logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


GMINA BOGATYNIA > Tablica Ogłoszeń

Burmistrz Miasta i Gminy  Bogatynia
na podstawie art.3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
ogłasza nabór  na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora  ds. księgowości podatkowej w Wydziale Podatkowym

Wymagania obligatoryjne:
- wykształcenie średnie lub wyższe
- co najmniej 3 letni staż pracy
- dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Office (Word, Excel)
- wysoka kultura osobista

Wymagania dodatkowe
- znajomość przepisów prawa w zakresie: ustawy o finansach publicznych, ordynacji podatkowej
- Umiejętność dobrej organizacji pracy

Zakres wykonywanych zadań
1. Prowadzenie   kont   na   poszczególne rodzaje   wykupów mienia komunalnego (przypisy, odpisy, wpłaty, zwroty) oraz bieżące księgowanie wpłat z ww. tytułów
2. Bieżące księgowanie wpłat z tytułu wadiów i kosztów dodatkowych - przed podpisaniem aktów notarialnych przez kupujących.
3. Bieżące prowadzenie ewidencji  księgowej w zakresie przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności.
4. Przygotowywanie zaświadczeń o spłacie należności (hipoteki) z tytułu wykupu mienia komunalnego jw.
5. Bieżące prowadzenie ewidencji księgowej dla podatników opłacających podatki w formie łącznego zobowiązania pieniężnego podatników posiadających grunty rolne do 1 ha (miasto).
6. Bieżące prowadzenie ewidencji księgowej dla podatników podatku rolnego od osób fizycznych, posiadających grunty rolne do 1 ha (miasto).
9. Wypisywanie dowodów wpłat na w/w należności i uzgadnianie dziennych wpływów kasą.
10.Miesięczne uzgadnianie wpłat na w/w należności z księgowością budżetową.
11 .Naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat należności i zobowiązań jw.
12.Egzekucja  administracyjna  na zaległości podatkowe - wysyłanie upomnień, przygotowywanie tytułów wykonawczych.
13.Wysyłanie wezwań do zapłaty na należności niepodatkowe oraz przygotowywanie wniosków celem wszczęcia nakazowego postępowania sadowego.
14.Sprawozdawczość finansowa zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości budżetowej.

Zakres odpowiedzialności
- zgodnie z zakresem czynności

Wymagane dokumenty
- list motywacyjny
- życiorys – CV
- kserokopie świadectw pracy
- kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
- oświadczenie o niekaralności

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli

Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Pawicki
Data wytworzenia informacji: 2007-03-26 09:51:11
Data udostępnienia informacji: 2007-03-26 09:51:11
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-14 14:55:59

Wersja do wydruku...

corner   corner