logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Zarządzenie Nr 57/10
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 30 czerwca 2010 rok


w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok


Na  podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ), art. 222 ust 4 i art.257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240) oraz § 12 pkt 1 Uchwały Nr XLII/372/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia  z dnia 29 stycznia 2010  rok w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2010 rok Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni zarządza co następuje:


§ 1

1. Dokonuje się  zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę  48.870,00 zł  
    zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody bieżące kwota 48.870,00 zł
   z tego:
 - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
   zleconych gminie kwota  48.870,00 zł


§ 2


1.Dokonuje się  zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę  556.218,00 zł
    zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota  556.218,00 zł
  w tym: realizacja zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej  zleconych
             gminie kwota   48.870,00 zł
2 .Dokonuje się  zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę  507.348,00 zł 
     zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota    507.348,00 zł
  w tym: rezerwy  kwota       26.400,00 zł


§ 3


W planie wydatków budżetowych wprowadza się zmiany jn.
1. Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”,
    rozdział 40002 „ Dostarczanie wody” , § 6050 „ Wydatki inwestycyjne jednostek
    budżetowych” – zmniejsza się o kwotę 1.332,00 zł na zadaniu „ Magistrala
    przesyłowa wody zimnej Zatonie-Sieniawka ( instalacja tablicy pamiątkowej oraz
    promocja w prasie)”, wprowadza się § 6058 „ Wydatki inwestycyjne jednostek
    budżetowych” z kwotą 1.332,00 zł z zadaniem o brzmieniu jw.


2. Dział 600 „ Transport i łączność”,  rozdział 60016 „ Drogi publiczne gminne” ,
    § 6050 „ Wydatki inwestycyjne jednostek  budżetowych” – zmniejsza się
    o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu „ Poprawa drogi dostępności między miastem
    Hradek n/Nysą ( Cz ) a Bogatynią ( PL ) Hermanice ( Cz ) na pograniczu czesko-
    polskim – Czs 3.22/1.1/080.00051 płyty pamiątkowe” , wprowadza się § 6058
    „ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” z kwotą 1.894,00 zł i § 6059
    „ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” z kwotą 3.106,00 zł ,
     z zadaniem o brzmieniu jw.


3. Dział 801 „ Oświata i wychowanie”,  rozdział 80195 „ Pozostała działalność” ,
    § 4300 „ Zakup usług pozostałych” – zmniejsza się środki na zadaniu
    „ Ogłoszenia w prasie dotyczące konkursów na dyrektorów jednostek
    oświatowych i konkursów wynikających z ustawy o pożytku publicznym”
    o kwotę 13.500,00 zł, zwiększa się środki na zadaniu „ Letni wypoczynek dzieci
    i młodzieży szkolnej ( kolonie międzynarodowe )” o kwotę 13.500,00 zł


4. Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ”, rozdział  90015 
    „Oświetlenie ulic, placów i dróg ”  § 4260 „Zakup energii ” - zmniejsza się środki 
    na zadaniu „Oświetlenie ulic ” o kwotę 3.903,00 zł,  zwiększa się środki na
    zadaniu „ Oświetlenie - Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki ” Karbonalia” 
    o kwotę  3.903,00 zł.


5. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095
    „Pozostała działalność” § 4300 „ Zakup usług pozostałych” zmniejsza się środki
    na zadaniu „Opłata za przyłącze elektroenergetyczne” o kwotę 2.500,00 zł,
    wprowadza się nowe zadanie  „Opłata za  przyłącza elektroenergetyczne –
    Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki ”Karbonalia” z kwotą  2.500,00 zł.


§ 4


Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2010 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych   146.137.091,35 zł
- po stronie wydatków budżetowych   152.527.810,49 zł
- niedobór budżetu                                   6.390.719,14 zł
- przychody budżetowe w wysokości    12.139.819,14 zł
- rozchody budżetowe w wysokości        5.749.100,00 zł


§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 

Załączniki do pobrania: 2010-07-26 11:37:28 - Uzasadnienie (62.41 kB)
2010-07-26 11:38:37 - załącznik nr 1 (62.93 kB)

Ilość odwiedzin: 705
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 57/2010
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 57/2010 Burmistrza Miasta i gminy Bogatynia z dnia 30 czerwcw 2010 w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok.
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Kapuścińska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Krukowska
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2010-06-30 11:30:00
Data udostępnienia informacji: 2010-07-05 11:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-26 11:39:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner