logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   minus Przedszkola
      plus Publiczne Przedszkole nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr1
         minus Status prawny
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Organizacja
         minus Struktura organizacyjna
         minus Struktura własnosciowa
         minus Majatek
         minus Statut
         minus Tryb działania
         minus Załatwianie spraw
         minus Ochrona danych osobowych
         minus Zarządzenia
         minus Regulaminy
         minus Strona internetowa
         minus Informacje nieudostępnione
         minus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
         minus Sprawozdania finansowe
         minus Archiwa danych
      plus Przedszkole Publiczne Nr 4
      plus Publiczne Przedszkole nr 5
      plus Publiczne Przedszkole nr 6
      plus Publiczne Przedszkole nr 7
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


1.Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 maja. 2. Arkusz organizacyjny zaopiniowany przez radę pedagogiczna i Kuratora Oświaty zatwierdza organ prowadzący przedszkole. 3. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności: a) Liczbę miejsc w placówce b) Liczbę dzieci zapisanych do placówki c) Liczbę oddziałów d) Czas pracy poszczególnych oddziałów; e) Liczbę pracowników przedszkola; f) Czas pracy pracowników g) Ogólną liczbę godzin finansowych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący. 1. Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godz. dziennie. 2. Dzieci sześcioletnie objęte są obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. 3. Czas pobytu dziecka sześcioletniego w przedszkolu nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie. 4. Czas pracy poszczególnych oddziałów określa projekt organizacyjny placówki. 6. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole na wniosek dyrektora 7. W okresach obniżonej frekwencji (ferie zimowe, wiosenne, dyżur wakacyjny, epidemia grypy itp.) przedszkole prowadzi zajęcia w grupach łączonych. 8. Grupy mogą być łączone przy liczbie wychowanków poniżej dziesięciu w każdej z nich z zachowaniem zasady łączenia grup zbliżonych wiekiem (trzylatki z czterolatkami, pięciolatki z sześciolatkami). 9. Przedszkole prowadzi i przechowuje następującą dokumentację: a) dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola b) zeszyt zajęć zespołów kompensacyjno-wyrównawczych, karty obserwacji dziecka, zeszyt kontaktów z rodzicami, teczkę prac dziecka 1. Do realizacji celów i zadań statutowych placówka posiada: a. 3 sale zabaw z niezbędnym wyposażeniem b. Hol do zabaw rytmiczno- ruchowych c. Pomieszczenia sanitarne d. Pomieszczenia administracyjno – gospodarcze e. Szatnię wygospodarowana na holu f. Plac zabaw z urządzeniami terenowymi do zabawy dla dzieci 1.WARUNKI TWORZENIA ODDZIAŁOW W PRZEDSZKOLU: 1.1 Za dzieci w wieku przedszkolnym uważa się takie, które w danym roku kalendarzowym osiągają trzy lata oraz kończą sześć lat. Nabór do poszczególnych grup odbywa się rocznikami. 1.2 W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 1.3 Na każdy oddział przysługują 2 etaty nauczyciela i 1 etat woźnej. 1.4 Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej jej skuteczności przyjmuje się zasadę, iż nauczycielka (co najmniej jedna) prowadzi swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu. 1.5 W grupie 3 – 4-latków dodatkowo przysługuje jeden etat pomocy nauczycielki. 1.6 Decyzje w sprawie przydziału nauczycieli do poszczególnych oddziałów podejmuje dyrektor przedszkola. 1.7 Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 osób. 1.8 Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie podstawy programowej, programu wychowania w przedszkolu wybranego spośród programów wpisanych do wykazu programów dopuszczonych przez MEN do użytku w przedszkolu, programów autorskich opracowanych przez nauczycieli przedszkola. 1.9 W przedszkolu wyboru programu dokonują nauczycielki, uwzględniając potrzeby i możliwości dzieci. 1.10 Rada pedagogiczna co roku zatwierdza przedszkolny zestaw programów na pierwszej radzie pedagogicznej w roku szkolnym 1.11 Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców. 1.12 Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 1.13 Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. 2. ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW ( PRAWNYCH OPIEKUNÓW). 2.1 W sprawowaniu opieki nad dzieckiem i jego bezpieczeństwem konieczne jest przestrzeganie przez rodziców (prawnych opiekunów) zasad przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. 2.2 Rodzice, opiekunowie zobowiązani są do osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. 2.3 Rodzice na karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola wpisują osoby upoważnione do odbioru ich dzieci. 2.4 Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru w przypadku gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie jest on w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. 2.5 O każdej odmowie wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora. W takiej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności dostępnych w celu nawiązania kontaktu z rodzicami – prawnymi opiekunami dziecka. 2.6 Nauczyciele upoważnieni są do przekazania informacji dla rodziców o miejscu i czasie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. 2.7 OBOWIĄZKI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ,, UPOWAZNIENIA DYREKTORA REALIZUJACEGO ZADANIE PRZYPROWADZANIA I ODBIWRANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA 2.8 Dyrektor informuje rodziców o terminie i czasie przyprowadzania i odbierania dziecka – na tablicy ogłoszeń dla rodziców oraz na pierwszym zebraniu z rodzicami. 2.9 Dyrektor na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej na początku roku szkolnego zobowiązuje nauczycieli do bezwzględnego przestrzegania upoważnień do odbioru dziecka z przedszkola. W sytuacji, gdy nauczyciel nie wyda dziecka osobie do tego upoważnionej dyrektor wspólnie z nauczycielem podejmuje wszelkie czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami – prawnymi opiekunami dziecka 2.10 OBOWIĄZKI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ,UPOWAZNIENIA RODZICA REALIZUJACEGO ZADANIE PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA: 2.11 Rodzic przestrzega godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. 2.12 Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub prawnych opiekunów prawnych. Szczególnych przypadkach dyrektor przedszkola wyraża zgodę na odbiór dziecka przez osobę nieletnią na podstawie upoważnienia wydanego przez rodziców, prawnych opiekunów dziecka. 2.13 Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe. 2.14 Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola 2.15 Oświadczenie rodzica o odbiorze dziecka z przedszkola rodzice podpisują własnoręcznym podpisem 2.16 Rodzice przyprowadzają dziecko do sali i przekazują pod opiekę nauczycielowi. 2.17 Osoba odbierająca dziecko z przedszkola będąca w stanie nietrzeźwym nie będzie mogła go odebrać 2.18 Spóźnienia dziecka należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie do godziny 9.00 2.19 Dziecko należy odebrać z przedszkola do godziny ustanowionej w danym roku szkolnym za godzinę odbioru dziecka z przedszkola. W przypadku nie odebrania dziecka do godziny ustalonej nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodziców o zaistniałym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców. 2.20 W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, prawnych opiekunów, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu jedną godzinę. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami, prawnymi opiekunami. 3 SPOSÓB SRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIECMI W CZASIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU ORAZ W CZASIE ZAJĘĆ POZA PRZEDSZKOLEM. 3.1 Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz zajęć poza przedszkolem w następujący sposób: 3.2 Dziecko przebywające w przedszkolu jest pod opieką nauczycielki, która organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z programem wychowania przedszkolnego i miesięcznym planem pracy dydaktyczno-wychowawczej. 3.3 Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć. 3.4 Nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. 3.5 Każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia. 3.6 Nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków. 3.7 Nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni im w tym czasie opiekę upoważnionej osoby. 3.8 Obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna. Powiadomić dyrekcję oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. temperatura 3.9 W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom. 3.10 W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach. Wychowankowie za zgodą rodziców mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice na początku roku szkolnego (wrzesień) 3.11 Obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, p.poż, przepisów ruchu drogowego. 3.12 Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny odbywać się przy udziale wymaganej liczby opiekunów, zgodnie z Regulaminem spacerów i wycieczek obowiązującym w przedszkolu. 4 . ORGANIZACJA ZASTĘPSTW ZA NIEOBECNYCH NAUCZYCIELI: 4.1 Zastępstwa za nieobecnego nauczyciela organizuje dyrektor przedszkola . 4.2 Pierwszeństwo w realizacji tych zastępstw ma drugi nauczyciel pracujący w oddziale. 4.3 Zastępstwa dyrektor odnotowuje w zeszycie zastępstw, a nauczyciel zastępujący nieobecnego nauczyciela potwierdza własnoręcznym podpisem. 4.4 Zastępstwo za nieobecnego nauczyciela nauczyciel zastępujący odnotowuje w dzienniku zajęć. 4.4 Praca dydaktyczno-wychowawcza w trakcie realizacji zastępstw prowadzona jest w oparciu o obowiązujący w danej grupie miesięczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczy. 5. .ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH 5.1 Na terenie przedszkola na wniosek rodziców przedszkole organizuje dla dzieci nieodpłatnie zajęcia z religii. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię, mają zapewnioną opiekę nauczyciela. Nauka religii w przedszkolu odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych właściwych dla danego poziomu nauczania. 5.2 Na terenie przedszkola na życzenie rodziców mogą być organizowane inne dodatkowe zajęcia. 5.3 Rodzaj tych zajęć, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców. Zajęcia te finansowane są w całości przez rodziców 5.4 Zajęcia dodatkowe akceptują rodzice. 5.5 Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi: a)15 – 20 min dla dzieci 3-4 letnich b) około 25-30 min dla dzieci 5-6 letnich 5.6 Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalone są przez dyrektora placówki. 5.7 Przedszkole organizuje zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci skierowanych na te zajęcia na podstawie zaświadczenia lekarskiego , koszty tych zajęć pokrywa Gmina. 6. ZASDY ODPŁATNOSCI ZA PRZEDSZKOLE; 1.1 Organ prowadzący przedszkole ustala( Uchwała Nr XXIV/182/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 31 marca 2008 :a)wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu –4,00 zł ,b)opłatę za sprawowanie opieki nad dzieckiem w czasie przekraczającym czas realizacji podstawy programowej ( 5 godzin):

-         6-8 godzina pobytu – 2,00 zł za godzinę

-         9-10 godzina pobytu – 0,50 zł za godzinę

 Szczegółowe zasady pobierania opłat, o których mowa w pkt.6.1, określają umowy cywilnoprawne zawarte pomiędzy przedszkolem a rodzicami ( opiekunami prawnymi) dziecka.

Nazwa dokumentu: Organizacja
Osoba, która wytworzyła informację: Marzena Zawadzka
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Michalczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Irena Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2009-02-19 12:57:00
Data udostępnienia informacji: 2009-02-19 12:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-19 13:52:06

Wersja do wydruku...

corner   corner