logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   minus Przedszkola
      minus Publiczne Przedszkole nr 3
         minus Strona główna
         minus Status prawny
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Organizacja
         minus Struktura organizacyjna
         minus Struktura własnościowa
         minus Załatwianie spraw
         minus Majątek
         minus Tryb Działania
         minus Archiwa danych
         minus Ogłoszenia
            plus Nabór na wolne stanowisko
            minus Nabór na wolne stanowisko
            plus Nabór na wolne stanowisko
            minus Nabór na wolno stanowisko
            minus Nabór na wolne stanowisko
         minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
         plus Regulaminy
         plus Zarządzenia
         minus Zamówienia publiczne
         minus Sprawozdawczość
         minus Redakcja
      plus Przedszkole Publiczne nr1
      plus Przedszkole Publiczne Nr 4
      plus Publiczne Przedszkole nr 5
      plus Publiczne Przedszkole nr 6
      plus Publiczne Przedszkole nr 7
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Spis dokumentów:
1. Nabór na wolne stanowisko
2. Nabór na wolne stanowisko
3. Nabór na wolne stanowisko
4. Nabór na wolno stanowisko
5. Nabór na wolne stanowisko

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

Księgowa do spraw płac

w Przedszkolu Publicznym Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni, ul. 1-go Maja 33 I.

DANE JEDNOSTKI:

Przedszkole Publiczne Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni ul. 1-go Maja 33 , 59 – 920 Bogatynia tel. 75 77 33524 e-mail: pp3bogatynia@home.pl II.

WARUNKI PRACY:

Miejsce pracy: Przedszkole Publiczne Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

Stanowisko: księgowy do spraw płac

Praca w godzinach: 07:00 – 11:00

Zatrudnienie: możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony,

Wynagrodzenie: zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Samorządowych w Przedszkolu Publicznym Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni.

Rodzaj umowy: umowa o pracę

III. OKREŚLENIE WYMAGAŃ ZWIĄZANYCH ZE STANOWISKIEM

1. Wymagania niezbędne:

Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada:

1) Obywatelstwo polskie.

2) Pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych.

3) Wykształcenie : wyższe ekonomiczne  lub średnie ekonomiczne i 3-letni staż pracy.

2. Wymagania dodatkowe:

1) Znajomość programu Płace Optivum-Vulcan

2) Umiejętność posługiwania się narzedziami informatycznymi.

3) Samodzielność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań.

4) Znajomość przepisów prawa z zakresu finansów publicznych, rachunkowości i zamówień publicznych.

5) Znajomość przepisów prawa dotyczących podatków i ubezpieczeń społecznych.

6) Nieposzlakowana opinia.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Czuwanie nad systematycznym i terminowym spływem dokumentów płacowych.

2) Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z przepisami prawa ,regulaminem pracy, oraz wynagrodzeń, sporządzanie list płac pracowników.

3) Sporządzanie i aktualizacja kart wynagrodzeń i zasiłkowych.

4) Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych ( karty zasiłkowe i inna dokumentacja wynikająca z przepisów ZUS).

5) Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i pobieraniem podatku od: wynagrodzeń, umów cywilno-prawnych oraz składek na fundusz zdrowotny, sporządzanie deklaracji w okresach miesięcznych ,rocznych i przesyłanie do Urzędu Skarbowego.

6) Sporządzanie i przekazywanie deklaracji, korekt do Urzędu Skarbowego, ZUS, PEFRON

7) Terminowe sporządzanie przelewów dotyczących wynagrodzeń ,składek ZUS, składek na fundusz pracy i podatków.

8) Wystawianie zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu oraz osiągniętych dochodach

9) Sporządzanie okresowych sprawozdań z zakresu funduszu płac, sprawozdawczości GUS-u z funduszu płac.

10) Udzielanie informacji interesantom

11) Dbałość o należyty porządek i ład na stanowisku pracy

12) Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych wynikających z organizacji pracy przedszkola.

4. Wymagane dokumenty:

1) CV, list motywacyjny;

2) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

3) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

4) Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; (przy zatrudnieniu wymagane jest dostarczenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

5) Podpisana klauzula informacyjna (dostępna do pobrania w załączniku)

4. Termin i miejsce składania dokumentów:

1) Termin: do 21 maja 2020 r. do godz. 14:00

2) Sposób składania dokumentów: elektronicznie  lub listownie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko księgowy do spraw płac w Przedszkolu Publicznym Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni”;

3) Adres: Przedszkole Publiczne Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni, ul. 1-go Maja 33, 59-920 Bogatynia, mail: dyrektorpp3@pp3bogatynia.home.pl

IV. INFORMACJE DODATKOWE

1. Procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest przeprowadzana dwuetapowo i obejmuje: 

I etap – kwalifikacja formalna – badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych. Do II etapu dopuszcza się osoby zakwalifikowane w I etapie. 

II etap – kwalifikacja merytoryczna obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową, powołaną przez Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni

2. Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych nastąpi w Przedszkolu Publicznym Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni w dniu  22. 05. 2020 r. o godz. 10:00.

3. Z Regulaminem naboru można zapoznać się  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bogatynia.pl.

4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej . Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 75 77 33 524

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia nie przekroczył 0 %.

Data ogłoszenia: 28.04.2020r.

Załączniki do pobrania: 2019-07-11 10:11:05 - klauzula (33.00 kB)
2021-02-12 14:50:37 - Informacja o wynikach naboru (1.51 MB)
2021-07-05 09:46:07 - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO (306.87 kB)

Ilość odwiedzin: 15767
Nazwa dokumentu: Ogłoszenia
Podmiot udostępniający: Przedszkole Publiczne Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Agata Nowak
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Lewczuk
Osoba, która wprowadzała dane: Bogumiła Lewczuk
Data wytworzenia informacji: 2019-07-11 10:07:33
Data udostępnienia informacji: 2019-07-11 10:07:33
Data ostatniej aktualizacji: 2021-07-05 09:46:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner