30 marca 2010 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni wpłynęła skarga Pana Piotra Słupskiego na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bogatyni.
Skarga została złożona przez skarżącego w Biurze Burmistrza Miasta i Gminy
i przekazana wg właściwości do rozpatrzenia przez Radę Gminy i Miasta Bogatynia.
Analizując jej treść członkowie Komisji ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych stwierdzili, co następuje:
Skarżący Pan Piotr Słupski podnosi, iż kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej odmówił mu udzielenia pomocy społecznej.

Z informacji uzyskanej od kierownika Ośrodka wynika, iż:
• skarżący kategorycznie odmawiał złożenia podpisu pod dokumentacją,
• pomoc społeczna zostanie skarżącemu udzielona po spełnieniu przez niego wymogów ustawowych, w tym m.in. podpisanie protokołu z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego.

Biorąc powyższe pod uwagę członkowie komisji uważają skargę za bezzasadną.

 

 

 

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 1152
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXXI/429/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXXI/429/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie załatwienia skargi Pana Piotra Słupskiego na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Boga
Osoba, która wytworzyła informację: Krystyna Dudziak- Piwowarska
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2010-05-12 14:17:17
Data udostępnienia informacji: 2010-05-12 14:17:17
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-12 14:20:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner