logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


ZARZĄDZENIE NR 68/2010
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 23 lipca 2010 roku


w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Bogatynia na rozgrywki piłki nożnej w rundzie jesiennej sezonu 2010/2011

      Na podstawie Uchwały Nr XXXII/240/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Bogatynia, w związku z § 90 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (DUWD z 2005 r. Nr 58, poz. 1259), zarządzam co następuje:


§ 1

1. Ogłaszam nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Bogatynia na rozgrywki piłki nożnej w rundzie jesiennej sezonu 2010/2011.
2. Treść ogłoszenia o naborze wniosków stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 ust. 2, podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia (www.bip.bogatynia.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1.

§ 3

Termin składania wniosków upływa z dniem 9 sierpnia 2010 roku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 68/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 23 lipca 2010 roku

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia ogłasza nabór wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Bogatynia dotacji celowej na rozgrywki piłki nożnej w rundzie jesiennej sezonu 2010/2011.


I. Warunki ubiegania się o dotację.

        Zgodnie z § 2 ust. 2 Uchwały Nr XXXII/240/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 6 listopada w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Bogatynia, dotacje na zadania w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego mogą otrzymać kluby sportowe uczestniczące we współzawodnictwie sportowym zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej oraz prowadzące działalność w zakresie sportu kwalifikowanego zgodnie z ustawą o sporcie kwalifikowanym, które:

1) posiadają siedzibę i działają w Gminie Bogatynia,
2) posiadają licencję w danej dyscyplinie sportu,
3) uczestniczą we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia – w przypadku udziału klubu sportowego we współzawodnictwie sportowym innym niż organizowane przez polski związek sportowy lub zrzeszającą ten związek międzynarodową organizację sportową w danej dyscyplinie sportu wymagana jest zgoda właściwego polskiego związku sportowego,
4) prowadzą systematycznie szkolenie dzieci i młodzieży z Gminy Bogatynia w danej dyscyplinie sportu,
5) dysponują odpowiednią bazą i kadrą szkoleniową.

II. Termin realizacji zadania - do 31 grudnia 2010 roku.

III. Termin i miejsce składania wniosków o dotacje.

1. Termin składania wniosków o dotacje upływa w dniu 9 sierpnia 2010 roku.

2. Klub występujący o przyznanie dotacji na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Bogatynia w 2010 roku przedstawia ofertę wykonania zadania na wniosku stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/240/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 6 listopada w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Bogatynia.

Formularz wniosku jest dostępny w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, ul. 1 Maja 29, pokój nr 10 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni (www.bip.bogatynia.pl).

3. ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią nagłówkową wnioskodawcy z dopiskiem „Nabór wniosków – rozgrywki piłki nożnej w rundzie jesiennej sezonu 2010/2011”, osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, ul. Daszyńskiego 1 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni,

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do siedziby Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

4. Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.
5. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
6. Do wniosku podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy należy załączyć:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru,
2) potwierdzony za zgodność z oryginałem aktualny statut klubu,
3) potwierdzoną  za zgodność z oryginałem kopię licencji klubu,
5) dokumenty potwierdzające kwalifikacje kadry szkoleniowej,
6) informację o będącej w dyspozycji klubu bazie szkoleniowej,
7) informację o prowadzeniu systematycznego szkolenia dzieci i młodzieży z gminy Bogatynia w danej dyscyplinie sportu,
8) pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji w przypadku, gdy ofertę o dotację podpisują osoby inne niż wskazane do reprezentacji zgodnie z rejestrem,

7. W przypadku braków we wniosku lub załączników wnioskodawca jest informowany o tym fakcie i ma możliwość ich uzupełnienia.  W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych w wyznaczonym terminie oferta nie będzie rozpatrywana pod względem merytorycznym.

IV. Tryb rozpatrywania wniosków.

1. Decyzję w sprawie przyznania klubom dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia.
2. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.
4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od kwoty wnioskowanej przez klub.
5. O przyznanych dotacjach powiadamia się niezwłocznie zainteresowanych na piśmie oraz podaje się ich wykaz do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia (www.bip.bogatynia.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

V. Szczegółowych informacji udziela:

    Dorota Serafin – inspektor ds. kultury i sportu
    Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, ul. 1 Maja 29, tel. (075) 77 39 604, tel./fax. (075) 77 32 482.

 

 

Załączniki do pobrania: 2010-07-26 10:23:55 - Wniosek o dotację (112.50 kB)

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie Burmistrza
Skrócony opis: w sprawie naboru wniosków o dotacje - rozgrywki piłki nożnej w II półroczu 2010 roku
Podmiot udostępniający: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Serafin
Osoba, która odpowiada za treść: Naczelnik Joanna Iżycka-Kuś
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Serafin
Data wytworzenia informacji: 2010-07-26 10:17:13
Data udostępnienia informacji: 2010-07-26 10:17:13
Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-26 10:24:15

Wersja do wydruku...

corner   corner