logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


GMINA BOGATYNIA > Tablica Ogłoszeń

  BURMISTRZ MIASTA I GMINY W BOGATYNI OGŁASZA NABÓR

na stanowisko referenta ds. informacji i promocji w Wydziale Funduszy Zewnętrznych i Promocji Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

1. Wymagania niezbędne:

a) kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na w/w stanowisku:

- wykształcenie wyższe,

- preferowane: marketing i promocja,

b) przy wykształceniu wyższym minimum 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 3 lata pracy na stanowiskach w urzędach administracji samorządowej lub urzędach administracji państwowej,

c) spełnienie pozostałych wymagań określonych w art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z póź. zm.),

II. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów prawa w zakresie ustaw o:

- finansach publicznych,

- samorządzie gminnym,

b) umiejętność bieglej obsługi komputera w zakresie aplikacji biurowych,

c) umiejętność pracy w stresie,

d) obowiązkowość, staranność, samodzielność, komunikatywność, wysoka kultura osobista.

III. Zakres odpowiedzialności na stanowisku:

1. Osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna za zadania określone w zakresie czynności tj.:

- organizacja współpracy Gminy Bogatynia ze społecznościami lokalnymi aktywnie poszukującymi miejsca pracy,

- tworzenie, prowadzenie i bieżąca aktualizacja Banku Informacji o wolnych miejscach pracy na rynku lokalnym i regionalnym,

- organizowanie spotkań, szkoleń związanych z aktywizacją osób bezrobotnych,

- przygotowywanie wniosków oraz koordynowanie prac związanych z pozyskiwaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego,

- sprawozdawczość i rozliczanie środków pomocowych otrzymanych na realizację projektów prowadzonych w zakresie działania Gminnego Centrum Informacji,

- inicjowanie udziału gminy w otwartych konkursach celem ubiegania się o dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego,

- uczestniczenie w szkoleniach związanych z problematyką przygotowania wniosków o środki z funduszy zewnętrznych,

- wytwarzanie informacji dla potrzeb Biuletynu Informacji Publicznej,

- monitorowanie przepisów oraz zgłębianie wiadomości dotyczących prawa unijnego,

- rzetelne i terminowe prowadzenie rejestru korespondencji Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Promocji,

- prowadzenie wymaganej dla potrzeb Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Promocji pełnej dokumentacji.

IV. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys,

2. List motywacyjny,

3. Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz staż pracy,

4. Dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje,

5. Kwestionariusz osobowy,

6. Oświadczenie kandydata o niekaralności.

7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

V. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

1. Termin: do dnia 29.08.2006 r.,

2. Sposób składania dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie, osobiście w godzinach pracy urzędu lub listem poleconym,

3. Miejsce:

Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1,

Biuro Obsługi Interesanta (pok. nr 3) lub listem poleconym.

VI. Dodatkowe informacje:

- Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane,

- Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do II etapu naboru zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej przed budynkiem Urzędu Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,

- Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie przeprowadzenia II etapu naboru,

- Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,

- Szczegółowy tryb przeprowadzania naboru określa Regulamin Naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni oraz na stanowiska Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych.


Burmistrz

Miasta i Gminy Bogatynia

mgr Gerard Świstulski

Nazwa dokumentu: Nabór na stanowisko referenta ds. informacji i promocji
Skrócony opis: Nabór na stanowisko referenta ds. informacji i promocji
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Kuczaj
Data wytworzenia informacji: 2006-08-16 09:42:42
Data udostępnienia informacji: 2006-08-16 09:42:42
Data ostatniej aktualizacji: 2006-08-16 10:33:40

Wersja do wydruku...

corner   corner