logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


GMINA BOGATYNIA > Tablica Ogłoszeń

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

 

W BOGATYNI

 

OGŁASZA NABÓR

 

            na stanowisko podinspektora rachunkowości w Wydziale Budżetowym Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

 

I.                    Wymagania w stosunku do kandydatów:

1.      Wymagania niezbędne:

a)      kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na w/w stanowisku:

-         wykształcenie wyższe lub średnie,

-         preferowane: ekonomiczne,

b)      przy wykształceniu wyższym minimum 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata pracy w księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych,

c)      przy wykształceniu średnim minimum 10 lat  doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata pracy w księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych,

d)      spełnienie pozostałych wymagań określonych w art. 3a ustawy z dnia       22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z póź. zm.),

 

II.                 Wymagania dodatkowe:

a)      znajomość przepisów prawa w zakresie ustaw o :

-         rachunkowości,

-         finansach publicznych,

-         dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

-         zamówieniach publicznych,

-         samorządzie gminnym,

b)      umiejętność praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy poparta doświadczeniem zawodowym,

c)      umiejętność bieglej obsługi komputera w zakresie aplikacji biurowych,

d)      umiejętność pracy w stresie,

e)      odpowiedzialność, obowiązkowość, staranność, samodzielność, komunikatywność, wysoka kultura osobista.

 

III.               Zakres odpowiedzialności na stanowisku:

1.      Osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna za zadania określone w zakresie czynności tj.:

-         dochodach wydatków Urzędu Miasta i Gminy, księgowanie dokumentów, uzgadnianie kont analitycznych ewidencji księgowej                  i wyciągów bankowych,

-         ewidencja rachunków dochodów własnych Urzędu Miasta i Gminy: księgowanie dokumentów, uzgadnianie kont analitycznych ewidencji księgowej i wyciągów bankowych,

-         kontrola terminowości dokonywania wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego, wysyłanie upomnień do dłużników,

-         sporządzanie wydruków z wykonania budżetu dla wydziałów Urzędu Miasta i Gminy.

 

IV.              Wymagane dokumenty:

1.      Życiorys,

2.      List motywacyjny,

3.      Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz staż pracy,

4.      Dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje,

5.      Kwestionariusz osobowy,

6.      Oświadczenie kandydata o niekaralności.

 

V.                 Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

1.   Termin: do dnia  5 lipca 2006 r.,

2.      Sposób składania dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie, osobiście w godzinach pracy urzędu lub listem poleconym,

3.      Miejsce:

Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1,

Biuro Obsługi Interesanta (pok. nr 3) lub listem poleconym.

 

VI.              Dodatkowe informacje:

-         Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane,

-         Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do II etapu naboru zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej przed budynkiem Urzędu Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,

-         Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowane o terminie przeprowadzenia II etapu naboru,

-         Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy oraz          w Biuletynie Informacji Publicznej,

-         Szczegółowy tryb przeprowadzania naboru określa Regulamin Naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy  w Bogatyni oraz na stanowiska Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych.   

-         Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133        poz. 883).

 

 

Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2006-06-21 13:48:55
Data udostępnienia informacji: 2006-06-21 13:48:55
Data ostatniej aktualizacji: 2006-06-21 14:19:53

Wersja do wydruku...

corner   corner