logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA NR I/4/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 29 listopada 2010 roku

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
na 2011 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620) zarządza się, co następuje:

 

§ 1
Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. z kwoty 37,64 zł za 1q do kwoty 28 zł za 1q.
 

§ 2
Traci moc uchwała Nr LV/353/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2010 r.
 

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.
 

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 r.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Patryk Stefaniak
 

Ilość odwiedzin: 754
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr I/4/10
Skrócony opis: Uchwała Nr I/4/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 r.
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Remian
Osoba, która odpowiada za treść: Patryk Stefaniak
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2010-12-09 11:25:21
Data udostępnienia informacji: 2010-12-09 11:25:21
Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-09 11:27:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner