logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA Nr I/5/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 29 listopada 2010 roku

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 653.606,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody bieżące kwota 314.347,00 zł
- dochody majątkowe kwota 339.259,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 54.128,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody bieżące kwota 19.128,00 zł
- dochody majątkowe kwota 35.000,00 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 839.420,75 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota 413.633,75 zł
- wydatki majątkowe kwota 425.787,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 239.942,75 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota 178.792,75 zł
- wydatki majątkowe kwota 61.150,00 zł


§ 3

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę”, rozdział 40001 „Dostarczanie ciepła” § 6050, zadanie; „Dokumentacja oraz rozbudowa sieci cieplnej w rejonie ulic: Nabrzeżnej oraz Spółdzielczej” rozszerza się zakres zadania o zapis - „i Bojowników” .

-2-

§ 4


Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2010 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych kwota 179.598.411,77 zł
- po stronie wydatków budżetowych kwota 185.989.130,91zł
- deficyt budżetu kwota 6.390.719,14zł
- przychody budżetowe w wysokości 12.139.819,14 zł
- rozchody budżetowe w wysokości 5.749.100,00 zł

§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatyni.


§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr LXII/372/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2010 rok.

 

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Patryk Stefaniak

 

 

 

 


 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr I/5/10
Skrócony opis: Uchwała Nr I/5/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Krukowska
Osoba, która odpowiada za treść: Patryk Stefaniak
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2010-12-09 11:28:51
Data udostępnienia informacji: 2010-12-09 11:28:51
Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-09 11:30:12

Wersja do wydruku...

corner   corner