logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


ZARZĄDZENIE NR 89/2010
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 2 września 2010 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 10/09 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 01 lutego 2009r. zmienionego Zarządzeniem Nr 26/09 z dn. 26.02.2009r. i Nr 35/09 z dn.18.03.2009r.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U z 2001r. Nr.142 poz.1591 z póź. zm)
zarządzam, co następuje:

§1

W Regulaminie Organizacyjnym wprowadza się następującą zmiany:

 1. W Rozdziale I „Postanowienia ogólne „ w § 3 w pkt.3 skreśla się ppkt 6 „Kierownika Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego”
 2. W Rozdziale II „Status prawny pracownika samorządowego” skreśla się pkt 5. i 11
 3. W Rozdziale IV „Struktura Organizacyjna Urzędu” w § 7 skreśla się pkt 6 a pkt 17. otrzymuje brzmienie „ Wydział Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego”
 4. W Rozdziale IV „Struktura Organizacyjna Urzędu” w § 8 skreśla się pkt 18 a pkt 17. otrzymuje brzmienie „ Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego”
 5. W Rozdziale V „Zakresy i Zasady Funkcjonowania Wydziałów” w § 10 pkt 12 otrzymuje brzmienie „ Wydział Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego realizuje zadania z zakresu:
  1. Opracowania i aktualizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska.
  2. Sporządzania okresowych raportów dla Rady Gminy z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska.
  3. Zapewniania korzystania z przyrody żywej przez tworzenie terenów zieleni miejskiej oraz wydzielanie terenów na cele wypoczynkowe.
  4. Prowadzenia spraw z zakresu:
   1. ochrony środowiska,
   2. ochrony przyrody, gospodarki wodno – ściekowej ,
   3. ochrony przed zanieczyszczeniami
    oraz wykonywanie kontroli w tym zakresie w ramach kompetencji ustawowych.
  5. Zgłaszania właściwym kompetencyjnie jednostkom administracji samorządowej i państwowej wypadków zagrożenia środowiska.
  6. Nadzorowania i prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej z utrzymywania terenów zielonych na terenie miasta i gminy.
  7. Współpracy z administracją samorządową szczebla powiatowego i wojewódzkiego w zakresie udzielonych osobom prawnym pozwoleń wodno-prawnych, na szczególne korzystanie z wód powierzchniowych w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków: przemysłowych, sanitarnych
   i deszczowych.
  8. Przyjmowania i ewidencji zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziałowywać na środowisko.
  9. Wydawania decyzji nakładających na prowadzącego instalację wykonywanie pomiarów wielkości emisji zanieczyszczeń.
  10. Przyjmowania i rejestracji wyników pomiarów emisji zanieczyszczeń.
  11. Prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych, ścieków komunalnych i przemysłowych, oraz prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
  12. Kontroli poprawności eksploatacyjnej przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych.
  13. Nadzorowania merytorycznego dopłat z budżetu gminy dla Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. w zakresie cen wody i ścieków.
  14. Nadzoru merytorycznego nad eksploatacją sieci kanalizacji deszczowej oraz nad eksploatacją urządzeń i sieci wodociągowych w ramach pozwolenia na zbiorcze zasilanie w wodę i zbiorczy odbiór ścieków.
  15. Przygotowywania i przekazywanie informacji o jakości wody z ujęć i wody dostarczanej do odbiorców.
  16. Bieżącej współpracy z Terenową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w sprawie jakości wody.
  17. Sporządzania sprawozdań z zakresu ochrony środowiska.
  18. Wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięć mogących znacząco oddziałowywać na środowisko.
  19. Prowadzenia rejestru wydanych decyzji w sprawie j.w.
  20. Prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz udostępnianie informacji.
  21. Podejmowania działań związanych z opracowaniem i aktualizacją planu przestrzennego zagospodarowania miasta i gminy.
  22. Realizacji strategii rozwoju miasta i gminy Bogatynia na lata 2006 – 2014.
  23. Wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości.
  24. Wymierzania kar pieniężnych za samowolne usunięcie drzew i krzewów.
  25. Współpracy ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacja profilaktyki zwierzęcej.
  26. Prowadzenia spraw związanych z padłymi i bezdomnymi zwierzętami.
  27. Realizacji programu likwidacji azbestu z terenu Gminy.
  28. Nadzoru nad utrzymaniem i konserwacją słupów ogłoszeniowych.
  29. Współdziałania z zarządcami cmentarzy komunalnych na terenie gminy.
  30. Prowadzenia spraw związanych z nielegalnymi i dzikimi wysypiskami.
  31. Współpracy z Gminnym Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o. o w Bogatyni w zakresie
   remontów, modernizacji urządzeń i obiektów gospodarki odpadowej.
  32. Opiniowania wniosków podmiotów gospodarczych na wytwarzanie odpadów.
  33. Nadzoru merytorycznego nad prawidłową realizacją gospodarki odpadowej prowadzonej przez Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania zgodnie z zatwierdzonym programem gospodarki odpadami.
  34. Sporządzenia gminnego planu gospodarki odpadami
   1. monitoring planu gospodarki odpadami,
   2. wykonywanie sprawozdań z realizacji planu,
   3. współpraca ze Starostwem w zakresie realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami
  35. Prowadzenia rejestru pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne udzielanych przez administrację samorządową szczebla powiatowego i wojewódzkiego wytwarzającym odpady działającym na terenie gminy.
  36. Prowadzenia ewidencji odpadów składowanych na gminnym składowisku odpadów.
  37. Prowadzenia sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy .
  38. Współpracy z Urzędem Marszałkowskim w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska.
  39. Koordynacji działań zmierzających do minimalizacji ilości odpadów powstających na terenie gminy.
  40. Wydawania decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, wskazując sposób wykonania tej decyzji.
  41. Zapewniania objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów.
  42. Zapewniania warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych.
  43. Zapewniania budowy, utrzymania i eksploatacji lub zapewnianie warunków do budowy , utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez przedsiębiorców.
