logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA Nr LXXIV/441/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 16 czerwca 2010 roku

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 ze zmianami ) oraz art. 211, art. 212, art.218 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 359.104,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody bieżące kwota 359.104,00 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 4.537.534,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki majątkowe kwota 4.155.803,00 zł
- wydatki bieżące kwota 381.731,00 zł

§ 3

1. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetowych
o kwotę 4.178.430,00 zł z tego:
- wolne środki z tytułu innych rozliczeń krajowych kwota 178.430,00 zł
- kredyt długoterminowy kwota 4.000.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup
nieruchomości ( dworzec PKS ) w Bogatyni

§ 4

W planie dochodów budżetowych w dziale 852 „ Pomoc społeczna”, rozdział 85212 „ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” § 0980 „Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego” z kwotą 29.000,00 zł, zastępuje się § 2360 „ Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” z kwotą 29.000,00 zł – wpływy z tytułu rozliczenia funduszu alimentacyjnego i rozliczenia wypłaconych zaliczek alimentacyjnych

§ 5

Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2010 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych kwota 145.898.453,74 zł
- po stronie wydatków budżetowych kwota 153.529.805,49 zł
- deficyt budżetu kwota 7.631.351,75 zł

- przychody budżetowe w wysokości 13.380.451,75 zł
- rozchody budżetowe w wysokości 5.749.100,00 zł


§ 6


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.


§ 7


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr LXII/372/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2010 rok.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

 

 

 

 

 


 

Załączniki do pobrania: 2010-06-24 10:50:36 - uzasadnienie do uchwaly (49.96 kB)
2010-06-24 10:52:02 - załącznik nr 1 do uchwały (35.70 kB)

Ilość odwiedzin: 1494
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXXIV/441/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXXIV/441/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Krukowska
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2010-06-24 10:36:19
Data udostępnienia informacji: 2010-06-24 10:36:19
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-24 10:53:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner