logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA Nr LXXIX/468/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 27 sierpnia 2010 roku

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 1.427.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody bieżące kwota 1.305.920,00 zł
- dochody majątkowe 121.080,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 47.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody bieżące kwota 47.000,00 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 9.904.300,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki majątkowe kwota 8.192.800,00 zł
- wydatki bieżące kwota 1.711.500,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 8.524.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki majątkowe kwota 8.176.300,00 zł
- wydatki bieżące kwota 348.000,00 zł

§ 3

W Załączniku Nr 13 „Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” do Uchwały Nr LXII/372/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2010 rok dokonuje się zmian jn, jednocześnie załącznik otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2
do niniejszej uchwały,

1. W dziale 600, rozdział 60016 zmniejsza się nakłady na zadaniach jn:
- przebudowa ulic: II Armii Wojska Polskiego, Daszyńskiego, Zygmuntowskiej,
Pastwiskowej i 3-go Maja w Bogatyni wraz z częściową wymianą uzbrojenia”
- zmniejsza się nakłady w 2010 roku o kwotę 3.400.000,00 zł
- zwiększa się nakłady w 2011 roku o kwotę 3.400.000,00 zł

- przebudowa ulicy Puszkina w Bogatyni wraz z infrastrukturą – zmniejsza się
nakłady w 2010 roku o kwotę 500.000,00 zł

- odbudowa ulic wraz z oświetleniem na Osiedlu Markocice w obrębie ulic:
Kolejowej, Kopernika, Górskiej, Wąskiej i Leśnej – zmniejsza się nakłady
w 2010 roku o kwotę 300.000,00 zł

2. Wprowadza się:
Dział 700, rozdział 70095 - z zadaniem: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy wielorodzinnych budynków komunalnych w rejonie ul. Wyczółkowskiego w Bogatyni” z ogólną kwotą nakładów w 2011 roku 300.000,00 zł

Dział 900, rozdział 90078 - z zadaniami:
- odbudowa uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi kładek pieszych przez rzekę Miedziankę z ogólną kwotą nakładów 5.360.000,00 zł
z tego:
a) nakłady w 2010 roku kwota 589.500,00 zł
- opracowanie projektu funkcjonalno – użytkowego kwota 60.000,00 zł
- realizacja zadania kwota 529.500,00 zł
b) nakłady w 2011 roku kwota 4.770.500,00 zł
- realizacja zadania kwota 4.770.500,00 zł
- odbudowa obiektów mostowych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi z ogólną kwotą nakładów 7.760.000,00 zł
z tego:
a) nakłady w 2010 roku kwota 2.460.000,00 zł
- opracowanie projektu funkcjonalno – użytkowego kwota 60.000,00 zł
- realizacja zadania kwota 2.400.00,00 zł
b) nakłady w 2011 roku kwota 5.300.000,00 zł
- realizacja zadania kwota 5.300.000,00 zł

§ 4

Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2010 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych kwota 153.950.077,35 zł
- po stronie wydatków budżetowych kwota 160.340.796,49 zł
- deficyt budżetu kwota 6.390.719,14 zł

- przychody budżetowe w wysokości 12.139.819,14 zł
- rozchody budżetowe w wysokości 5.749.100,00 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr LXII/372/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2010 rok.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXXIX/468/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXXIX/468/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Krukowska
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2010-09-13 15:05:33
Data udostępnienia informacji: 2010-09-13 15:05:33
Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-13 15:09:25

Wersja do wydruku...

corner   corner