  44. Zapewniania warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.
  45. Prowadzenia ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.
  46. Przygotowywania projektów regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
  47. Przygotowywania projektów uchwały o ustaleniu górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  48. Organizowania odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na odbieranie odpadów komunalnych lub na opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
  49. Wydawania z urzędu decyzji o obowiązku uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli, którzy nie zawarli umów z firmą wywozową.
  50. Przygotowywania projektów zarządzeń Burmistrza w zakresie ustalenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie:
   1. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
   2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  51. Wydawania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:
   1. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
   2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  52. Sprawowania kontroli nad prawidłowością działalności gospodarczej przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem.
  53. Wydawania zezwoleń na utrzymywanie ras psów uznawanych za agresywne.
  54. Przyjmowania informacji od kół łowieckich w zakresie:
   1. rocznych planów łowieckich oraz sprawozdań z wykonania planu roku gospodarczego za rok ubiegły,
   2. zestawień ilościowych zwierzyny pozyskanej na terenie obwodu łowieckiego,
   3. planu polowań zbiorowych w sezonie polowań łowieckich
  55. Występowania do Burmistrza o wydanie opinii dotyczącej rocznych planów łowieckich.
  56. Sprawowania nadzoru merytorycznego nad pracami związanymi z zimowym i letnim utrzymaniem dróg i chodników.
  57. Planowania i wnioskowania potrzeb finansowo-rzeczowych na wykonanie zamówień robót geodezyjnych.
  58. Zlecania, nadzorowania i odbioru robót geodezyjnych i kartograficznych oraz ich merytoryczna kontrola.
  59. Przygotowywania dla utworzonych zasobów gruntów przed przystąpieniem ich do zabudowy, opracowania geodezyjnego i projektowego oraz projektów podziału nieruchomości.
  60. Wydawania postanowień określających sposób i możliwość podziału nieruchomości.
  61. Opracowywania projektów decyzji podziału nieruchomości oraz prowadzenie rejestru wydanych decyzji.
  62. Okazywania granic nowo wydzielonych działek, wyznaczanie i sporządzanie wykazów działek pod zabudowę mieszkaniową, handlową, usługową i drobnej wytwórczości.
  63. Prowadzenia spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości wraz z zawiadomieniem podmiotów zainteresowanych.
  64. Realizacji strategii rozwoju miasta i gminy Bogatynia na lata 2006 – 2014.
  65. Przygotowywania materiałów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta.
  66. Wnioskowania sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmian i planowanie odpowiednich środków na ich realizację.
  67. Oceny realizacji planów zagospodarowania przestrzennego. Współudział w uzgadnianiu planów w toku ich opracowywania. Współudział w konsultacjach społecznych i wykładanie planów do publicznego wglądu.
  68. Orzekania o zamknięciu i likwidacji cmentarzy komunalnych oraz przeznaczaniu terenów pocmentarnych.
  69. Regulowania stanu formalno- prawnego terenów przeznaczonych pod nowo zakładane cmentarze komunalne oraz grzebowisk dla zwierząt.
  70. Opiniowania ( w formie postanowienia) planów ruchu zakładów górniczych oraz dodatków do planu (lub dodatków ) ruchu KWB „Turów”.
  71. Przygotowywania opinii w sprawie ulg z tyt. opłat eksploatacyjnych dla KWB „Turów”.
  72. Wydawania decyzji o opłacie adjacenckiej wynikającej z dokonania podziału nieruchomości.
  73. Nadzorowania nad przestrzeganiem przez inwestorów obowiązku inwentaryzacji powykonawczej sieci technicznego uzbrojenia gruntów i wzniesionych budynków.
  74. Przygotowywania materiałów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta.
  75. Wnioskowania sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmian i planowanie odpowiednich środków na ich realizację.
  76. Przygotowania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
  77. Przygotowania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  78. Wydawania wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego.
  79. Sporządzania sprawozdań z zakresu planowania przestrzennego.
  80. Przygotowania zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości.
  81. Wydawania zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
  82. Zawiadamiania zainteresowanych właścicieli i użytkowników ustaleniach w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczenia terenów oraz innych ograniczeniach wynikających z tego planu.
  83. Współpracy z konserwatorem zabytków w zakresie ochrony zabytków i dóbr kultury na zasadach określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
  84. Prowadzenia gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych nieruchomości z terenu gminy objętych Wojewódzką Ewidencją Zabytków.
  85. Opracowanie projektu zezwolenia, o którym mowa w ustawie z dn. 11.05.2007r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych ( Dz.U z 2007r. Nr 127 poz.880).

W Rozdziale V § 10 skreśla się pkt 21 Biuro Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego
W Rozdziale X „Zasady Obsługi Obywateli” § 30 otrzymuje brzmienie: „Obywatele przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków w siedzibie urzędu w każdy poniedziałek w godzinach urzędowania”.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zobowiązuje się Sekretarza Gminy do sporządzenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ilość odwiedzin: 1016
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 89/2010
Skrócony opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 10/09 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miast
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Gogola
Osoba, która odpowiada za treść: Olimpia Stanaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Kuczaj
Data wytworzenia informacji: 2010-09-02 10:00:00
Data udostępnienia informacji: 2010-09-13 11:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-13 11:57:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner