logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


GMINA BOGATYNIA > Tablica Ogłoszeń

Burmistrz Miasta i Gminy  Bogatynia
na podstawie art.3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
ogłasza nabór  na wolne stanowisko urzędnicze –  podinspektora Biura Rady  w Biurze Rady Gminy i Miasta

Wymagania obligatoryjne:
- wykształcenie wyższe
- co najmniej  roczny staż pracy
- dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Office (Word, Excel)
- wysoka kultura osobista

Wymagania dodatkowe
- znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych

Zakres wykonywanych zadań
1)   Opracowywanie   materiałów  z   obrad,  uchwał,  postanowień,   wniosków  do realizacji,   zapewnienie   terminowego    przygotowywania    materiałów    na  sesje,  posiedzenia    komisji,    prowadzenie    właściwej   dokumentacji nadzór  nad   terminowym   załatwianiem   wniosków  komisji  i  interpelacji  radnych.
2) Obsługa doraźnych komisji powołanych przez radę.
3) Działalność planistyczna i przygotowanie projektów planów szkoleń narad, kontroli itp.- czuwanie nad ich realizacją.
4) Udział w tworzeniu projektów uchwał rady gminy i miasta, wniosków komisji i innych przedsięwzięć w zakresie tworzenia projektów, przepisów powszechnie obowiązujących na obszarze miasta i gminy.
5) Przygotowywanie projektów planów spotkań radnych z wyborcami oraz dyżurów dla przyjmowania wniosków i skarg mieszkańców.
6) Działania zabezpieczające prawa radnego, zgodnie z art.25 ustawy
o samorządzie  gminnym.
7) Udział w pracach związanych z przygotowaniem i prawidłowym przeprowadzeniem  wyborów  do  rady  gminy,  rad  osiedlowych  i  sołeckich.
8) Udział w zakresie uregulowanym przepisami w prowadzeniu konsultacji społecznych, w tym referendum.
9) Prowadzenie ewidencji radnych rady gminy i miasta i niezbędnej w tym zakresie dokumentacji.
10) Przygotowywanie   dyżurów  przewodniczącego   rady   gminy   i   miasta i  jego zastępców oraz   radnych,   przyjmowanie   i   prowadzenie   rejestrów      skarg i   wniosków   obywateli   oraz  działania   zmierzające  do ich   bezzwłocznego załatwienia.

Zakres odpowiedzialności
- zgodnie z zakresem czynności

Wymagane dokumenty
- list motywacyjny
- życiorys – CV
- kserokopie świadectw pracy
- kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
- oświadczenie o niekaralności

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli

Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Pawicki
Data wytworzenia informacji: 2007-03-26 09:51:11
Data udostępnienia informacji: 2007-03-26 09:51:11
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-14 14:54:56

Wersja do wydruku...

corner   corner