logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   minus Przedszkola
      plus Publiczne Przedszkole nr 3
      plus Przedszkole Publiczne nr1
      plus Przedszkole Publiczne Nr 4
      plus Publiczne Przedszkole nr 5
      plus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Publiczne Przedszkole nr 7
         minus Status prawny.
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Organizacja
         minus Struktura organizacyjna
         minus Struktura własnościowa
         minus Tryb działania
         minus Załatwianie spraw
         minus Archiwa danych
         minus Strona Internetowa
         minus Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
         minus Regulamin rekrutacji dzieci
         minus Regulamin pracy komisji rekrutacyjnej
         plus Ogłoszenia
         minus Instrukcja Kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt
         minus Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt
         minus Zarządzenie wprowadzające i pismo zatwierdzające instrukcję kancelaryjną i składnicy akt
         minus Statut
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


 

Organy i osoby sprawujące w przedszkolu funkcje i ich kompetencje

Organami przedszkola są:

 Dyrektor - mgr Marzanna Samelska
Kompetencje dyrektora przedszkola określa art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 96, poz. 329 ze zm.) oraz statut przedszkola.

1. Dyrektor przedszkola

Wybierany jest w drodze konkursu spośród kandydatów posiadających:

 • wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
 • ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą lub kurs z zakresu zarządzania oświatą
 • co najmniej 5- letni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
 • w okresie 5 lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska uzyskała co najmniej ocenę dobrą w placówce oświatowej.

♦ kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w szczególności:

- kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości,

- realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte e ramach jej kompetencji,

- przekłada RadziePedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku wnioski i uwagi ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,

- współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców,

- organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną w formach określonych w statucie przedszkola i decyduje o jej zakończeniu,

- dopuszcza do użytku przedszkolnego programu wychowania przedszkolnego,

wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący,

- powołuje Komisję rekrutacyjno kwalifikacyjną, gdy zachodzi taka konieczność,

- opracowuje w porozumieniu z radą pedagogiczną plan doskonalenia nauczycieli,

♦ organizuje działalność przedszkola, a w szczególności:

- opracowuje arkusz organizacyjny na każdy rok szkolny,

- dba o właściwe wyposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne,

- sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola,

- opracowuje projekt planu finansowego przedszkola,

- dysponuje  środkami finansowymi określonymi w planie finansowym przedszkola; ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

- powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku przedszkola,

- odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami,

♦ prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

- nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,

- dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny,

- opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych,

- dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu  na stopień awansu zawodowego,

- przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi przedszkola,

- udziela urlopów zgodnie z KN i KP,

- wydaje świadectwa pracy i opinie wymwgane prawem,

- wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktoewgo,

- dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

- wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

Rada Pedagogiczna
Kompetencje rady pedagogicznej określa art. 41 i 42 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz statut przedszkola.

- opiniuje przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego,

- opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

- opiniuje projekt finansowy przedszkola;

- wydaje opinie na okoliczność przeddłużenia powierzenia stanowiska dyrektora,

- opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy,

- opiniuje ramowy rozkład dnia w przedszkolu,

- uchwala regulamin swojej działalności,

- zatwierdza plan pracy przedszkola na każdy rok szkolny,

- podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy zapisane dziecko,

 

 

 

3. Rada Rodziców - organ społeczny
Kompetencje rady rodziców określa art. 54 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz statut przedszkola.

Prawa i obowiązki rodziców określa załącznik nr3 do statutu:

                       "Prawa i obowiązki rodziców"

 • Organy przedszkola współdziałając ze sobą:
  • dają każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i zawartych szczegółowo w regulaminach załączonych do statutu przedszkola.
  • zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą
  • mają na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz pod noszenie rozwoju placówki
 • Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach opieki i kształcenia dzieci.
  • nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami, udzielają rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju.
  • przedszkole organizuje dni otwarte.
  • rodzice mają prawo znać zadania wynikające z rocznego planu pracy przedszkola i planów miesięcznych w danym oddziale.
  • Zebrania ze wszystkimi rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w miarę potrzeb bieżących, nie rzadziej niż raz na kwartał.
  • Spory między radą rodziców, a radą pedagogiczną rozstrzyga dyrektor.
  • Spory między radą rodziców, a dyrektorem rozstrzyga Kuratorium w porozumieniu z Radą Gminy.

Nazwa dokumentu: Struktura organizacyjna
Osoba, która wytworzyła informację: Publiczne Przedszkole nr 7 w Bogatyni
Osoba, która odpowiada za treść: Publiczne Przedszkole nr 7 w Bogatyni
Osoba, która wprowadzała dane: Jolanta Jurewicz
Data wytworzenia informacji: 2011-12-28 09:50:00
Data udostępnienia informacji: 2005-03-16 09:50:46
Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-29 08:48:52

Wersja do wydruku...

corner   corner