logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


GMINA BOGATYNIA > Tablica Ogłoszeń

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W BOGATYNI

OGŁASZA NABÓR


na stanowisko specjalisty Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Narkomanii.


 1. Wymagania w stosunku do kandydatów:

  1. Wymagania niezbędne:

   1. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na w/w stanowisku:

    • wykształcenie wyższe,

    • preferowane: psychologiczne lub pedagogiczne,

   2. doświadczenie zawodowe – minimum 4 lata pracy w Oświacie lub Ośrodku Pomocy Społecznej,

Kryteria:

    • praca pedagogiczna z młodzieżą szkolną i współpraca z rodzicami,

    • doświadczenie we współpracy z wymiarem sprawiedliwości,

    • doświadczenie w pracy socjalnej z osobami wykluczonymi społecznie,

    • działania profilaktyczne w obszarze przeciwdziałania uzależnień w szkołach.

   1. spełnienie pozostałych wymagań określonych w art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z póź. zm.),


 1. Wymagania dodatkowe:

   1. znajomość przepisów prawa w zakresie ustaw o :

     • przeciwdziałaniu narkomanii,

     • wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

     • przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

     • samorządzie gminnym.

   2. umiejętność bieglej obsługi komputera w zakresie aplikacji biurowych,

   3. umiejętność pracy w stresie,

   4. obowiązkowość, staranność, samodzielność, komunikatywność, wysoka kultura osobista.


 1. Zakres odpowiedzialności na stanowisku:

  1. Osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna za zadania określone w zakresie czynności tj.:

    • współpraca przy tworzeniu gminnego programu przeciwdziałania narkomanii,

    • współpraca z placówkami leczenia osób uzależnionych od narkotyków i Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

    • motywowanie i informowanie osób z problemem narkomańskim o możliwości podjęcia leczenia odwykowego oraz udzielanie wsparcia po zakończonym leczeniu,

    • wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii,

    • pomoc psychospołeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych od narkotyków dotkniętym wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego,

    • współpraca ze szkołami w zakresie realizacji profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii wśród młodzieży,

    • współpraca i stały kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i placówkami leczenia osób uzależnionych od narkotyków,

    • prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych związanych z zapobieganiem narkomanii,

    • współpraca z policją, sądami i kuratorami w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.
 1. Wymagane dokumenty:

  1. Życiorys,

  2. List motywacyjny,

  3. Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz staż pracy,

  4. Dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje,

  5. Kwestionariusz osobowy,

  6. Oświadczenie kandydata o niekaralności.

  7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).


 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

1. Termin: do dnia 11.09.2006 r.,

 1. Sposób składania dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie, osobiście w godzinach pracy urzędu lub listem poleconym,

 2. Miejsce:

Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1,

Biuro Obsługi Interesanta (pok. nr 3) lub listem poleconym.


 1. Dodatkowe informacje:

    • Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane,

    • Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do II etapu naboru zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej przed budynkiem Urzędu Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,

    • Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie przeprowadzenia II etapu naboru,

    • Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,

    • Szczegółowy tryb przeprowadzania naboru określa Regulamin Naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni oraz na stanowiska Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych.
Burmistrz

Miasta i Gminy Bogatynia

mgr Gerard Świstulski

Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2006-08-28 10:36:54
Data udostępnienia informacji: 2006-08-28 10:36:54
Data ostatniej aktualizacji: 2006-08-28 10:48:13

Wersja do wydruku...

corner   corner