logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


GMINA BOGATYNIA > Tablica Ogłoszeń

Burmistrz  Miasta i Gminy w Bogatyni
ogłasza nabór
 na stanowisko kierownika Biura Rady Gminy i Miasta Bogatynia
w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni


 I.Wymagania w stosunku do kandydatów:

 1.wymagania niezbędne:

a)  kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na w/w stanowisku:

-        wykształcenie wyższe,

-         preferowane: administracyjne lub zarządzanie,

b)  minimum 6 lat doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 2 lata na stanowiskach w urzędach administracji samorządowej lub urzędach administracji państwowej,

c)  spełnienie pozostałych wymagani określonych w art. 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 z późn. zm).

II. Wymagania dodatkowe:

a)  znajomość przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych przez Gminę, w szczególności znajomość ustroju gminy oraz organizacji urzędu miasta i gminy w Bogatyni, w tym zakresu zadań realizowanych przez Biuro Rady,

b)  umiejętność praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy poparta doświadczeniem zawodowym,

c)  umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie aplikacji biurowych,

d)  umiejętność pracy w stresie,

e)  obowiązkowość, staranność, samodzielność, komunikatywność, wysoka kultura osobista,

f)    umiejętność kierowania zespołem, łatwość komunikowania się i przekazywania informacji

III. Zakres odpowiedzialności na stanowisku:

 1.      osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna za zadania określone Statucie Gminy Bogatynia oraz Regulaminie Urzędu Gminy i Miasta w Bogatyni

 IV. Wymagane dokumenty:

 1.          życiorys,

2.          list motywacyjny,

3.          kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz staż pracy,

4.          dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje,

5.          kwestionariusz osobowy,

6.          oświadczenie kandydata o niekaralności.

 V. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 1.      termin: do dnia 21 marca 2006 roku;

2.      sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, osobiście w godzinach pracy urzędu lub listem poleconym;

3.      miejsce: Urząd miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1, Kancelaria (pok. Nr 3) lub listem poleconym

 V. Dodatkowe informacje:

 -        Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane,

-        lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do II etapu naboru zostanie ogłoszona na
tablicy informacyjnej przed budynkiem Urzędu Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,

-        kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie poinformowani o terminie przeprowadzenia II etapu naboru;

-        informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej przed budynkiem Urzędu Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,

-        Szczegółowy tryb przeprowadzania naboru określa Regulamin Naboru na Stanowiska Urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni oraz na Stanowiska Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych.

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Kierownik Biura Rady

.........................................

nazwa stanowiska pracy

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp. imię i nazwisko   miejsce zamieszkania

1. Zbigniew Cuber         Bogatynia

2. Olimpia Stanaszek     Bogatynia

3. Beata Sikorska         Bogatynia

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Bogatynia

Gerard Świstulski

 

Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2006-04-06 12:44:24
Data udostępnienia informacji: 2006-04-06 12:44:24
Data ostatniej aktualizacji: 2006-04-06 13:01:42

Wersja do wydruku...

corner   corner