logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


   Załącznik do Zarządzenia nr 2/20

Dyrektora PP nr 7 z dn. 19.02.2020r.

 

Regulamin rekrutacji dzieci

do Publicznego Przedszkola  Nr 7

w Bogatyni

Opracowany na podstawie:

 

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe- tekst ujednolicony (Dz. U. z 2019 r. poz.1148 z póź. zm.),
 • Zarządzenie nr 15/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28.01.2020 r.

 

§ 1

 

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w uzasadnionych przypadkach i w sytuacji wolnych miejsc w przedszkolu dzieci młodsze, minimum 2,5 letnie.

 

§ 2

 

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola Nr 7 
w roku szkolnym 2019/2020, składają Deklarację kontynuacji edukacji przedszkolnej
na
  rok szkolny 2020/2021, w terminie od 20 lutego 2020 r. do 26 lutego 2020 r.
(Deklarację należy pobrać w przedszkolu).

 

UWAGA.  
Jeżeli rodzice dziecka dotychczas uczęszczającego do przedszkola nie złożą 
w wyznaczonym terminie stosownej deklaracji, wówczas dziecko objęte będzie procedurą rekrutacyjną obowiązującą na rok szkolny 2020/2021.            

 

§ 3

 

Rodzice/prawni opiekunowie chcący zapisać dziecko do przedszkola pobierają wniosek 
o przyjęcie dziecka w siedzibie przedszkola przy ul Cichej 6  lub ze strony internetowej  www.przedszkolesiedem.pl

 

§ 4

 

 1. Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć w wybranym przedszkolu w wyznaczonym terminie rekrutacji.

 2. Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli.

§ 5

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne do Publicznego Przedszkola nr 7 w Bogatyniprowadzone jest na wolne miejsca.

   

                                                                        § 6

 2. W przypadku mniejszej liczby złożonych wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, niż wolnych miejsc w przedszkolu w którym prowadzony jest nabór , do przedszkola przyjmuje się wszystkie dzieci w wieku 3- 6 lat, których rodzice złożyli wniosek

 

 

§ 7

 

W przypadku większej liczby złożonych wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, niż wolnych miejsc w przedszkolu, w którym prowadzony jest nabór, kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola przyjmowani są w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w zależności od spełnianych kryteriów.

 

 Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola.

 

§ 8

 

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

 

§ 9

 

Rekrutacja rozpoczyna się od 28 lutego 2020 r.  do 7 kwietnia  2020 r.

 

 

§ 10

 

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego - zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe- tekst jodnolity ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z póź. zm.) brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Każde z wymienionych kryteriów ma wartość 11 punktów.

 

 

§ 11

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący przedszkole. Kryteria te zostały uchwalone Uchwałą nr X/91/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 27.03.2015 r.:

 

Lp.

Kryterium rekrutacyjne

Wymagany dokument potwierdzający

spełnienie kryteriów

Ilość

pkt

1.

Wskazanie Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych instytucji wspomagających rodzinę

Wniosek OPS lub innej instytucji wspomagającej rodzinę

10 pkt.

2.

Dziecko, którego samotnie wychowujący rodzic

( prawny opiekun) pracuje lub studiuje w trybie dziennym, lub prowadzi gospodarstwo rolne, lub pozarolniczą działalność gospodarczą

Potwierdzenie zatrudnienia przez pracodawcę, zaświadczenie z uczelni lub odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

 

9 pkt.

3.

Dziecko, którego oboje rodzice ( prawni opiekunowie) pracuje lub studiuje w trybie dziennym, lub prowadzi gospodarstwo rolne, lub pozarolniczą działalność gospodarczą

Potwierdzenie zatrudnienia przez pracodawcę, zaświadczenie z uczelni lub odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

9 pkt.

4.

Czas pobytu dziecka w przedszkolu:

-powyżej 8 godzin dziennie

--od 6 do 8 godzin dziennie

 

Deklaracja czasu pobytu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym

 

 

 

8 pkt.

7 pkt.

5.

Zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego przedszkola

Oświadczenie rodziców lub opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do danego przedszkola

 

6 pkt.

 

§ 12

 

Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają wymagane, określone w ustawie kopie
lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie danych kryteriów, w tym:

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu
  na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
 5. dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący (ww. tabelka).
 • Dokumenty, o których mowa w pkt 1-4 należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub
  w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
  o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

                                                               § 13

 

Wypełniony wniosek: podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka. Podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym

    § 14

 

Wnioski weryfikuje komisja rekrutacyjna, którą powołuje dyrektor przedszkola.

 

   § 15

 

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1.  ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

2.    ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

3.   sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,

4.   sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

 

§ 16

 

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 1. żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

 2. zwrócić się do Burmistrza Miasta Bogatyni o potwierdzenie okoliczności zawartych
  w oświadczeniach.

 3. Burmistrz w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:

 4. korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

 5. może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,

 6. może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie
  o samotnym wychowywaniu dziecka.

                                                    

                       

                                                   § 17

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym Publicznego Przedszkola nr 7 w Bogatyni

20- 26.02.2020r.- wydawanie i przymowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu (deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego składają rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola)

28- 17.03.2020 r.- złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryterium branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

01- 08.06.2020 r. termin w postępowaniu uzupełniającym.

18-24.03.2020r -   weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 Prawo oświatowe

09- 16.06.2020 r. termin w postępowaniu uzupełniającym

 

27.03.2020r. godz.15:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22.06.2020 r. do godz. 15:00 termin w postępowaniu uzupełniającym

 

30.03.2020 r – 03.04.2020 r - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

23.06.2020 r.- 26.06.2020 r.- termin w postępowaniu uzupełniającym

 

07.04.2020 r. do godz. 15:00 -podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30.06.2020 r. do godz.15:00 - termin w postępowaniu uzupełniającym

 

 

§ 18

 

 

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

 

 1. Wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa powyżej. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał
  w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.  
  Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania. Na roztrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.                                                                                                                                                                                                            § 19

 Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu.

          § 20

 

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

§ 21

 

Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się definicje:

1. Zamieszkanie:

a) zameldowanie stałe,

b) zameldowanie czasowe na dzień 01.09.2020 r.,

 

2. Wielodzietność rodziny kandydata – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

3. Samotne wychowanie kandydata w rodzinie – oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

 

§ 22

 

 1. Przyjęcia dzieci spoza Gminy Bogatynia mogą mieć miejsce tylko po zrealizowaniu potrzeb mieszkańców Gminy Bogatynia i nie mogą wpływać na zmianę liczby oddziałów w przedszkolu.

 2. Dzieci zamieszkałe poza Gminą Bogatynia przyjmowane będą także według kryteriów określonych Uchwałą nr X/91/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 27.03.2015 r.

   

  § 23

   

  Publikacja wyników naboru odbędzie się zgodnie z harmonogramem poprzez udostępnienie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

   

  § 24

  Wnioski o przyjęcie do przedszkola wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (mylny PESEL, brak podpisu, daty itp.) z powodu niespełnienia formalnych kryteriów, nie będą rozpatrywane.

   

Ilość odwiedzin: 2120
Nazwa dokumentu: Regulamin rekrutacji dzieci
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Jurewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Jurewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Jolanta Jurewicz
Data wytworzenia informacji: 2016-05-10 08:30:45
Data udostępnienia informacji: 2016-05-10 08:30:45
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-16 13:40:50

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner