logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


GMINA BOGATYNIA > Tablica Ogłoszeń

Burmistrz Miasta i Gminy  Bogatynia
na podstawie art.3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
ogłasza nabór  na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora  ds. księgowości materiałowej w Wydziale Budżetowym

Wymagania obligatoryjne:
- wykształcenie średnie lub wyższe
- co najmniej 3 letni staż pracy
- dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Office (Word, Excel)
- wysoka kultura osobista

Wymagania dodatkowe
- znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
- umiejętność posługiwania się klasyfikacją  środków trwałych oraz obowiązującymi stawkami amortyzacji
Zakres wykonywanych zadań

- prowadzenie ksiąg inwentarzowych wyposażenia w użytkowaniu, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych polegających na bieżących zapisach w księgach inwentarzowych przychodów i rozchodów wyposażenia i środków trwałych zgodnie z klasyfikacją rodzajową,
- dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- uzgadnianie miesięczne zgodności sald w księgach inwentarzowych z kontami syntetycznymi,
- wycena rzeczowych składników majątkowych ujętych na arkuszach spisu z natury oraz ustalanie różnic inwentaryzacyjnych,
- sporządzania sprawozdawczości statystycznej środków trwałych,
- dokonywanie na bieżąco zgodnie z ewidencją, oznakowań środków trwałych w pomieszczeniach urzędu,
- sporządzanie informacji do projektu budżetu o stanie mienia komunalnego,

Zakres odpowiedzialności
- zgodnie z zakresem czynności

Wymagane dokumenty
- list motywacyjny
- życiorys – CV
- kserokopie świadectw pracy
- kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
- oświadczenie o niekaralności

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli

Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Pawicki
Data wytworzenia informacji: 2007-03-26 09:51:06
Data udostępnienia informacji: 2007-03-26 09:51:06
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-14 14:51:27

Wersja do wydruku...

corner   corner