logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   plus Przedszkola
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   minus Straż Miejska
      minus Dane podstawowe
      minus Status prawny
      minus Zadania Straży Miejskiej
      minus Obowiązki strażników miejskich
      plus Podstawy prawne
      minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
         minus Oferty pracy
            minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Strażnik Miejski - Aplikant
         plus Wyniki konkursów
         minus Kwestionariusz osobowy
      plus Ochrona Danych Osobowych
      minus Sprawozdania finansowe SM 2022r.
      minus Zapytania ofertowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


KOMENDANT

STRAŻY MIEJSKIEJ W BOGATYNI

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

STRAŻNIK MIEJSKI - APLIKANT 

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Straż Miejska w Bogatyni, ul. Daszyńskiego 29, 59-920 Bogatynia

tel. 75 77 32 408

e-mail: strazmbogatynia@post.pl

 

 1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,

 • ukończone 21 lat,

 • korzystanie w pełni z praw publicznych,

 • wykształcenie co najmniej średnie,

 • nienaganna opinia,

 • pełna sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

 • niekaralność sądowa,

 

3. Wymagania dodatkowe:

 • odporność na stres,

 • umiejętność analitycznego podejścia do problemów,

 • zdecydowanie i samodzielność w działaniu,

 • dyspozycyjność,

 • poczucie odpowiedzialności,

 • umiejętność i doświadczenie w pracy w grupie,

 • posiadanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień,

 • zachowanie życzliwości w kontaktach z obywatelami, podwładnymi, przełożonymi i współpracownikami.

 • prawo jazdy kat. B

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.

 

5. Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy ( CV ),

 • list motywacyjny,

 • kwestionariusz personalny kandydata,

 • zaświadczenie o niekaralności,

 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (kserokopie, oryginały do wglądu),

 • podpisana własnoręcznie zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści:
  „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Straż Miejska w Bogatyni, siedziba: ul. Daszyńskiego 29, 59-920 Bogatynia, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Strażnik Miejski-Aplikant”.

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W styczniu 2024r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej w Bogatyni, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Informujemy, że niniejsze ogłoszenie dotyczy stanowiska urzędniczego w charakterze Strażnika
Miejskiego, w związku z czym od kandydatów wymagana jest pełna sprawność fizyczna i psychiczna zgodnie z art. 24 pkt. 6 ustawy o strażach gminnych (miejskich).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Dokumenty uczestnika naboru na wolne stanowisko Strażnika Miejskiego” w Sekretariacie Komendy Straży Miejskiej w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 29,  w terminie do 05 marca 2024r. do godziny 15:00 włącznie.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do Komendy Straży Miejskiej w Bogatyni.

Oferty niekompletne, niespełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu, a także dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Straży Miejskiej w Bogatyni po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Bogatynia http://gmina.bogatynia.sisco.info
 

UWAGA!

Straż Miejska w Bogatyni o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego zawiadamia telefonicznie lub drogą elektroniczną tylko te osoby, które spełniły wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie  danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z póź. zm.)

Ilość odwiedzin: 10837
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Strażnik Miejski - Aplikant
Podmiot udostępniający: Straż Miejska
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Wojnowska
Osoba, która odpowiada za treść: Jarosław Woźnicki
Osoba, która wprowadzała dane: Damian Czech
Data wytworzenia informacji: 2024-02-20 14:04:00
Data udostępnienia informacji: 2024-02-20 14:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-20 14:48:10

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner