logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA NR LXXXII/492/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 3 listopada 2010 roku


w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bogatyni


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 11 ust. 2, 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:


§ 1

Nadaje się Statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bogatyni w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXXVI/313/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 4 lipca 2006 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bogatyni.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

 

 

 

 


Załącznik
do Uchwały Nr LXXXII/492/10
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 3 listopada 2010 roku


STATUT
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BOGATYNI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:
• ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
• ustawy z dnia12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.),
• innych przepisów określających zadania z zakresu pomocy społecznej,
• ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz.1240 ze zm.),
• niniejszego statutu.
§ 2

1. Terenem działania Ośrodka jest gmina Bogatynia.
2. Siedziba Ośrodka mieści się w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 29.

§ 3

Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy Bogatynia rozliczającą się z budżetem gminy w dziale 852 Pomoc społeczna.


II. ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA

§ 4

Ośrodek prowadzi działania z zakresu pomocy społecznej na rzecz wspólnoty samorządowej Gminy Bogatynia mające na celu:
 umożliwienie rodzinom i osobom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia,
 wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także zapobieganie tym sytuacjom przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
§ 5

Do zakresu działania Ośrodka należy wykonywanie zadań własnych i zadań zleconych Gminie Bogatynia z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia12 marca 2004r. o pomocy społecznej.


III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 6

1. Ośrodkiem kieruje jednoosobowo Kierownik.
2. Kierownik zarządza Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz.
3. Stosunek pracy z Kierownikiem nawiązuje i rozwiązuje Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia.
4. Kierownik składa Radzie Gminy i Miasta Bogatynia coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka i przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
5. Podczas nieobecności Kierownika trwającej dłużej niż 14 dni zastępstwo sprawuje jego zastępca.
6. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadawany przez Kierownika i zatwierdzany przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 7

1. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy w stosunku do osób w nim zatrudnionych.
2. Pracownicy Ośrodka są pracownikami samorządowymi, a ich prawa i obowiązki określają przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

§ 8

Zadania służb pomocy społecznej wykonywane są przez Pracowników Socjalnych, którzy są zobowiązani do:
1) Realizacji celów pomocy społecznej.
2) Przestrzegania zasad etyki zawodowej.
3) Stosowania właściwych metod i technik pracy socjalnej oraz ich rozwijania.


IV. GOSPODARKA FINANSOWA

§ 9

1. Ośrodek prowadzi własną gospodarkę finansową pokrywając swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta i Gminy Bogatynia.
2. Ośrodek prowadzi działalność finansową na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych.
3. Gospodarkę finansową Ośrodka prowadzi Kierownik, który powierza obowiązki w zakresie rachunkowości i finansów Głównemu Księgowemu na zasadach określonych w ustawach.
4. Ośrodek posiada własny rachunek bankowy.


V. MIENIE OŚRODKA

§ 10
Majątek Ośrodka jest mieniem Gminy Bogatynia i może być wykorzystany jedynie do realizacji celów i zadań zgodnie z działalnością statutową.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

W celu realizacji zadań określonych statutem Ośrodek współpracuje, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

§ 12

1. Ośrodek działa na podstawie statutu nadanego przez Radę Miasta i Gminy Bogatynia.
2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
3. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.


 

Ilość odwiedzin: 808
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXXXII/492/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXXXII/492/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Edward Rak
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2010-11-09 14:31:39
Data udostępnienia informacji: 2010-11-09 14:31:39
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-09 14:35:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner