logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA Nr LXXXII/486/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 3 listopada 2010 roku

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 ze zmianami ) oraz art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
( Dz. U Nr 157 poz. 1240). Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 356.073,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody bieżące kwota 356.073,00 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 2.856.073,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota 356.073,00 zł
- wydatki majątkowe kwota 2.500.000,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 2.500.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki majątkowe kwota 2.500.000,00 zł


§ 3


W dziale 600” Transport i łączność”, rozdział 60078 „ Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” § 6050 , zadanie; „Odbudowa obiektów mostowych uszkodzonych w wyniku powodzi” rozszerza się zakres zadania o zapis - oraz
pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją zadania .

§ 4

W Załączniku Nr 13 „ Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” do Uchwały Nr LXII/372/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2010 rok dokonuje się zmian jn, jednocześnie załącznik otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2
do niniejszej uchwały,

Dział 600 „ Transport i łączność”, rozdział 60078 „ Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” - zwiększa się nakłady na zadaniu: „ Odbudowa obiektów mostowych uszkodzonych w wyniku powodzi oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją zadania” o kwotę 9.230.000,00 zł
z tego:
nakłady w 2010 roku o kwotę 2.500.000,00 zł
nakłady w 2011 roku o kwotę 6.730.000,00 zł


§ 5


Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2010 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych kwota 180.086.617,77 zł
- po stronie wydatków budżetowych kwota 186.477.336,91zł
- deficyt budżetu kwota 6.390.719,14zł
- przychody budżetowe w wysokości 12.139.819,14 zł
- rozchody budżetowe w wysokości 5.749.100,00 zł


§ 6


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.


§ 7


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr LXII/372/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2010 rok.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

Załączniki do pobrania: 2010-11-09 10:19:33 - uzasadnienie do uchwały (46.27 kB)
2010-11-09 10:20:07 - załącznik nr 1 (32.14 kB)
2010-11-09 10:20:35 - załącznik nr 2 (60.70 kB)

Ilość odwiedzin: 1175
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXXXII/486/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXXXII/486/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Krukowska
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2010-11-09 10:12:28
Data udostępnienia informacji: 2010-11-09 10:12:28
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-09 10:20:52

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner