logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA NR LXXXII/493/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 3 listopada 2010 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620) zarządza się co następuje:
 

§ 1
Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy i Miasta Bogatynia na 2011 r.:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,80 zł od 1m² powierzchni;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,41 zł od 1m² powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,67 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,05 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,82 zł od 1m² powierzchni użytkowej;
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,27 od 1m² powierzchni użytkowej;
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,06 zł od 1m² powierzchni użytkowej;
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust. 3-7.
 

§ 2
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr LV/354/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie stawek w podatku od nieruchomości na rok 2010
 

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 roku


Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

Ilość odwiedzin: 933
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXXXII/493/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXXXII/493/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Remian
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2010-11-09 14:37:41
Data udostępnienia informacji: 2010-11-09 14:37:41
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-09 14:40:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner